Tham lang cư tuất

Tham Lang cư tuất

Lá số 63 Dương nữ mệnh Tham Lang cư Tuất bị Tuần không bao phủ nên bất đắc chí, thích kinh doanh đôi lúc lại hơi viển vông.

Lá số 63 Dương nữ mệnh Tham Lang cư Tuất bị Tuần không bao phủ nên bất đắc chí, thích kinh doanh đôi lúc lại hơi viển vông. Người có Tham Lang tại mệnh...