họa phúc đời người

Lời Phật dậy: biết tha thứ kẻ gây ra đau khổ vì họ đến để thử thách ta.

Lời Phật dậy về sự tha thứ. Từ xưa, với trong giáo lý của Đức Phật đã luôn chỉ dạy rằng: "nên tha thứ cho người làm tổn thương bạn bởi...