Tử vi đẩu số luận mệnh yếu quyết

26/08/2020 201

Bản dịch tự động cuốn Tử vi đẩu số luận mệnh yếu quyết của tác giả Trần Kiếm. Bản dịch tự động tuy không sáng nghĩa nhưng hữu ích.

Tử vi

Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.

Tử vi thủ mệnh xấu cung, tiền có cát diệu lai kêu khóc, sẽ làm quyền to của chức.

Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh ra, vị chí công khanh.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý cùng.

Tử vi cư mão dậu, gặp tai kiếp khoảng không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng nhân.

Tử vi vô giúp đỡ đồng hành, thì là cô quân, không được hoàn mỹ.

Tử vi gặp hung tinh, mặc dù lấy được cát mà vô nói.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào giúp đỡ công.

Tử Phủ cùng cung, chung thân phúc hậu.

Tử Phủ cùng cung, vô sát thấu, giáp sinh ra hưởng phúc chung thân.

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Tử Phủ triêu viên sống lộc phùng, chung thân phúc hậu tới tam công.

Tử vi cùng trời phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã tam hợp, cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý.

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử Phủ giáp mệnh là đắt cách.

Tử vi tham lang cùng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nật cận gian nhân.

Tử vi tham lang là chí dâm, nam nữ tà dâm.

Nữ mệnh, tử vi và tham lang cùng cung, nam nữ tà dâm.

Tử vi thủ mệnh, thiên tướng tả hữu lai giáp củng, là quân thần khánh hội, có trị quốc trải qua bang tài.

Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại tác trinh tường.

Tử vi thất sát gia khoảng không vong, hư danh thụ ấm.

Tử vi thất sát cùng cung hội Tứ Sát, không mắc, cô độc, hình thương.

Tử phá mệnh lâm vu xấu vị, lại thêm cát diệu, phú quý kham kỳ.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ.

Tử vi thần tuất gặp phá quân, phú mà không đắt có hư danh.

Tử vi thần tuất gặp phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi gặp phá quân ở thần tuất xấu vị tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý kham kỳ.

Tử vi giúp đỡ cùng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.

Giúp đỡ giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm. (thân mệnh tử vi và tham lang cùng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ. Được giúp đỡ giáp đế, tham lang bị quản chế, thì không câu nệ đến đây luận)

Tử vi lộc tồn cùng cung, đắt không thể nói.

Tử vi và chư sát cùng cung, chư cát chụp ảnh chung, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân gian trá giả thiện.

Tử vi quyền lộc gặp dương đà, mặc dù lấy được cát mà vô nói, chủ thái độ làm người tâm thuật bất chính.

Tử vi cư tài bạch, canh kiêm hóa lộc phú xa ông. Hoặc gặp lộc tồn cũng có thể.

Tử vi gặp vũ khúc phá quân dương đà, lấn công tai nạn và rắc rối, chích nên kinh thương.

Nữ mệnh tử vi ở dần ngọ thân cung, cát đắt mỹ, vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi ở tử ngọ dậu cập tị hợi, gia Tứ Sát, mỹ ngọc khuyết điểm, ngày sau không đẹp.

Vận suy hạn suy, hỉ tử vi của mổ hung ác.

Thiên cơ

Thiên cơ cùng trời lương, tả hữu, xương khúc hội hợp, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Thiên cơ ở xấu vị hãm địa thủ mệnh, gặp Tứ Sát phá tan, hạ cục, nên kinh thương tập nghệ.

Thiên cơ tị hợi phùng, hảo uống, ly tông, gian giảo nặng.

Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân. (mệnh ở dần thân phương luận. Đến đây bốn sao tất tam hợp khúc toàn bộ, phương chuẩn đao bút công danh đã có thể. Gia hóa kỵ hạ cách, nếu không có bốn sao, ba người khó thành)

Thiên cơ và Thái Âm đồng ý với dần thân, khó tránh khỏi bôn ba tha hương.

Thiên cơ và cự môn đồng ý với mão dậu, tất thối tổ mà tự hưng.

Cự cơ dậu thượng hóa cát người, túng gặp tài quan cũng không quang vinh.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất cũng mỹ luận. (Mạnh tử thiên di tuất cung, hữu cơ lương. Là cơ lương gia hội cách)

Cơ lương cùng tồn tại thần tuất cung thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý hiền lành.

Cơ lương cùng tồn tại thần tuất cung thủ mệnh, phùng khoảng không vong, thiên nên tăng nói.

Cơ lương gia ác sát cùng cung, cẩu thâu ăn trộm.

Nữ mệnh, thiên cơ nhập miếu, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, hữu cơ chuôi, công việc quản gia, vượng phu ích tử, có phúc có thọ.

Nữ mệnh, thiên cơ ở dần thân mão dậu thủ mệnh, tuy có phú quý không khỏi dâm ẩn, dần thân thủ chiếu, phúc không được đầy đủ mỹ.

Nữ mệnh, thiên cơ và Thái Âm, cự môn, thiên lương cùng cung, gặp dương đà hỏa linh xung hợp, dâm tiện, nhà kề, xướng tỳ, bằng không thương phu khắc tử.

Thái dương

Thái dương thủ mệnh vu mão thần tị ngọ, kiến chư cát thủ chiếu, tất đại quý; kiến chư hung, cũng công khanh môn hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh vu vị thân, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, đắt mà không hiển, tú mà không thực.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng cự môn, suốt đời lao lực bần mang, canh chủ mắt có thương tích, cùng người quả và chiêu phi.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh miếu vượng, dạ sinh hãm.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly tổ có thể cát.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung thần đái tật, hóa kỵ con mắt tật.

