THIEN TUONG – Thiên Tướng và các cách cục nổi bật

26/08/2020 175

Bài viết THIEN TUONG – Thiên Tướng và các cách cục nổi bật. Mời các bạn đọc tham khảo.

THIEN TUONG.

THIÊN PHỦ và THIÊN TƯỚNG là 1 nhóm sao. Tam hợp phải THIÊN TƯỚNG luôn luôn có THIÊN PHỦ, lục hội có THIÊN CƠ, xung chiếu có PHÁ QUÂN. THIÊN TƯỚNG di chuyển theo chiều nghịch. Âm tính, hành thuỷ. Nhóm sao này hỗ trợ đắc lực cho nhóm TỬ VŨ LIÊM và luôn luôn có đối tác là nhóm SÁT PHÁ THAM.

THIEN PHU and THIEN TUONG is a group. On the left hand side of THIEN TUONG always in trine with THIEN PHU, vertical interaction always has THIENCO, on the opposite position always has PHA QUAN. THIEN TUONG travels counterclockwise, negative (-), is of water element. This group is very effective subordinate to TU VU LIEM group and always counterpart with SAT PHA THAM group.

vTHIÊN TƯỚNG thương yêu, PHÁ QUÂN gắn bó.

THIÊN TƯỚNG là sao chủ sự thương yêu, giúp đỡ, ngôi sao của tình cảm, có THIÊN PHỦ chủ sự vỗ về, che chở, che đậy. Tạo thành bộ sao chủ thương yêu và che chở. Nếu không có phá cách, nhóm SÁT PHÁ THAM bên ngoài gắn bó mật thiết với với nhóm PHỦ TƯỚNG (THIÊN PHỦ THIÊN TƯỚNG).

Phủ Tướng còn là bộ sao nuôi dưỡng và vỗ về. Chắm sóc và coi ngó

v THIEN TUONG loves while PHA QUAN grows attached to

THIEN TUONG denotes love, assistance; it is the star of sentiment together with THIEN PHU which denotes consolation, shelter, concealment. Therefore, this group is the group of love and sheltering. In case of good combination, the outside SAT PHA THAM group shall grow strong attachment with PHU TUONG (THIEN PHU – THIEN TUONG)

PHU TUONG is also the group of nourishment and consolation, caring and attention.

vTHIÊN TƯỚNG tương trợ, THIÊN PHỦ che chở. Ủng hộ.

Trong cái tình thương ấy không hẳn là tình yêu có khi là ra tay tương trợ, che chở, ủng hộ, trợ giúp… Trên phương diện chính trị là viện trợ từ vật chất đến tinh thần. Có khi chỉ là lời nói ủng hộ. Trong đời thường có khi là hành động nghĩa hiệp, ra tay can thiệp bằng tay chân. THIÊN TƯỚNG là ngôi sao hiệp sĩ. Tất cả điều này tuỳ thuộc vào hung, cát tinh tụ tập quanh đấy để luận đoán.

Phủ Tướng là bộ sao chủ tình cảm của con người. Tình cảm ấy có khi bày tỏ ra. Cũng có khi đành che giấu trong lòng.

Khi ta ủng hộ, tương trợ… bên này vô tình ta đã phản đối bên kia. Vì thế chỉ cần Mệnh có THIÊN TƯỚNG hội họp. Tất Ách cung có CỰ MÔN hội họp. Số mệnh luôn luôn đặt chúng ta vào thế đứng rất lạ kỳ. Khi ta thương ai đó lại có người phản đối.

Ví dụ: Nhật tương trợ Việt Nam. Động thái của Nhật là lời phản đối với Trung Quốc. Thế là Trung Quốc lên tiếng phản đối. Đây là câu chuyện xảy ra năm 2014

vTHIEN TUONG interdepends while THIEN PHU provides shelter and support

The so-called love might not be the romantic love, sometimes it means giving a hand, sheltering, supporting, aiding, etc. In terms of politics, it is the both the physical and mental assistance. Sometimes it is just the supportive words. In real life it is sometimes the heroic deeds, intervention by force. THIEN TUONG is the star of knights. It is all up to the fine or hindrance stars surrounding it for an accurate prediction.

PHU TUONG is the group denotes human affection. Such affection may sometimes be expressed or other time concealed inside of the heart.

When we support or aid someone, accidentally we may be going against some others. Therefore, if Menh has THIEN TUONG in trine, Tat Ach shall have CU MON in trine. Fate always offers us ironic positions. Whenever we love someone, there would be someone to oppose to that.

