Văn Xương – Văn Khúc

26/08/2020 298

Bài viết Văn Xương – Văn Khúc chép từ cuốn Tử Vi Giảng Minh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Thai Phụ, Phong Cáo;

An Quang, Thiên Quý.

Từ Thìn chiều thuận và Tuất chiều nghịch, xuất phát, Khúc và Xương, tính theo giờ. Cũng như Long Phượng tính theo hàng Chi của năm và Tả Hữu tính theo tháng.

Phượng, Hữu, Xương đi từ Tây qua Đông (từ phía kim sanh khắc phía Mộc). Đó là 3 sao chính của 3 cặp sao.

Tuổi Dương chỉ có 3 sao trong Tứ Linh, nhường Phượng các (và Giải Thần) cho người Tuế Phá để đề cao tư cách.

Hữu Bật đi từ tối sang sáng, tỏ sự quật cường, sức tranh đấu. Cho nên tam Thai, sao vệ tinh của tả, chỉ là danh vị cao đẹp, còn Bát Tọa, vệ tinh của Hữu, mới thật là viên chức lớn có thực lực.

Văn Xương là thần Văn Xương, phần văn học

Văn Khúc chỉ là một khúc văn, một tấu khúc thờ thần

Khúc là phụ, Xương mới là chính.

Theo cách an Xương Khúc, thì giờ Âm Xương Khúc ở thế tam hợp, do đấy Mạng trong thế tam hợp, đều có hưởng. Nhưng nếu giờ Dương, thì Xương Khúc không còn ở thế tam hợp, vì thế mà có bù thêm bộ Thai Phụ, Phong Cáo ở 3 vị trước Khúc và 3 vị sau Khúc như thế Phụ Cáo đại diện cho Khúc đến nhập vào Văn Xương, và như thế, người sinh giờ Dương nếu tam hợp hay đồng cung với Văn Xương thì có đủ Xương, Phụ, Cáo, là như đủ bộ Xương Khúc.

Thí dụ:

Trường hợp 1 và 2, Xương, Khúc ở đồng cung hay tam hợp. Trong tam hợp có Xương là hưởng cả Xương Khúc.

Trường hợp 3 và 4, Xương Khúc cách nhau 1 cung. Có thêm Phụ Cáo vệ tinh của Khúc, nên mạng trong tam hợp Xương, là hưởng cả Xương – Phụ – Cáo, cũng như hưởng cả Xương Khúc.

Nói một cách khác, Khúc dùng để đề cao Xương – mà nếu mất Khúc thì có Phụ, Cáo thay thế để đề cao Xương.
Bây giờ nói đến An Quang, Thiên Quý. Quang là vệ tinh của vai chính Xương, nên có nghĩa là vinh dự sáng ngời. Còn Quý, vệ tinh của Khúc, chỉ có nghĩa hạn chế.

Xương Khúc, hay Xương, Phụ, Cáo chỉ về sự học hành tốt, sự đỗ đạt cao, công danh thăng tiến về đường văn. An Quang, Thiên Quý ở Mạng hay giáp Mạng có nghĩa tốt về công danh sáng sủa.
(xem thêm mục Tứ Linh mấy ý nghĩa về Xương, Khúc)

Xương, Khúc: cốt cách thư sinh hiếu học

Xương Khúc, Sát Phá Tham: hay chứng nọ tật kia

Xương Khúc, Tử Phủ Vũ Tướng: văn võ toàn tài

Xương Khúc, Cơ Nguyệt Đồng Lương: gặp minh chủ tương đắc, đồng tâm nhất trí

(TỬ VI GIẢNG MINH – Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc)

Bình luận