Tân Tị

26/08/2020 173

Bài viết Tân Tị. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ 1 – Tân Tị – Thuần Tốn, hào 5

– “Cửu Ngũ, trinh cát, hối vong, vô bất lợi, vô sơ hữu chung; tiên canh tam nhật, hậu canh tam nhật, cát.”

– “Chín Năm, giữ vững chính bền thì được tốt lành, hối hận mất hết, không gì không lợi ; lại ban mệnh lệnh, mới đầu không thuận lợi, nhưng cuối cùng tất sẽ thông thuận ; dự định ban bố lệnh mới vào ba ngày trước ngày Canh, là ngày tượng trưng cho sự “biến canh” (thay đổi), và thi hành mệnh lệnh mới, vào ba ngày sau ngày Canh, như vậy mà trên dưới thuận theo, tất được tốt lành.”

– Tượng “cửu ngũ chi cát, vị chính trung dã” – ý tượng nói hào Chín Năm được như vậy là do ngôi hào này chính mà giữ vững được đạo “trung”.

2. Chu kỳ 2 – Tân Tị – Phong Thiên Tiểu súc, hào 5

– “Cửu Ngũ, hữu phu loan như, phú dĩ kỳ lân.”

– “Chín Năm, có lòng thành tín, liên kết cả bầy dương cùng có lòng thành tín với một âm, dùng cái cứng của dương để làm giầu cho làng giềng.”

– Tượng “Hữu phu loan như, bất độc phú dã” – “Liên kết bầy dương thành tín với một âm”, nói lên hào Chín Năm không riêng hưởng sự giầu có dương cứng.

3. Chu kỳ 3 – Tân Tị – Phong Hỏa Gia nhân, hào 5

– “Cửu Ngũ, vương cách hữu gia, vật tuất, cát.”

– “Chín Năm, đấng quân vương lấy đức đẹp cảm cách chúng dân, sau đó bảo vệ nhà mình, không phải lo lắng, tốt lành.”

– Tượng “Vương cách hữu gia, giao tương ái dã” – “Lấy đức đẹp cảm cách chúng dân”, nói lên lúc này người người đều thân ái, hòa mục với nhau.

4. Chu kỳ 4 – Tân Tị – Phong Lôi Ích, hào 5

– “Cửu Ngũ, hữu phu huệ tâm, vật vấn nguyên cát: hữu phu huệ ngã đức.”

– “Chín Năm, có lòng chân thành tín thực ban ơn cho thiên hạ, không còn nghi ngờ gì là hết sức tốt đẹp ; Người trong thiên hạ tất sẽ chân thành tín thực cảm ân huệ và nghĩ tới sự báo đáp ân đức của ta.”

– Tượng “Hữu phu huệ tâm, vật vắn chi hỹ ; ‘huệ ngã đức’ đại đắc chí dã” – “Có lòng chân thành tín thực ban ơn cho thiên hạ”, nói lên sự hết sức tốt lành là điều không cần phải hỏi ; “người trong thiên hạ tất báo đáp ân đức của ta”, nói lên Chín Năm được lớn chí “tổn thượng ích hạ”.

6. Chu kỳ 6 – Tân Tị – Hỏa Lôi Phệ hạp – hào 5

– “Lục Ngũ, phệ can nhục, đắc hoàng kim ; trinh lệ, vô cữu.”

– “Sáu Năm, gia hình không thuận lợi, ví như cắn miếng thịt khô rắn, nhưng có đầy đủ khí phách cứng rắn, trung hòa giống như vàng ; giữ chính phòng nguy, có thể tránh được cữu hại.”

– Tượng “Trinh lệ vô cữu, đắc đáng dã.” – “Giữ chính phòng nguy”, ý nói hành vi Sáu Năm phù hợp với đạo trị ngục chính đáng.

7. Chu kỳ 7 – Tân Tị – Sơn Lôi Di, hào 5

– “Lục Ngũ, phất kinh ; cư trinh cát, bất khả thiệp đại xuyên.”

– “Sáu Năm, (ví như bậc “quân vương” dựa vào sự: kẻ trên nuôi mình để nuôi thiên hạ), trái với lẽ thường ; ở yên giữ vững chính bền thì được tốt lành, không thể vượt qua sông cả sóng lớn.”

– Tượng “Cư trinh chi cát, thượng dĩ tòng thượng dã.” – “Ở yên giữ vững chính bền”, ý nói Chín Năm nên thuận theo và dựa vào người hiền dương cứng Chín Trên.

8. Chu kỳ 8 – Tân Tị – Sơn Phong Cổ, hào 5

– “Lục Ngũ, cán phụ chi cổ, dụng dự.”

– “Sáu Năm, vì uốn nắn sự tệ loạn của cha mà được tiếng khen.”

– Tượng “Cán phụ dụng dự, thừa dĩ đức dã” – “Uốn nắn tự tệ loạn của cha mà được tiếng khen”, nói lên Sáu Năm lấy đức để kế thừa tiên nghiệp.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận