thái dương

Nữ mệnh Dương Lương cư Mão, rất hợp làm phụ tá, quân sư, ngoài ra còn là một con người lãng mạn, bay bổng

Lá số 37: Nữ mệnh Dương Lương cư Mão rất hợp làm phụ tá, quân sư, ngoài ra còn là một con người lãng mạn

Lá số 37: Nữ mệnh Dương Lương cư Mão rất hợp làm phụ tá, quân sư, ngoài ra còn là một con người lãng mạn, bay bổng, tâm hồn rất phong phú và ưa...