nữ mệnh Liêm Tham tỵ hợi

Lá số 94: Luận giải tử vi dương nữ mệnh Liêm Tham Tỵ Hợi, sô phải ly hương thì mới tai họa

Lá số 94: Luận giải tử vi dương nữ mệnh Liêm Tham Tỵ Hợi, sô phải ly hương thì mới bớt tai họa

Lá số 94: Luận giải tử vi dương nữ mệnh Liêm Tham Tỵ Hợi. Mệnh cách này hình thành nên cách cục Sát Phá Tham không thích hợp cho Mệnh nữ một chút nào,...