vũ phá tại Hợi

Lá số 48: Dương nữ Vũ Phá tại Hợi ngộ Tuần không, đa mưu túc trí khó ai sánh bằng

Lá số 48: Dương nữ Vũ Phá tại Hợi ngộ Tuần không, đa mưu túc trí khó ai sánh bằng

Lá số 48: Dương nữ Vũ Phá tại Hợi ngộ Tuần không, đa mưu túc trí khó ai sánh bằng. Mệnh tọa đất Trường Sinh mắn là mệnh tọa tại đất Trường Sinh, là đất...