đạo quân tử

Thành bậc Chính nhân Quân tử người đời trọng vọng phải nhớ những lời dạy của Khổng Tử

Muốn thành bậc Chính nhân Quân tử phải ghi nhớ những lời dạy của Khổng Tử

Đức Khổng Tử sinh thời là một bậc khai trí Tôn sư của nền Nho Giáo lỗi lạc. Gia tài học vấn đồ sộ của ngày để lại chính là...