Thái dương thủ mệnh vu mão địa, ban ngày sinh ra vinh hoa phú quý. (là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách)

Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của đắt, địch quốc của phú.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ sinh ra phú quý song toàn.

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn bộ mỹ.

Thái dương hóa kỵ, thị phi nhật có, con mắt hoàn thương.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu tín có thể bằng. (thái dương thủ mệnh, cư mão thần tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm bình địa thường)

Thái dương ở cung phu thê, nam là chư cát tụ, có thể nhân thê được đắt; hãm địa gia sát, thương thê không cát.

Thái dương ở cung tử nữ, nhập miếu gia cát, được bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính không nhỏ.

Thái dương ở cung tài bạch, miếu vượng, hội cát tương trợ, không sợ cự môn, vô không cướp, suốt đời chủ phú.

Thái dương ở cung thiên di, nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ra tổ là gia.

Thái dương ở cung điền trạch, miếu vượng, được tổ, phụ ấm trạch.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư ngôi sao may mắn giai tới, khổ nhị hạn câu đáo, tất có đột nhiên hưng niềm vui.

Thái dương nhập hạn, hãm địa, dương đà linh tinh tập hạn, chủ hiện nay có ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu.

Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, gia cát diệu, không quyền thì phú. (gia dương đà xung thủ, nên tăng nói)

Nhật nguyệt cùng vị, an mệnh xấu, Hầu bá của tài. (duy cũng tu hóa cát phương giai. Bính tân nhân cát)

Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh vị, Hầu bá của tài. (giống như trên chú giải)

Nhật tị nguyệt dậu, an mệnh xấu, tá cửu trọng vu nghiêu điện. (là nhật nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh ra hợp cách. Bính sinh ra chủ đắt, đinh sinh ra chủ phú. Gia Tứ Sát khoảng không cướp bình thường)

Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh. (là minh châu rời bến cách, chủ tài quan song mỹ)

Nhật thần nguyệt tuất tịnh tranh diệu, quyền lộc không cạn. (nhật an mệnh thần cung, nguyệt tuất cung đối chiếu. Nguyệt an mệnh tuất cung, nhật thần cung đối chiếu)

Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công.

Nhật cư mão thần tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, ở đây lục cung an thân mệnh, sớm toại mây xanh của chí. (cũng nên kiến xương khúc khôi việt)

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, xương khúc giáp của đắt mà lại hiển.

Nhật nguyệt hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy. (thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, hoặc dạ sinh ra, là là thất huy. Thái Âm ở mão thần tị ngọ vị, hoặc ban ngày sinh ra, là là thất huy)

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh. (nhật nguyệt thủ mệnh, cát đa chủ cát, hung đa chủ hung. Nếu cát ít cũng không là mỹ luận)

Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung. (tử ngọ thần tuất mệnh thân thì giai)

Nhật nguyệt tả hữu kết hợp giai.

Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba.

Nhật nguyệt ở cung tật ách hoặc cung mệnh, phùng khoảng không vong, tất chủ thắt lưng đà con mắt cổ.

Nhật nguyệt bức tường. (nhật nguyệt lâm cung điền trạch là cũng, hỉ cư mộ kho)

Vũ khúc

Vũ khúc thủ mệnh, tây bắc sinh ra phúc hậu, đông nam sinh ra bình thường.

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. (là tinh được địa cách. Thần tuất xấu vị sinh ra, an mệnh thần tuất xấu vị cung, chủ phú quý. Như không ở thần tuất xấu vị người thứ hai)

Vũ khúc rảnh rang cung, đa tay nghề. (vũ khúc ở tị hợi cung thủ mệnh. Gia sát người, tay nghề an thân)

Vũ khúc thủ vu tài bạch, đa số tài phú của quan.

Tài cư tài vị, gặp người phú xa. (vũ khúc, tử vi, Thiên phủ ở cung tài bạch, vừa kiêm hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa. Nhị hạn người phùng của, chủ quá tích)

Vũ khúc Thiên phủ cùng cung vu tử ngọ, chủ có thọ.

Vũ khúc tham lang cùng cung vu xấu vị, chủ niên thiếu bất lợi, tiên bần hậu phú, bủn xỉn người.

Vũ khúc tuất hợi thượng, sợ nhất phùng tham lang. (vũ khúc tọa mệnh tuất hợi, tam phương hoặc đối cung kiến tham lang, hóa kỵ gia sát. Định chủ niên thiếu bất lợi)

Vũ khúc tham lang gia sát kỵ, tài nghệ người.

Vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát của cải.

Vũ khúc thiên tướng cùng cung vu dần thân, phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc gia cát tọa thiên di, cự thương cao cổ. (cát nhiều mặt luận)

Vũ khúc thất sát hội giơ cao dương, nhân tài cầm đao.

Vũ khúc thất sát Hỏa Tinh cùng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc phá quân cùng cung vu tị hợi, nan đắt hiển.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lực.

Vũ khúc phá quân đồng ý với tài cung, tài tới tay mà thành khoảng không.

Vũ khúc hội phá quân liêm trinh vu mão cung, tất kiến mộc áp lôi kinh.

Vũ khúc và phá quân tham lang hội vu tử cung, tất chủ đầu sông chết chìm.

Vũ khúc và liêm trinh hội vu mão cung, tất chủ rách nát.

Vũ khúc và liêm trinh tham lang cập thất sát hội hợp, liền tác kinh thương.

Vũ khúc nhập miếu, và xương khúc cùng cung, ra tương nhập tương.

Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú của quan.

Vũ khúc lộc mã cùng cung, phát tài xa hương.

