mệnh hải trung kim

Lá số 47 Âm nam mệnh Dương Lương hãm tại Dậu, có tài nhưng không gặp thời

Lá số 47 Âm nam mệnh Dương Lương hãm tại Dậu, có tài nhưng không gặp thời

Lá số 47 Âm nam mệnh Dương Lương hãm tại Dậu. Công danh một đời trôi nổi, có tài nhưng không gặp thời, để phát cho nên lâu ngày sẽ mai một tài năng...