Sát Phá Tham

Lá số 51 Nam mệnh Sát Phá Tham là người có tài kinh doanh, giỏi mưu tính đại sự

Lá số 51 Nam mệnh Sát Phá Tham là người có tài kinh doanh, giỏi mưu tính đại sự

Lá số 51 Nam mệnh Sát Phá Tham là người có tài kinh doanh, mưu tính đại sự, thông minh, trung hậu nhưng hiếu thắng và tự đắc, tính thích hoạt động, không chịu...

LÁ SỐ 35: Âm nam Thất sát cư mệnh ăn cách Thất Sát Triều đẩu- Sát Phá Tham rõ nét. Một đời tư cách, luôn thích trên cơ người khác.

LÁ SỐ 35: Âm nam Thất sát cư mệnh ăn cách Thất Sát Triều đẩu- Sát Phá Tham rõ nét. Một đời tư cách, luôn thích trên cơ người khác.

LÁ SỐ 35: Âm  Thất sát cư mệnh ăn cách Thất Sát Triều đẩu- Sát Phá Tham rõ nét. Một đời tư cách, luôn thích trên cơ, lấn lướt người khác và ở trong...