Vu Lan báo hiếu

Văn khấn Rằm tháng 7 2022 chuẩn nhất

Văn khấn Rằm tháng 7 2022 chuẩn nhất

Trong các công việc để chuẩn bị cho cúng rằm tháng 7 thì việc chuẩn bị Văn khấn rằm tháng 7 đúng là việc không thể thiếu. Cúng rằm tháng 7...

Mục Kiền Liên Bồ Tát cứu mẹ

Ngày lễ Vu Lan kể lại tích xưa Mục Kiền Liên Bồ Tát cứu mẹ

"Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con" Phàm là con người thì chữ Hiếu luôn được đặt làm đầu. Trong...