Vũ khúc dương đà kiêm hỏa túc, chết nhân tài.

Vũ khúc hỏa linh cùng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc gặp dương đà, chủ cô khắc.

Vũ khúc thủ mệnh, Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác duyên thọ.

Vũ khúc ngôi sao là quả túc. (phu tinh nhu nhược, phụ đoạt phu quyền, phương miễn hình phạt khắc. Nếu lưỡng cương tương địch, tất hình phạt chính khắc sanh ly)

Vũ khúc phá quân cùng cung vu tị hợi, lâm khổ nhị hạn trong, chủ thị phi của cong.

Thiên đồng

Thiên đồng thủ mệnh, không sợ cướp sát tương xâm, không sợ chư sát cùng cung.

Thiên đồng hội cát thọ nguyên trường.

Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng cư tị hợi thủ mệnh, hội Tứ Sát, tàn tật cô khắc.

Thiên đồng Thái Âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát nặng, tứ chi luy hoàng.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp cự môn hỏa linh, tất sinh dị chí.

Thiên đồng thiên lương cùng tồn tại dần thân thủ mệnh, giáp ất đinh kỷ sinh ra phúc hậu.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp tả hữu xương lương, đắt hiển.

Thiên đồng giơ cao dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn ngự biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách. Phú mà lại đắt)

Thiên đồng giơ cao dương cùng cung, bản thân tao thương.

Thiên đồng đà la cùng cung, mập mãn mà con mắt miểu.

Nữ mệnh thiên đồng tất là hiền. (tử sinh ra mệnh tọa dần, tân sinh ra mệnh tọa mão, đinh sinh ra mệnh tọa tuất, nhập cách. Bính tân sinh ra trúng mục tiêu cát. Tị hợi phùng đến đây hóa cát, tuy đẹp tất dâm)

Nữ mệnh thiên đồng, thông minh thông minh. Phùng sát phá tan, hình phu khắc tử.

Nữ mệnh, thiên đồng Thái Âm cùng cung, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp.

Nữ mệnh, thiên đồng thiên lương cùng cung, nên tác nhà kề.

Liêm trinh

Liêm trinh ở mệnh thân cung là thứ đào hoa, nếu cư vượng cung, thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng.

Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin bá xa danh. (là hùng túc triêu viên cách. Gia sát bình thường)

Liêm trinh tị hợi cung thủ mệnh, chủ thấp hèn cô hàn, khí tổ rời nhà.

Liêm trinh mão dậu cung thủ mệnh, gia Tứ Sát, công môn quan lại nhỏ. (hoặc xảo nghệ người)

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác lại nhung.

Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, trái lại là tích phú người. (liêm trinh thất sát cùng cung ở vị, hoặc thất sát cư ngọ, liêm trinh ở thân. Thân mệnh gặp của là cũng. Nếu hãm địa hóa kỵ, nghèo hèn tàn tật)

Liêm trinh hội thất sát, cư tị hợi, lưu động thiên nhai.

Liêm trinh thất sát hội giơ cao dương vu quan lộc, gia nữu khó thoát.

Liêm trinh phá quân hội giơ cao dương và thiên di, chết vào ngoại đạo.

Liêm trinh phá quân hỏa linh cùng cung, lang tâm cẩu phế.

Liêm trinh phá quân Hỏa Tinh cư hãm địa, tự ải đầu sông.

Liêm trinh phá quân và nhật nguyệt dĩ tể đi, con mắt tật không khỏi.

Liêm trinh gặp văn khúc, hảo lễ nhạc.

Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ.

Liêm trinh gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Liêm trinh giơ cao dương cùng cung, thị phi nhật có.

Liêm trinh gặp dương đà, mủ máu không khỏi.

Liêm trinh cùng Hỏa Tinh vu hãm cung nơi, chủ đầu sông tự ải.

Liêm trinh phùng vũ khúc phá quân, tổ nghiệp tất phá.

Liêm trinh gặp vũ khúc vu bị quản chế của hương, chỉ mộc áp xà thương.

Liêm trinh Tứ Sát cùng cung, tao hình lục hoặc chung thân bất năng phát đạt.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát. (lưu niên thái tuế tịnh tiểu hạn tọa cung, vừa giá trị bạch hổ gia lâm, chủ quan phi, tao hình trượng)

Trọng do uy mãnh, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng. (thân an mệnh, hai sao cùng cung là cũng)

Nữ mệnh, liêm trinh thuần khiết năng lực gần nhau. (giáp kỷ canh quý sinh ra, an mệnh thân dậu hợi tử cung. Bính tân ất mậu sinh ra, an mệnh dần mão tị ngọ cung. Nếu thần tuất xấu vị trái lại tiện)

Thiên phủ

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử. (giáp kỷ sinh ra hội cát, vô sát thấu)

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp kỷ nhân thắt lưng kim vừa mà lại phú. (gia Tứ Sát có tỳ)

Thiên phủ cư ngọ, tuất cung thiên tướng lai triêu, giáp sinh ra nhất phẩm của đắt.

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, thiên chung thực lộc. (an mệnh dần thân cung, phủ tương ở tài bạch cung Quan lộc phụ người thượng cách, là phủ tương triêu viên cách. Biệt cung thứ hai)

An mệnh dần cung, phủ ngọ cung, tương tuất cung lai triêu, vị đăng nhất phẩm của quang vinh. (giáp sinh ra gặp của cũng giai)

Thiên phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. (có tả hữu lộc tồn cũng mỹ)

Thiên phủ vũ khúc lộc tồn, tất có rất nhiều của phú.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao thứ dạ quang vinh.

Tả phủ cùng cung, tôn cư vạn ngồi.

