quý sửu

Lá số 16: Bát tự Dương nữ Cơ Nguyệt Đồng Lương mệnh Tuần thân Triệt

Lá số 16: Bát tự Dương nữ Cơ Nguyệt Đồng Lương mệnh Tuần thân Triệt. Sinh ngày 25-1-1983 dương lịch, 12- 12- 1982 âm lịch, giờ sinh: Qúy sửu. Cung Mệnh hội đủ bộ...

Lá số 17: Bát tự Nam Thân nhược thế yếu, trước gian nan sau thái hòa

Phần luận giải đương số nam Sinh vào 6h45 sáng ngày 12/6/1968. Bát tự Nam Thân nhược thế yếu, trước gian nan sau thái hòa A. Thông tin đương số: Sinh lúc 6 giờ 45...