Quý Sửu

26/08/2020 126

Bài viết Quý Sửu. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ 1 – Quý Sửu – Thuần Khôn, hào 4

– “Lục Tứ, quát nang, vô cữu vô dự.”

– “Sáu Bốn, thắt chặt miệng túi, tránh được tội lỗi (cữu hại) mà không cầu được khen.”

– Tượng “quát nang vô cữu, thận bất hại dã” – Hào Sáu Bốn tất phải thận trọng, cẩn thận mới có thể không gây ra tai họa.

2. Chu kỳ 2 – Quý Sửu – Địa Lôi Phục, hào 4

– “Lục Tứ, trung hàng độc phục.”

– “Sáu Bốn, ở giữa hàng chính, một lòng trở lại.”

– Tượng “Trung hàng độc phục, dĩ tòng đạo dã” – ý nói hào Sáu Bốn theo về chính đạo.

3. Chu kỳ 3 – Quý Sửu – Địa Trạch Lâm, hào 4

– “Lục Tứ, chí lâm, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, hết sức gìn giữ để tới gần giám sát mọi người, tất không nguy hại”.

– Tượng “Chí lâm vô cữu, vị đáng dã” – ý nói hào Sáu Bốn ở ngôi chính đáng.

4. Chu kỳ 4 – Quý Sửu – Địa Thiên Thái, hào 4

– “Lục Tứ, phiên phiên, bất phú, dỹ kỳ lân bất giới dỹ phu.”

– “Sáu Bốn, dập dừu đi xuống, rỗng không chẳng giầu, với hàng xóm chẳng cần bảo nhau mà đều một lòng thành tín.”

– Tượng “Phiên phiên bất phú, giai thất thực dã ; bất giới dĩ phu, trung tâm nguyện dã” – “Dập dừu đi xuống, rỗng không chẳng giầu”, nói lên các hào âm ở quẻ trên đều mất đi cái thực của mình ; “chẳng cần phải bảo nhau mà đều một lòng thành tín”, nói lên trong lòng các hào âm đều mang ý nguyện ứng với dưới.

5. Chu kỳ 5 – Quý Sửu – Lôi Thiên Đại tráng, hào 4

– “Cửu Tứ, trinh cát, hối vong ; phiên quyết bất luy, tráng vu đại dư chi phúc.”

– “Chín Bốn, giữ vững chính bền thì được tốt lành, sự hối hận tất sẽ mất hết ; cũng như phên giậu dễ bị bật tung nên sừng dê không bị mắc vào nữa, như cỗ xe lớn trục xe vững vàng.”

– Tượng “Phiên quyết bất luy, thượng vãng dã.” – “Phên giậu đã bị bật tung nên sừng không bị mắc vào nữa”, hình tượng nói lên hào Chín Bốn lợi về sự đi.

6. Chu kỳ 6 – Quý Sửu – Trạch Thiên Quải, hào 4

– “Cửu Tứ, đôn vô phu, kỳ hành tư thư ; khiên dương hối vong, văn ngôn bất tín.”

– “Chín Bốn, mông mất da, đi lại chập chững khó tiến ; nếu dắt dê thật chắc chắn (khỏe mạnh giống như tôn quý dương cứng) thì sự hối hận sẽ mất, e rằng lời này nó không chắc đã nghe theo.”

– Tượng “Kỳ hành tư thư, vị bất đáng dã ; văn ngôn bất tín, thông bất minh dã.” – “Đi lại chập chững khó tiến”, đây là hình tượng hào Chín Bốn ở ngôi vị không thỏa đáng ; “Nghe lời này mà không thể tin theo”, ý nói lên hào Chín Bốn mặc dầu nghe thấy mà không thể xét rõ sự lý.

7. Chu kỳ 7 – Quý Sửu – Thủy Thiên Nhu, hào 4

– “Lục Tứ, nhu vu huyết, xuất tự huyệt.”

– “Sáu Bốn, chờ đợi trong vũng máu, mà thoát khỏi được từ nơi hang sâu.”

– Tượng “Nhu vu huyết, thuận dĩ chính dã” – “Chờ đợi trong vũng máu”, ý hình tượng nói hào Sáu Bốn bình tĩnh để chờ, nghe ngóng thời thế.

8. Chu kỳ 8 – Quý Sửu – Thủy Địa Tỷ, hào 4

– “Lục Tứ, ngoại tỷ chi, trinh cát.”

– “Sáu Bốn, ở ngoài thân mật gần gũi với đấng quân chủ, giữ vững chính bền thì được sự tốt lành.”

– Tượng “Ngoại tỷ ư hiền, dĩ tòng thượng dã” – “Ở ngoài thân mật gần gũi với vua hiền”, nói lên ý Sáu Bốn thuận theo bậc quân thượng. Sáu Bốn thân cận với hào Năm là “đội sát”.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận