kỷ mão

Lá số 7: ÂM NỮ XƯƠNG KHÚC GIAO MỆNH, MỆNH KHÔNG THÂN KIẾP PHÚ QUÝ SINH THỜI, HẬU NHÂN HIỂN QUÝ

Luận giải lá số Kỷ mão nữ mệnh xương khúc giao mệnh, mệnh không thân kiếp phú quý sinh thời, hậu nhiên hiển quý Lá số tử vi