Thiên phủ thủ mệnh, dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá.

Thiên phủ thủ mệnh, kỵ thất bại vong, chủ nhân cô lập.

Thiên phủ thiên tướng, là là y lộc chi thần, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

Thái Âm

Thái Âm thủ mệnh, miếu kiến chư cát, phú mà lại đắt.

Thái Âm thủ mệnh, dạ sinh ra không thích hợp hãm, hãm thì khắc mẫu, nam mà lại khắc thê.

Thái Âm trong người cung phùng của, chủ tùy nương kế bái hoặc ly tổ cho làm con thừa tự.

Thái Âm ở mệnh thân cung, miếu vượng, chủ suốt đời vui sướng.

Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa cát khoa quyền lộc phản hung, xuất ngoại ly tổ cát, canh gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh cùng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

Thái Âm cư tử, hào viết thủy rừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián tài.

Thái Âm cư tử, bính đinh sinh ra, phú quý trung lương.

Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, tiến tước phong hầu. (là trăng sáng Thiên môn của cách. Tử năm sinh ra, dạ người sống hợp cục, không mắc thì đại phú. Bính đinh sinh ra chủ đắt, nhâm quý sinh ra chủ phú, cũng yếu tam phương cát củng)

Thái Âm thiên cơ xương khúc cùng cung vu dần, nam làm người ở từ nữ là kỹ.

Thái Âm ở tuất thủ mệnh, thái dương ở thần đối chiếu, chủ phú quý.

Thái Âm lộc tồn cùng cung, tả hữu tương phùng phú quý ông.

Thái Âm văn khúc cùng cung, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. (mệnh tọa nhật nguyệt, tài quan nhị cung xương khúc lai hội. Hoặc mệnh tọa xương khúc, tài quan nhị cung nhật nguyệt lai hội. Gặp lại khôi việt ngôi sao may mắn, chủ phú quý)

Thái Âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh. (văn xương cũng thế. Ở mệnh thân cung thì là xảo nghệ người)

Thái Âm cư tài bạch, đa số tài phú của quan.

Thái Âm cư tật ách, gặp đà la, chủ con mắt tật. Gặp hỏa linh, là tai.

Thái Âm dương đà, tất chủ nhân ly tài tán.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy. (thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, là là thất huy. Thái Âm ở mão thần tị ngọ vị, là là thất huy)

Nguyệt diệu, thiên lương nữ dâm bần. (Thái Âm dần thân cung, thiên lương tị hợi cung, nữ mệnh giá trị của, đa chủ dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp)

Tham lang

Tham lang nhập miếu, thần tuất xấu vị cung tọa mệnh, hoặc thất bại vong, trái lại năng lực tập chính.

Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh viễn không bành tổ. (tham lang thủ mệnh, gia cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi tứ cung, chủ thọ)

Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường.

Tham lang tử ngọ mão dậu cung thủ mệnh, chung thân bất năng đầy hứa hẹn. (dần ngọ tuất sinh ra mệnh tọa ngọ cung, thân tử thần sinh ra mệnh tọa tử cung, tị dậu xấu sinh ra mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh ra mệnh tọa mão cung)

Tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang tử vi cùng cung, như vô chế, là vô ích người. (được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đến đây luận)

Tham lang vũ khúc cùng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, vô đạo đức công cộng tâm.

Tham lang vũ khúc cùng cung, tiên bần sau đó phú. (lợi kỷ tổn hại nhân. Mệnh có tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, thì đắt hiển luận)

Tham vũ mộ trung cư, ba mươi tài mập ra. (là tham vũ đồng hành cách)

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát mệnh trái lại không dài. (mệnh vô cát diệu, thân có tham vũ, cô bần)

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kỵ sát bách công thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân. (hoặc nhà văn nghệ)

Tham vũ đồng hành, uy áp biên di. (tham vũ gặp đại vượng hơn là cũng)

Tham lang liêm trinh cùng cung, nam lang thang, nữ đa dâm, tửu sắc táng thân.

Tham lang liêm trinh cùng cung vu tị hợi, không thuần khiết mà lại tao quan hình.

Tham lang hãm địa, gia dương đà sao Hóa kỵ, cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt ba chí.

Tham lang tị hợi hãm địa gia sát, không vì tàn sát nhân cũng tao hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương mà nam ăn trộm.

Tham lang hội sát vô cát diệu, đồ tể người.

Tham lang giơ cao dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách, phú hơn nữa đắt)

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư Hầu bá đắt. (thần tuất cung giai, xấu vị cung thứ hai, nếu thủ chiếu câu có thể luận cát. Gia dương đà khoảng không cướp không hợp đến đây cách)

Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang. (thần tuất xấu vị an mệnh, tam phương cát củng vưu mỹ. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai. Gia dương đà khoảng không cướp không hợp đến đây cách)

Tham linh tịnh thủ, tương tương tên. (thần tuất xấu vị tử cung an mệnh, gia cát, mậu kỷ sinh ra hợp cách)

Tham lang dương đà cùng cung, là đồ tể. (ở ngọ cung điều không phải)

Tham lang hợi tử gặp dương đà, vì danh hiện lên thủy đào hoa. (nam nữ tham hoa mê rượu táng thân, có cát diệu thì cát)

Tham lang đà la ở dần cung, hào viết phong lưu màu trượng.

Tham lang xương khúc cùng cung, tất đa hư mà ít thực.

Nữ mệnh, tham lang ở hợi tử gặp dương đà, đa đố kị. (phùng lộc mã không đẹp)

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm địa thủ mệnh, gia sát, tất là kỹ nữ.

