tướng lông tóc

Bí ẩn Tướng học: Vì sao “cái răng cái tóc” xem cả vận mệnh con người?

Bàn về xem tướng lông tóc trong thuật tướng học cổ điển đưa ra tất nhiều thuyết, có thuyết mượn cả kiến thức y học Á Đông nhày xưa để giải thích...