dịch vụ xem tử vi

LÁ SỐ 41: âm nam Mệnh Thiên Phủ hội Tuế phá được Thiên Trù hội Đại hao khi bất mãn thì chỉ có làm bạn với bia rượu được Thiên Trù hội Đại hao khi bất mãn thì chỉ có làm bạn với bia rượu

LÁ SỐ 41: âm nam Mệnh Thiên Phủ hội Tuế phá được Thiên Trù chiếu hội Đại hao một đời bất mãn không được xứng ý toại lòng

Lá số 41: Âm nam mệnh Thiên Phủ hội Tuế phá được Thiên Trù hội Đại hao khi bất mãn thì chỉ có làm bạn với bia rượu, nhậu nhẹt buông tuồng, ngay cả...

LÁ SỐ 40: Mệnh Vô Chính Diệu hội Song Hao, Thiên Mã một đời ly hương, lập nghiệp ở xa quê

LÁ SỐ 40: Dương nam Mệnh Vô Chính Diệu hội Song Hao, Thiên Mã một đời ly hương, lập nghiệp ở xa quê

Lá số 40: Dương nam Mệnh Vô Chính Diệu hội Song Hao, Thiên Mã một đời ly hương, lập nghiệp ở xa. ít khi nào mà trụ lại được ở nơi mình sinh ra...

LÁ SỐ 36: Âm nữ mệnh Thất Sát tại Thân, có tài tham mưu thao lược, nằm quyền sinh sát, một đời phú quý hơn người

LÁ SỐ 36: Âm nữ mệnh Thất Sát tại Thân, có tài tham mưu thao lược, nằm quyền sinh sát, một đời phú quý hơn người

Lá số 36: Âm nữ mệnh Thất Sát tại Thân, có tài tham mưu thao lược, nằm quyền sinh sát, một đời phú quý hơn người -Nữ, sinh ngày 20/06/1985 (dương...