Cự môn

Cự môn miếu vượng, mặc dù phú quý cũng không bền.

Cự môn thủ mệnh thân cung, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi.

Cự môn tử ngọ khoa quyền lộc, thạch trung ẩn ngọc phúc thịnh vượng. (là thạch trung ẩn ngọc cách, phú hơn nữa đắt, tân quý sinh ra thượng cách. Đinh kỷ sinh ra thứ hai, bính mậu sinh ra chủ khốn)

Cự môn thần tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ.

Thần tuất ứng với ngại hãm cự môn. (tân sinh ra mệnh gặp trái lại là kỳ cách. Dư giai không cát)

Cự môn xấu vị hãm địa, là hạ cách.

Cự cơ cư mão, công khanh vị. (cự cơ hai sao ở mão cùng cung cát, ở dậu cùng cung thì không đẹp. Là cự cơ cùng lâm cách)

Cự cơ cư mão, ất tân bính sinh ra, vị chí công khanh. (không mắc tức phú. Nhưng giáp sinh ra bình thường, nhân giáp lộc ở dần, mão cung có giơ cao dương đặc biệt cũng)

Cự cơ dậu thượng hóa cát người, dù có tài quan cũng không chung. (như giá trị, cô bần có nhiều thọ, cự phú tức yêu vong, gia hóa kỵ vưu hung)

Nữ mệnh, cự môn thiên cơ là phá đãng. (nữ mệnh cự cơ cùng cung vu mão dậu, mặc dù phú quý không khỏi dâm ẩn)

Cự nhật cùng cung, quan trang bìa ba đại. (dần cung an mệnh, vô kiếp khoảng không Tứ Sát thượng cách. Thân cung thứ hai)

Cự nhật dần cung thủ mệnh, thực lộc lừng danh. (là cự nhật cùng cung cách)

Cự nhật thân cung thủ mệnh, cũng hay.

Cự nhật dần cung, mệnh lập thân, thực lộc lừng danh.

Cự nhật thân cung, mệnh lập dần, thực lộc lừng danh.

Cự ở hợi cung, nhật mệnh tị, thực lộc lừng danh.

Cự nhật tị cung, nhật mệnh hợi, trái lại là không đẹp.

Cự nhật củng chiếu cũng kỳ. (giả như nhật ngọ cung, cự ở tuất cung là cũng, cát nhiều mặt luận, nhật kỵ hãm)

Tử vũ tài năng, cự túc cùng lương xung mà lại hợp. (thân an mệnh, thiên đồng tử cung, cự môn dần cung, thiên lương thần cung, lại được khoa quyền lộc tả hữu củng xung)

Cự môn Tứ Sát hãm mà hung.

Cự môn dương đà vu thân mệnh, tật ách, luy hoàng khốn yếu.

Cự môn thủ mệnh, kiến dương đà, nam nữ tà dâm.

Cự môn đà la, tất sinh dị chí.

Cự môn đà la ở chung thân mệnh, cung tật ách, chủ nghèo khó, người yếu, tàn tật, tổ nghiệp phiêu đãng, bôn ba lao lực.

Cự hỏa giơ cao dương, chung thân ải tử. (đến đây tam tinh tọa thủ thân mệnh, khổ nhị hạn vừa phùng ác sát, chủ chung thân ải tử)

Cự môn hỏa linh, phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo. (là cự phùng Tứ Sát cách)

Cự môn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết phối thiên lý, tao hung.

Cự môn thủ mệnh, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

Cự môn thủ mệnh, kiến thái dương, cát hung nửa nọ nửa kia.

Cự môn ở huynh đệ cung, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

Cự môn ở cung phu thê, chủ sinh ly tử biệt, túng phu thê có đối, không khỏi ô danh thất tiết.

Cự môn ở cung tử nữ, tổn hại hậu phương chiêu, tuy có mà vô.

Cự môn ở cung tài bạch, có cạnh tranh.

Cự môn ở cung tật ách, gặp dương đà, mắt của tật, sát lâm, chủ tàn tật.

Cự môn ở cung thiên di, chiêu thị phi.

Cự môn ở tôi tớ cung, đa oán nghịch.

Cự môn ở cung Quan lộc, chủ chiêu hình trượng.

Cự môn ở cung điền trạch, phá đãng tổ nghiệp.

Cự môn ở lộc đức cung, phí sức bất an.

Cự môn ở cung phụ mẫu, tao khí trịch.

Thiên tướng

Thiên tướng thủ mệnh, nếu lâm sinh vượng của hương, mặc dù không phùng tử vi, nếu được tả hữu, thì phụ trách quyền uy.

Thiên tướng thủ mệnh, tả hữu xương khúc gặp gỡ, vị chí công khanh.

Thiên tướng thủ mệnh, nếu cư rảnh rang hãm nơi, cũng tác may mắn.

Thiên tướng hãm địa, tham liêm vũ phá dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân.

Thiên tướng thủ mệnh, gặp hỏa linh phá tan, tàn tật.

Thiên tướng thủ mệnh, liêm trinh giơ cao dương giáp, hình trượng khó thoát. [ chung thân không đẹp, tao tai họa bất ngờ, chích nên tăng nói (án thiên tướng không có khả năng bị trinh dương sở giáp, chỉ là cùng cung có thể hợp)]

Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử đắt và phu hiền. (nữ mệnh kỷ sinh ra tử cung, giáp sinh ra ngọ cung, canh sinh ra ngọ cung, đều là đắt cách)

Nữ mệnh, thiên tướng bên phải bật phúc đã tới. (nữ mệnh thiên tướng tả hữu chư cung cát, quý sinh ra tử cung, quý kỷ sinh ra dần cung, giáp canh quý sinh ra thân cung, đều là đắt cách. Xấu vị hợi cung không mắc. Tử ngọ mão dậu giai ít phúc)

Thiên lương

Cung mệnh hoặc đối cung có thiên lương, chủ có thọ.

Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. (là thọ tinh nhập miếu cách. Đinh kỷ quý nhân hợp cách)

Thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ. (ở ngọ cung thật tốt)

Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao cổ. (gia dương đà bình thường)

Thiên lương miếu vượng, thiên cơ cùng cung, công Hàn Mặc, thiện đàm binh.

Lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh.

Thiên lương thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh.

Thiên lương thiên đồng tụ vu mệnh thân cung, không sợ hung nguy.

Lương cùng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm. (gia dương đà sát thấu, đa thấp hèn)

Lương dậu, nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách.

Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương.

Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tương.

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ. (tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, thiên mã cùng cung là cũng)

Thiên lương hãm địa, kiến dương đà, đồi phong bại tục chi lưu.

Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn mẹ goá con côi chết non.

Thiên lương, nguyệt diệu, nữ dâm bần. (lương tị hợi, âm dần thân, chủ dâm bần. Không hãm y lộc toại, như hãm thấp hèn)

Thất sát

Thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương. (là thất sát triêu đấu cách. Ngôi sao may mắn thấu, hợp đến đây cách, gia sát điều không phải)

Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương. (thất sát thủ mệnh, vượng cung là cũng. Như dần thân tử ngọ là triêu đấu, tam mới là ngưỡng đấu, nhập cách người phú quý)

Thất sát tới người cuối cùng yêu. (thất sát tới người mệnh, hãm địa gia hung, dựa vào đến đây đoạn)

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, kiến tử vi, gia kiến chư cát, tất là đại tướng.

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng.

Thất sát nhập mệnh thân cung, kiến cát, cũng tất lịch thụ gian khổ. Không gặp cát hóa tất chết non.

Thất sát hãm địa, xảo nghệ mưu sinh.

Thất sát liêm trinh cùng cung, chủ tàn phế, vừa chủ bệnh lao.

Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi. (là giết củng liêm trinh cách, hội phá quân vu thiên di cũng thế. Nếu hãm địa gia hóa kỵ vưu hung)

Thất sát, phá quân nên xuất ngoại. (đến đây hai sao hội thân mệnh vu hãm địa, chủ các loại tay nghề năng lực tinh, xuất ngoại khả dã. Giết dần thân, phá tị hợi luận)

Thất sát, phá quân chuyên dựa vào dương linh của ngược.

Giết lâm tuyệt địa, hội dương đà, tuổi thọ yêu tự nhan quay về.

Thất sát dương đà sẽ xảy ra hương, đồ tể người. (hoặc chủ bần mà lại tiện)

Thất sát phùng dương đà vu tật ách, chung thân tàn tật. Cho dù suốt đời cô độc, cũng ứng với thọ năm không dài.

Thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân phải tránh, tiện không thể nghi ngờ.

Nữ mệnh, thất sát trầm ngâm phúc không quang vinh. (nam có uy quyền, nữ không có chỗ)

Thất sát gặp lại Tứ Sát, thắt lưng lưng còng khúc, trong trận vong. (giết và hỏa linh, chủ trận vong. Lại có tật ách)

Thất sát tới người mệnh, lưu niên dương đà, chủ tai thương. (phùng tử vi, thiên tướng, lộc tồn, có thể mổ)

Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục tai truân.

Thất sát lưu dương gặp quan phù, ly hương tao phối. (tuổi hạn câu đáo)

Thất sát thủ chiếu, tuổi hạn giơ cao dương, ngọ sinh ra an mệnh mão dậu cung, chủ hung vong. (dư cung cũng kỵ. Mệnh hạn tam hợp thất sát lưu dương chiếu mệnh, tức thất sát gặp lại)

Phá quân

Phá quân tử ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh ra, quan tư thanh hiển, vị tới tam công. (là anh tinh nhập miếu cách. Đinh kỷ sinh ra thứ hai, bính mậu sinh ra chủ khốn)

Phá quân tử ngọ cung, bính mậu dần thân sinh ra, cô đơn tàn tật, mặc dù phú quý không kiên nhẫn cửu, chết non.

Phá quân thần tuất xấu vị cung, bính mậu sinh ra, phú quý.

Phá quân nhất diệu tính khó hiểu. (nam nữ mệnh luận)

Phá quân liêm trinh vu mão dậu hãm địa, gặp dương đà hỏa linh, chủ quan phi, tranh đấu, tật bệnh.

Vũ khúc phá quân cùng cung, nhập tài hương, đông khuynh tây bại.

Phá quân xương khúc cùng cung vu dần, chủ đắt.

Phá quân xương khúc cùng cung, suốt đời bần sĩ.

Phá quân xương khúc phùng, hình khắc làm phiền lục. (phá quân ở mão dậu thần tuất thủ mệnh, mặc dù được văn xương văn khúc, cũng không phải toàn bộ cát. Ứng với hình phạt chính khắc lao lực)

Phá quân, tham lang phùng lộc mã, nam lưu động, nữ đa dâm.

Phá quân dương đà cùng cung, chủ có tàn tật.

Phá quân dương đà quan bổng lộc và chức quyền, nơi cầu xin.

Phá quân hỏa linh, bôn ba lao lực, quan phi tranh đấu.

Phá quân ở mệnh thân cung, hãm địa, khí tổ ly tông.

Phá quân ở huynh đệ cung, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

Phá quân ở cung phu thê, chủ bất chính, hôn nhân thoái thoái.

