huyền học

Nhận biết đàn bà tiện dâm bằng đặc điểm tướng số

Nhân tướng học chỉ rõ phụ nữ nếu có nét tướng này tình duyên lận đận, ngoại tình như cơm bữa, cả đời cũng không mong có được...