For example: Japan offer assistance to Vietnam. Such action is the objection to China. Therefore, China raises their protests. This is the situation take place in 2014.

vChân Dung, Khuôn Mặt, Bộ Mặt, Dung Mạo….

Trong cơ thể THIÊN TƯỚNG là dung mạo, cái mặt con người. Người có sao này thường có khuôn mặt dễ thương, càng dễ gây cảm tình khi đi với HỒNG LOAN. Đối với nữ Mệnh là cách quí nhân hảo phối.

Phủ Tướng là bộ sao chủ tình cảm của con người. Tình cảm ấy có khi bày tỏ ra mặt là THIÊN TƯỚNG. Cũng có khi đành che giấu trong lòng vì THIÊN PHỦ chủ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể.

Ví dụ:

Em rất thương anh nhưng em che giấu trong lòng. Lòng đây không phải là là lòng dạ (THIÊN ĐỒNG) mà tim gan sao THIÊN PHỦ.

Em thương anh nhưng cứ e ấp mãi trong lòng. Có nghĩa là che đậy tình cảm của mình là bộ Phủ Tướng. Rất dễ lầm lẫn giữa 2 ngôi sao THIÊN PHỦ chủ lục phủ, ngũ tạng trong bụng. Và ngôi sao THIÊN ĐỒNG chủ cái bụng. Không có gì rạch ròi, rõ ràng bằng Tử Vi. Có cái bụng, lại có phủ tạng, lại có bộ mặt THIÊN TƯỚNG.

v The portrait, the facial shape, the face, the appearance, etc.

In the body, THIEN TUONG is the countenance, the face of a person. People who have this star in Menh usually possess lovely face, and even more charming when accompanying HONG LOAN. For female, this is the style “qui nhan hao phoi” which means “marrying a person of rank”.

PHU TUONG is the group denotes human affection. Such affection may be expressed outwardly as THIEN TUONG. In other case it may be concealed inside the heart as THIEN PHU, since THIEN PHU denotes the body organs.

For example:

I love you very much, but I conceal it inside my heart. Such heart is not our inner thought or our tummy (like THIEN DONG), it is in fact a part of the human organs (THIEN PHU).

I love you but I am shy to express it. Concealing the affection is PHU TUONG. It is easy to mistake between the organ THIEN PHU and the tummy THIEN DONG. There is nothing clearer than Tu Vi, there is the tummy, the organs and the face THIEN TUONG.

vKẻ Bịt Mặt:

Trong đời thường kẻ hiệp sĩ có khi phải che mặt lại, vì không cần đền ơn đáp nghĩa. Cũng có khi ái ngại tư thù trước thế lực mạnh hơn. Kẻ giấu mặt làm điều tốt nhưng cũng có kẻ giấu mặt làm điều xấu. Vì thế rất sợ kẻ khác phát hiện ra mình. Gần đây trên báo chí xuất hiện nhiều hình ảnh kẻ giấu mặt cầm súng. Đó là kẻ xấu, kẻ khủng bố che giấu tông tích của mình. Như thế, ta lại có kẻ bịt mặt làm điều tốt và kẻ giấu mặt làm điều xấu. THIÊN TƯỚNG có thể trở thành kẻ ném đá giấu tay. Kẻ tiếp tay, bao che với kẻ ác, kẻ nối giáo cho giặc. Kể cả sao cùng nhóm của nó là THIÊN PHỦ chủ sự che đậy, đội lốt Đó là lý do THIÊN TƯỚNG rất sợ sao TRIỆT vì nó chủ bị vạch mặt, lộ diện và THIÊN PHỦ ngôi sao giỏi che giấu cũng bị lộ ra, giấu đầu loài đuôi. Do là sao tương trợ, THIÊN TƯỚNG đi với sao tốt thành tốt, đi với sao xấu thành xấu… nhưng có kẻ tự vạch mặt nạ ra để doạ mọi người. Vì đằng sau lớp mặt nạ ấy bộ mặt thật vô cùng hung dữ.