Phá quân ở cung tử nữ, tiên tổn hại hậu chiêu.

Phá quân ở cung tài bạch, như thang tưới tuyết.

Phá quân ở cung tật ách, dồn uông luy của tật.

Phá quân ở cung thiên di, bôn tẩu vô lực.

Phá quân ở tôi tớ cung, báng oán đào tẩu.

Phá quân ở quan lộc quan, chủ nghèo khó.

Phá quân ở cung điền trạch, tổ nghiệp phá đãng.

Phá quân ở cung phúc đức, đa tai.

Phá quân ở cung phụ mẫu, hình khắc, mặt mày hốc hác.

Văn xương, văn khúc

/ văn xương /

Văn xương thủ mệnh, miếu vượng kiến chư cát, văn chương cái thế, công danh hiển hách, vưu hỉ và văn khúc cùng cung.

Văn xương hỉ kim sinh ra, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, trung vãn có tiếng danh.

Văn xương thủ mệnh, hãm kiến chư hung, cũng chủ lưỡi biện, xảo nghệ, bản lĩnh cao nhân.

Văn xương hội thái dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, chủ phú quý.

Văn xương vũ khúc vu thân mệnh, văn võ kiêm toàn.

Văn xương và liêm trinh, thất sát, dương đà cùng cung, chủ gạt ngụy.

Văn xương tham lang cùng cung, chính sự điên đảo.

Văn xương tham lang vu tị hợi thủ mệnh, gia sát hóa kỵ, chủ phấn xương bể nát thi, yêu vong.

Văn xương cự môn cùng cung, tang chí.

Văn xương phá quân cùng cung, chủ có thủy tai.

Văn xương tả phụ, vị tới ba máy.

Văn khoa củng chiếu, cổ nghị còn trẻ đăng khoa. (luận tam phương)

Văn xương rơi vào thiên thương, nhan quay về chết non. (mệnh có cướp khoảng không dương đà, hạn tới thất sát, dương đà điệt tịnh phương luận)

/ văn khúc /

Văn khúc thủ mệnh, và văn xương cùng cung, hiệp ngôi sao may mắn, là danh sách đậu của các khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ.

Văn khúc sống cu ky một mình mệnh thân cung, canh phùng hung diệu, cũng tác vô danh lưỡi biện đồ.

Văn khúc vũ khúc nhập miếu, phùng tả hữu, tương tương của tài. (văn khúc nên tử dậu, vũ khúc nên tứ mộ)

Văn khúc vũ khúc vượng cung, uy danh hách dịch. (văn từ khúc cung đệ nhất, mão dậu cung thứ hai. Vũ khúc thần cung đệ nhất, xấu vị cung thứ hai)

Văn khúc vũ khúc tham lang vu xấu hạn, phòng chết chìm của ưu.

Văn khúc liêm trinh cùng cung, tất tác công lại.

Văn khúc Thái Âm cùng cung, 1.cửu lưu thuật sĩ.

Văn khúc tham lang cùng cung, chính sự điên đảo.

Văn khúc cự môn cùng cung, tang chí.

Văn khúc phá quân cùng cung, thủy tai.

Văn khúc liêm trinh thất sát dương đà cùng đáo, gạt ngụy.

Văn khúc thiên lương cùng cung, vị tới thai cương. (hai sao cùng tồn tại ngọ an mệnh thượng cách, dần cung thứ hai)

Từ khúc, lương ngọ, củng xung người cũng giai.

/ văn xương văn khúc /

Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực. (mão dậu thần tuất tị cung an mệnh, gặp xương khúc hai sao là cũng)

Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ. (giả như mệnh ở xấu cung, văn xương ở dần, văn khúc ở tử là cũng. Không mắc tức phú, cát nhiều mặt luận, đây là đắt cách)

Xương khúc tị hợi lâm, không mắc tức đương đại phú.

Xương khúc lâm vu xấu vị, thì phùng mão dậu, cận thiên nhan. (cổ nên bặc đế, xương khúc vị cung, mệnh xấu cung. Ở mệnh kiêm hóa cát người phương luận)

Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long. (hung thần tức dương đà khoảng không cướp)

Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thần tuất lự đầu sông. (như vào miếu cát. Khổ hạn câu đáo, mệnh tọa thần tuất người là cũng)

Xương khúc rơi vào thiên thương, nhan quay về chết non. (mệnh có cướp khoảng không dương đà, hạn tới thất sát dương đà điệt tịnh phương luận)

Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa dâm.

Dương phi háo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. (tam hợp cập đối cung xương khúc chiếu, canh hội thiên cơ Thái Âm, tất chủ dâm ẩn)

Xương khúc ở phúc đức, sẽ làm quyền to của chức. (canh được tử vi cư ngọ cung hay)

Nhật nguyệt an mệnh xấu vị, trước sau có xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh đắt hơn nữa hiển.

Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, tao hình bất thiện mà lại khoe khoang khoác lác. (tham, làm việc điên đảo. Tử thân nhị cung đắt, cát thật đẹp)

Văn xương văn khúc hội liêm trinh vu tị hợi, chết chết non. (tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị của là cũng. Tân sinh ra tối kỵ)

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục.

Xương khúc phá quân lâm dần mão, giết dương phá tan định bôn ba. (vị của từ thủy nhắm hướng đông)

Xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị chí.

Xương khúc lộc tồn, do là kỳ lạ.

Lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa đắt. (lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được xương khúc củng xung, đều bị phú quý)

Tả phụ, hữu bật

/ tả phụ /

Tả phụ thủ mệnh, Tử Phủ quyền lộc tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

Tả phụ thủ mệnh, Tử Phủ cameras xương nhật nguyệt tham vũ hội hợp, rất có bên phải bật cùng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kỵ phá tan thì phú quý không lâu sau.

