nữ mệnh phá quân

Lá số 85: Nữ mệnh Phá Quân, Hóa Quyền tình duyên ngang trái, ông ăn trả bà ăn nem, một đời bôn ba, sóng gió

Lá số 85: Nữ mệnh Phá Quân, Hóa Quyền tình duyên ngang trái, ông ăn trả bà ăn nem, một đời bôn ba, sóng gió

Lá số 85: Nữ mệnh Phá Quân, Hóa Quyền tình duyên ngang trái, ông ăn trả bà ăn nem, một đời bôn ba, sóng gió chứ...

Nữ mệnh Phá Quân cư Tý

LÁ SỐ 81: nữ mệnh Phá Quân cư Tý, một đời vất vả, xa rời quê hương thì mới có thành tựu

Lá số 81 nữ mệnh Phá Quân cư Tý, một đời vất vả, xa rời quê hương thì mới có thành tựu. Đương số là người thông minh, có giác quan thứ sáu rất...