Ngày nay với sự tiến bộ internet, người ta còn đội lốt, giấu tên qua các nickname tuỳ mục đích sử dụng và có người dùng hằng chục nick khác nhau, giọng điệu khác nhau. Nhưng thực tế chỉ có 1 con người mà thôi… Điều này cho thấy. Một người có nhiều bộ mặt khác nhau, và có nhiều vai trò (Tử Vi) khác nhau. Càng nhiều khuôn mặt khác nhau càng nguy hiểm.

v The masked man:

In real life, usually the hero wears mask because he/she does not need repayment. Sometimes it is to avoid hatred from the stronger force. The masked man do good deeds but the mask man can also do bad deeds. Therefore, he/she fears of being revealed. Recently there are lots of masked men wearing armors being talked about in newspapers. Such people are bad people, are terrorists who wish to conceal their identities. In such manner, we have good masked man and also we have bad masked man. THIEN TUONG may become those concealing their bad actions. They could be the supporters, the aiders for the evil, could be the traitors. Even its partner in the same group THIEN PHU could mean concealment, disguise. That is why THIEN TUONG very much afraid of TRIET which means revealing, exposing and the THIEN PHU who is good at concealing would also be exposed. Since it is a star of support, THIEN TUONG could be good or bad depends on the star accompanying it. However, there are some who are willing to expose his mask to scare people because under that mask is the real ferocious face.

Nowadays, with the advancement of internet, people could disguise or go incognito through the use of nicknames. Depending on the specific purpose, one could use dozen of various nicknames or tones. In fact, it is just one person. This shows that one person possesses several faces and several roles (Tu Vi). The more faces means the more dangerous.

v Lựa Chọn.

THIÊN TƯỚNG thương yêu ai, trợ giúp ai, tiếp tay, ủng hộ cho ai, Che giấu ai… Trong đó có hàm ý lựa chọn, THIÊN TƯỚNG chọn lựa lấy người mình thương.. Tính chất này càng mạnh hơn khi đi với các sao ĐÀO HOA, TƯỚNG QUÂN các sao này đều có cùng tính chất lựa chọn. THIÊN TƯỚNG chọn lấy người mình thương yêu hay giúp đỡ, chọn lấy 1 lối đi… sẵn sàng tiếp tay, tiếp sức với cái tốt, cái xấu tuỳ thuộc vào các ngôi sao quanh nó.

vThe choice

Who does THIEN TUONG love, aid, help, support, conceal? Such actions implied the action of choosing. THIEN TUONG shall choose who to love; such trait is enforced by DAO HOA, TUONG QUAN which also has the trait of choosing. THIEN TUONG shall choose who to love or aid, which path to take; it is willing to help, support the good or the bad depends on the stars surrounding it.

v Xem Xét và Phê Phán.

THIÊN TƯỚNG trong tình cảm là tương trợ, trong công việc chủ xem xét. THIÊN PHỦ chủ phê phán. Xem xét và phê phán là Phủ Tướng. Xem xét và trợ giúp cũng là bộ sao này. Coi ngó, chăm sóc nhà cửa…

v Consideration and Criticism

THIEN TUONG in sentiment is the support, in work is the consideration. THIEN PHU denotes criticism. Consideration and criticism is the PHU TUONG group. Consideration and support is also this group, or monitoring and taking care of household, etc.

vSự Tương Đương Công Bằng.

PHÁ QUÂN và THIÊN TƯỚNG luôn luôn đối nhau. Có thể là đối thủ, đối tác, đối trọng, đối chọi, đối địch… đến đối diện, đối ẩm. Cho nên cả 2 sao luôn luôn đòi hỏi sự quân bình là PHÁ QUÂN sự tương đương là THIÊN TƯỚNG.

Ví dụ rất rõ nét và thực tế. Nếu Nato đưa quân ép sát (Sát Phá) Nga, nước Nga buộc phải tương đương quân số (THIÊN TƯỚNG ) dàn quân về biên giới. Đồng thời quờ quạng đi tìm kẻ tương trợ (THIÊN TƯỚNG) gọi là liên minh quơ trúng tên bành trướng Trung Quốc.

Trong đời thường Nếu PHÁ QUÂN quấn quít vân vê tà áo. Run run đôi môi đợi chờ. THIÊN TƯỚNG sợ gì không tương ứng.

Trong kinh tế. Bên này bỏ 5 đồng, bên kia bỏ 5 đồng cùng hợp tác làm ăn. .

Tính cách của ngôi sao là do các bàng tinh tụ tập quanh đấy để đánh giá. THIÊN TƯỚNG đúng hay PHÁ QUÂN đúng.

vThe equivalence, the equity

PHA QUAN and THIEN TUONG is always in opposition. They could be opponents, counterparts, counterpoise, etc. to encountering, drinking with one another. Therefore both stars require the equilibrium (PHA QUAN) and equivalence (THIEN TUONG).

One clear and practical example: if NATO establish an army to jostle (SAT PHA) Russia, Russia is forced to balance the force (THIEN TUONG) by sending troops to the border. At the same time, they reach out frantically for a supporter (THIEN TUONG) to call ally and they suddenly catch the expansionist China.