Tả phụ thủ mệnh, dương đà hỏa linh được thông qua, gia cự môn thất sát thiên cơ là hạ cách.

Tả phụ liêm trinh giơ cao dương cùng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

Tả phủ cùng cung, tôn cư vạn ngồi. (hai sao cùng cung thần tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng xung, tất cư cực phẩm của đắt)

Tả phụ văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa. (hai sao tọa thủ vu thân mệnh, tam chủ cát củng phương luận. Gia sát điều không phải)

Tả phụ ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn.

/ bên phải bật /

Bên phải bật thủ mệnh, hội tử vi phủ tương xương khúc, chung thân phúc hậu.

Bên phải bật Tử Phủ cùng cung, tài quan song mỹ, văn võ song toàn.

Bên phải bật thiên tướng phúc đã tới. (chư cung gặp phúc, xấu vị hợi tam cung không mắc, túng đắt không lâu sau xa, nếu mão dậu nhị hãm cung, ít vừa lòng toại nguyện)

Bên phải bật liêm trinh giơ cao dương cùng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

Bên phải bật và chư sát cùng cung, dương đà hỏa kỵ xung hợp, phúc mỏng.

Bên phải bật ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn.

/ tả phụ, bên phải bật /

Tả phụ bên phải bật, bản tính khắc khoan khắc hậu.

Tả phụ bên phải bật, chung thân phúc hậu. (ở cung mệnh thiên di là cũng, tam phương thứ hai)

Tả hữu cùng cung, nhóm la y tử. (thần tuất an mệnh, tháng giêng bảy tháng thân người. Xấu cung an mệnh, tháng mười người sống. Vị cung an mệnh, tháng tư người sống. Mão dậu cung an mệnh, tám tháng mười hai tháng người sống. Tam phương vật luận)

Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của đắt.

Tả hữu giáp mệnh là đắt cách. (như an mệnh ở xấu cung, tả phụ ở tử cung, bên phải bật ở dần cung. Tam, ngũ, cửu, tháng mười một người sống là cũng, nếu không đắt thì đại phú)

Giúp đỡ giáp đế là thượng phẩm. (tử vi thủ mệnh, tả hữu giáp của là cũng)

Tả hữu văn xương, vị tới thai phụ.

Tả hữu khôi việt là Phúc Thọ. (tam tinh cùng cung cung mệnh, Phúc Thọ toàn bộ mỹ. Nếu nữ mệnh phùng của, vượng phu ích tử)

Tả hữu chỉ thủ chiếu cung mệnh, ly tông thứ ra. (thân mệnh vô chính diệu là cũng. Nếu tam phương hợp tử vi thiên tướng Thiên phủ cát)

Giúp đỡ gặp tài quan, y bật trứ tử. (cung mệnh có ngôi sao may mắn, tài quan cung tả hữu lai triêu là cũng)

Tả hữu tài quan kiêm giáp củng, y lộc phong phú. (như tả hữu cùng tồn tại cung tài bạch, hoặc giả cung tài bạch ở xấu, tả ở tử, bên phải ở dần, chính là giáp cũng. Cung Quan lộc cũng cùng)

Tả hữu trinh dương, tao hình đạo.

Tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

Thiên khôi, thiên việt

Cung mệnh tọa đắt hướng đắt, hoặc được tả hữu cát tụ, đều bị phú quý.

Khôi lâm mệnh, việt thủ thân, thay đổi gần nhau, tái được ngôi sao may mắn hội hợp, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu giúp đỡ.

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương. (là trời ất củng mệnh cách)

Khôi việt đồng hành, vị tới thai phụ. (giả như khôi việt thủ vu thân mệnh, canh kiêm cát hóa củng chiếu, đều bị phú quý. Tam phương thứ hai)

Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng ba máy. (tử vi thủ mệnh ở ngọ cung, gặp văn xương thiên khôi cùng cung là cũng)

Khôi việt mệnh thân đa chiết quế. (gia cát phương luận, ở mệnh thân tối hay, tam phương thứ hai)

Khôi việt giáp mệnh là kỳ cách. (như an mệnh ở thần cung, khôi ở mão, việt ở tị cung là cũng)

Quý nhân đắt hương, phùng của phú quý. (thân mệnh có khôi việt quý nhân, vừa kiêm cát diệu quyền lộc lai trợ giúp là cũng)

Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô xung thai phụ đắt. (mệnh thân hay, tam phương thứ hai. Kiến hình sát xung hội người bình thường)

Khôi việt phụ tinh là Phúc Thọ. (hai sao ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn)

Khôi việt gặp lại dương linh khoảng không cướp thấu, cố tật vưu đa.

Thiên mã

Thiên mã lâm mệnh thân cung, vị của dịch mã, chủ hiếu động. Hỉ lộc tồn Tử Phủ xương khúc thủ chiếu là cát.

Thiên mã lộc tồn cùng cung, vị của lộc mã cùng bôn ba, chủ đại cát lợi. (kỵ kiến sát dương hỏa chặn lộ khoảng không vong cập chết hết của hương, đa chủ lao khổ)

Thiên mã tọa thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng.

Thiên mã gặp khoảng không vong, chung thân bôn tẩu.

Thiên mã phùng khoảng không vong chết hết, tai bệnh bất lợi.

Nữ mệnh, thiên lương gặp mã, tiện hơn nữa dâm. (thiên mã tọa mệnh, tam hợp gặp thiên lương chụp ảnh chung là cũng)

Chỉnh lý tự phi tinh tử vi đấu sổ

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bình luận