duyên phận

Có tồn tại hay không sợi dây tơ hồng duyên tiền định?

Bạn có tin vào duyên tiền định? Tại sao có những người rất yêu thương nhau mà chẳng thể thành đôi, nhưng có những người cách xa vạn dặm cuối cùng cũng nên duyên...