In real life, if PHA QUAN keeps hanging on to waiting for the romantic moment, THIEN TUONG shall not be reluctant to respond.

In economy, if one side gives 5 dollar, the other side shall also give 5 dollar to cooperate.

The characteristic of one star is decided by the minor stars surrounding it. So, is THIEN TUONG right or PHA QUAN right?

vSự Thừa Nhận.

Bộ Phủ Tướng nói chung là bộ sao chủ thừa nhận. Một THIÊN TƯỚNG có tài được nhiều người thương mến thừa nhận như 1 hiệp sĩ, được PHÁ QUÂN bên ngoài thương yêu gắn bó. Một THIÊN TƯỚNG chỉ tiếp tay với kẻ xấu, giao du với kẻ ác, tương trợ kẻ dữ, kẻ mạnh. Vô tình tự mình thừa nhận là quỉ dữ.

vThe acknowledgement

PHU TUONG group denotes acknowledgement. A talented THIEN TUONG is acknowledged by many as a knight, is loved and bonded by PHA QUAN on the outside. A THIEN TUONG who is only supporting the bad, befriending foes, supporting the ferocious and the powerful shall self-acknowledge him/her as evil.

vSự Kế Tục, Tiếp Nối, Kế Vị, Kế Thừa, Thừa Hưởng.

Một THIÊN TƯỚNG tốt được kế thừa tài sản của cha ông, kế nghiệp của người thân, kế vị địa vị của người khác, thừa hưởng uy danh tổ tiên… Để có những điều tốt đẹp này bắt nguồn từ chỗ được thừa nhận.

vThe inheritance, the succession, the heir, etc.

A good THIEN TUONG shall inherit properties from ancestors, continue the work of relatives, succeed as heir of others, and inherit the fame from the forefather. In order for such good thing to happen, firstly it begins with being approved of.

vSự Hoà Hợp, Hoà Thuận, Tương Hợp.

THIÊN TƯỚNG khi đạt được sự tương đương, công bằng, quân bình với PHÁ QUÂN bên ngoài chủ sự hoà hợp, hoà thuận, hoà cùng nhịp điệu với PHÁ QUÂN. Nhưng để đạt được các chữ hoà thuận ấy rất là khó.

Cái cân luôn luôn cân bằng. Nhưng tình cảm con người rất khó cân bằng. THIÊN TƯỚNG luôn luôn xung chiếu có PHÁ QUÂN, lục hội luôn luôn có THIÊN CƠ, liền kề luôn luôn có THIÊN LƯƠNG và CỰ MÔN với nhiều mối giây ràng buộc như thế, sự quân bình tương đương giữa PHÁ QUÂN và THIÊN TƯỚNG rất dễ đổ vỡ.

vThe harmony, the concord, the mutual compatibility

When THIEN TUONG achieves equivalent, equity to balance with PHA QUAN in the outside, then it denotes harmony, concord, and an enjoyment with the same rhythm with Pha Quan. However, achieving such level is very difficult.

The scale is always balance. But human emotion is hard to balance. THIEN TUONG is always in the opposite position with PHA QUAN, in the vertical interaction position with THIEN CO, in the adjacent position with THIEN LUONG and CỰ MÔN. There are many of such ties, the equivalence and balance between THIEN TUONG and PHA QUAN is very fragile.

vMái Ấm và Tình Thương

Mái ấm là THIÊN PHỦ, tình thương là THIÊN TƯỚNG. Một THIÊN TƯỚNG tốt đẹp sống dưới mái ấm và tình thương. Được sự che chở thương yêu của nhiều người không lo phần no đói. Được sự bảo trợ kẻ khác cũng như che chở cho người khác.

Như thế là các bạn đã có 1 khái niệm rõ ràng về THIÊN TƯỚNG. Tốt nhất là 1 hiệp sĩ được nhiều người thương yêu. Xấu nhất là ác quỉ với nhiều bộ mặt khác nhau chỉ giao lưu cùng ma quỉ.

vThe Shelter and The Love

The shelter is THIEN PHU, the love is THIEN TUONG. A good THIEN TUONG lives under the shelter and the love. They are loved and protected by many and live a life free of struggle. They are protected as well as protecting others.

So now you have a very clear concept about THIEN TUONG. The best of it is being a knight who beloved by many. The worst of it is being a demon with many different faces and only exchange with the devil.

Bài viết của Bửu Đình, bài dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Bình luận