thiên la địa võng

Lá số 6: Nữ mệnh Thái Âm hãm địa tọa thủ nằm đất La Võng- Cuối đời tìm chốn vô vi

Lá số Thái Âm hãm địa tọa thủ nằm đất La Võng- Cuối đời tìm chốn vô vị Sinh ngày 19/2/1975 dương lịch lúc 19h – 21h tối Tức ngày 9/1/1975 Ất Mão giờ...