quả báo

Vì sao luân hồi vợ chồng có lúc là duyên nợ có lúc là nghiệp duyên?

Vì sao luân hồi vợ chồng có lúc là duyên nợ có lúc là nghiệp duyên? Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn bắt gặp xung quanh luôn diễn ra những cặp...