Liêm Tham Tỵ Hợi

LÁ SỐ 44: Dương nam mệnh Liêm Tham tỵ hợi

LÁ SỐ 45: Dương nam mệnh Liêm Tham tỵ hợi, mệnh đắc cách song lộc một đời giàu sang, phú quý

LÁ SỐ 45: Dương nam mệnh Liêm Tham tỵ hợi, mệnh đắc cách song lộc nhị hợp điềntrạch có hóa lộc chiếu. Mệnh an tại Tỵ, Thân Mệnh đồng cung, thuộc Dương Nam, Âm...

Lá số 32: Dương nam Mệnh Liêm Tham Tỵ Hợi đắc Không Vong, rối ren cũng lắm một đời ấm no

Lá số 32: Dương nam Mệnh Liêm Tham Tỵ Hợi đắc Không Vong, rối ren cũng lắm một đời ấm no

Lá số 32 Dương Nam Mệnh Liêm Tham Tỵ Hợi đắc Không Vong, rối ren cũng lắm, một đời ấm no. Mệnh này thì đương số được khá nhiều trung tinh hỗ trợ, vực...