liêm phủ

Lá số 77 nam mệnh Liêm Phủ cư Thìn. Bẩm sinh khí chất hiên ngang, thông minh và quyền biến

Lá số 77 nam mệnh Liêm Phủ cư Thìn. Bẩm sinh khí chất hiên ngang, thông minh và quyền biến

Lá số 77 nam mệnh Liêm Phủ cư Thìn. Bẩm sinh khí chất hiên ngang, thông minh và quyền biến. Đương số thường là người nóng nảy, ngay thẳng và chính trực, tính cách...