cổ học

Cách cục Thạch trung ẩn ngọc (Ngọc ẩn trong đá)

Một lần bất tín, vạn lần mất tin, mất đi rồi làm sao đứng giữa cuộc đời ?

Người xưa vô cùng coi trọng chữ tín nên đã luôn nhắc tới câu: Một lần bất tín, vạn lần bất tin Ý nghĩa : Nếu đã thất hứa một lần rồi thì...