Tổng luận tính chất của Hóa Khoa

26/08/2020 280

Bài viết Tổng luận tính chất của Hóa Khoa. Mời các bạn đọc tham khảo.

Tổng luận tính chất của Hóa Khoa

Trong lá số Tử Vi luôn tồn tại bộ Không Kiếp Hỏa Linh Kình Đà là lục sát tinh và Hình Kỵ là các sao biến đổi tính chất của tổ hợp theo chiều hướng cực đoan. Ngược lại như Sát Tinh có thể trở thành hữu dụng. Như cách Linh Hình chủ tai họa liên quan tới hình khắc, sát phạt nhưng có được Hóa Quyền thành cách Quyền Linh Hình là cách hay quyền lực thực tế, cũng mang tính cô khắc, uy nghiêm. Hóa Khoa có thể xuất phát từ Chính Tinh hoặc Phụ Tinh là Xương Khúc Tả Hữu. Sao này có đặc tính bình ổn cách cục Sát, chủ sự hiểu biết và danh dự. Hóa Khoa chia làm các cách hóa khí chính từ bộ 8 sao Tử Vũ Liêm Sát Phá Tham Phủ Tướng, 6 sao là Cự Nhật Cơ Nguyệt Đồng Lương hoặc 4 sao Phụ Tinh là Xương Khúc Tả Hữu. Ba cách cục trên khiến tính chất của Hóa Khoa có phần khác nhau về bản chất. Các sao không hóa Khoa là Thiên Phủ, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Cự Môn, Thái Dương, Thiên Đồng. Các sao còn lại Tử Vi, Vũ Khúc, Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Lương, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc có thể hóa Khoa. Nhìn chung bộ sao Cơ Nguyệt Đồng Lương có khả năng Hóa Khoa nhiều nhất, trong đó Thái Âm hóa khí hai lần ở tuổi Canh, Quý. Trong tử vi thường cho rằng Hóa Khoa có tính giải ách lớn. Bộ Sát Phá Tham không thể hóa Khoa mà chỉ hóa Quyền. Cổ nhân luận Hóa Khoa có khả năng hồi vãn cách cục xấu bằng sự sáng suốt, suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và tìm cách giải quyết vấn đề. Thực chất Hóa Khoa có tác động biến Sát Tinh do Hung Sát Tinh đa phần có tính Sát và tác động tới bản thân đương số. Hóa Khoa chính là sự phát triển do điều hòa. Vì vậy, lí tính của tổ hợp sao xấu không lên tới cực điểm. Như cách Kỵ Hình chủ xấu do tính chất ngăn chặn, cản trở của Hóa Kỵ kết hợp với tính khắc hình, hình sât của Thiên Hình ra cách xấu. Tuy nhiên khi tùy đi với Chính Tinh mà ở mức độ riêng. Như lại có tính Sát,tranh đoạt hay mất của sao Thất Sát hình thành cách ” Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng Nhan Uyên”. Cách này là việc quá mức của các sao có tính chất trên tạo nên.

Hóa Khoa có thể điều chỉnh Hóa Kỵ hay Thiên Hình do đặc tính riêng chủ sự thông suốt, hiểu biết của sao này. Vì vậy, cách này có Hóa Khoa không luận là yểu cách. Tuy nhiên, Hóa Khoa không hoàn toàn tốt đẹp với các sát tinh. Như bộ Không Kiếp ngộ Hóa Khoa là cách cục xấu, do sao Thiên Không có tính chất bất ngờ, Địa Kiếp có tính tai kiếp. Hóa Khoa chủ tốt do sự hiểu biết mà tránh được, khi gia thêm hình thành cách không ngờ gặp tai họa do sự hiểu biết. Bộ Không Kiếp có tính sát thân rất lớn. Hóa Khoa ngộ Không Kiếp là cách cục xấu hơn ban đầu. Còn như cách khác như Linh Xương Đà Vũ, Việt Linh Hình, Kỵ Hình… sao này có khả năng cải thiện khiến biến đổi tính chất liên quan tới sự hiểu biết qua sách vở, thông tin. Như cách Linh Kỵ chủ sự không may liên quan tới điện, sét, tính lạnh lẽo. Có Khoa hình thành sự hiểu biết liên quan tới điện, sét. Như cách bị sét đánh hay cách làm thợ điện đều có sao Linh Tinh thủ mệnh hoặc tam hợp nhưng một cách tai họa vong mạng, một cách gắn với bản thân nhưng có thể kiếm ra tiền. Hóa Khoa gia vào tổ hợp sao cũng như vậy, tùy thêm thuộc võ cách hay văn cách. Nếu võ cách tức Tử Vũ Liêm thường tính chất liên quan đến hoạt động, hành vi cụ thể. Nếu Khoa của văn cách Cơ Âm Lương có tính chất về kiến thức, học tập. Tất nhiên với Xương Khúc Tả Hữu tùy việc đi với các Chính Tinh để luận theo.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận