tứ trụ tử bình

Lá số 16: Bát tự Dương nữ Cơ Nguyệt Đồng Lương mệnh Tuần thân Triệt

Lá số 16: Bát tự Dương nữ Cơ Nguyệt Đồng Lương mệnh Tuần thân Triệt. Sinh ngày 25-1-1983 dương lịch, 12- 12- 1982 âm lịch, giờ sinh: Qúy sửu. Cung Mệnh hội đủ bộ...