Một số cách cục cung an Thân

26/08/2020 980

Bài viết Một số cách cục cung an Thân. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một số cách cục cung an Thân

Cung an Thân do liên quan tới hình tượng bản thân, hoặc có ý nghĩa qua trọng hơn chính là thân thể của ta nên khiến tính chất của một số sao khi ở tại cung Mệnh mang ý tưởng, suy nghĩ hay nhưng khi nhập cung an Thân lại là cách cục xấu mang tính chất tai họa nguy hiểm tới chính bản thân, thân thể. Đa phần người xem Tử Vi đều biết tới cách cục ” Thất Sát lâm Thân chung thị yểu”. Sao Thất Sát cư tại Mệnh định nghĩa cung Mệnh hay Thân như một sao có tính chất kết hợp với các sao khác là cách Mệnh Sát ý nghĩa là tư tưởng, suy nghĩ liên quan tới tính Sát, tính tranh đoạt từ tiền bạc hay công danh hay suy nghĩ cương quyết, định đoạt. Với cung an Thân cũng như vậy, cách Thân Sát là cách cục ý nghĩa thân thể liên quan tới Sát, hành vi liên quan tới Sát là cách cục xấu khi Thất Sát xấu có thể gây tai họa yểu mạng nặng hơn việc cư Mệnh. Cung Mệnh là suy tưởng của ta, cung an Thân là hành vi, thân thể của ta cũng cần tránh nhiều sao khác. Một trường hợp khác là sao Kình Dương có tính tranh đoạt cư tại cung an Thân dễ gặp cảnh hình thương nơi thân thể như cách ” Thiên Đồng Kình Dương thân thể tao thương”. Đặc biệt khi Kình Dương cư cung an Thân ở tuổi Canh là cách rất xấu, kỵ thêm Sát Kỵ có thể nguy hiểm tới bản thân như cách Thất Sát xấu cư Thân. Sao Đà La cư Thân tùy cung an Thân tại tổ hợp Mệnh Tài Quan hay Phúc Phối Di mà khi từ nhỏ với trường hợp Thân tại Mệnh Tài Quan đã có tính chất phòng thủ với thân thể. Nếu Thân ở Phúc Phối Di thì khi lớn lên, trưởng thành xây dựng bản thân ta mang tính chất này còn ban đầu do Mệnh Tài Quan ta có Kình Dương nên ta có suy nghĩ, tư tưởng tranh đoạt, tranh đấu thời nhỏ gây thương tích bản thân khi qua hạn tại cung Mệnh, khi trưởng thành cũng lúc đại hạn qua Phúc Phối Di cư Thân ta thận trọng với thân thể hơn.

Sao Linh Tinh cũng là một sao xấu khi tọa thủ tại cung an Thân vì Linh Tinh là ngôi sao chủ yểu nếu xấu, Linh Tinh là sự lạnh, có tính Sát và dễ hóa thành sát nếu bị trợ hung bởi Sát Kỵ. Sao Linh Tinh nhập cung an Thân có tính chất không hay đặc biệt khi nhập Hạn xấu dễ là cách thân thể lạnh tức là cái chết khi không còn ấm nóng tại cơ thể. Bộ Không Kiếp nói chung và sao Thiên Không hoặc Địa Kiếp cư tại cung an Thân có tính chất xấu vì hai sao này khi cư Mệnh đã mang tính nguy hiểm được luận là đại sát tinh. Sao Địa Kiếp thủ cung Thân có tính tai kiếp tồn tại ở thân thể, Địa Kiếp còn dễ biến sự tốt đẹp thành tai họa khi đồng cung với các Chính Tinh hay Bàng Tinh khác. Nhìn chung Địa Kiếp không nên nhập cung an Thân và đặ biệt tối kỵ thêm Sát Kỵ Hình gây tai họa lớn tới cung an Thân. Sao Thiên Không cư tại cung an Thân có tính Không Vong cũng kỵ với vị trí này, thường sao này cũng mang ý nghĩa bất ngờ nếu đơn thủ và tai họa bất ngờ khi thấy sao Địa Kiếp. Trường hợp đơn thủ tọa cung Thân có sao Thiên Không đỡ xấu hơn việc có sao Địa Kiếp đơn thủ. Đặc biệt bộ Không Kiếp tại Tị Hợi đồng cung nếu cư Mệnh tốt đẹp hơn các vị trí khác, nhưng tại cung an Thân trở thành cách cục rất xấu. Cung an Thân có trường hợp an tại cung Thiên Mã cũng là cách hay khi Mã linh hoạt khiến các hành vi ra bên ngoài có tính chất chuyển động như vậy.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận