cô thần quả tú

cô thần quả tú

Cô thần Quả tú không bao giờ được góp mặt chung với Thái tuế

Xưa kia, những bậc được gọi là Minh quân, Thánh chúa thường tự khiêm nhượng bằng tiếng xưng hô Cô hay Quả nhân dụng ý cho những gì cần đem lại hạnh phúc hoàn...