thọ yểu

Biết ngay số mệnh thọ yểu qua “sổ tay” của Diêm Vương

Tuổi thọ hay xem tuổi thọ của mỗi người là tùy thuộc vào vận mệnh của từng người, có người yểu mệnh đoản thọ, có người sống lâu trăm tuổi...sống lâu là...