“QUÝ NHẬP QUÝ HƯƠNG” NHIỀU CƠ HỘI

19/08/2020 279

Bài sưu tầm: “QUÝ NHẬP QUÝ HƯƠNG” NHIỀU CƠ HỘI

Quý nhập quý hương, phùng giả xương lộc

(Quý vào đất quý, ai gặp sẽ có nhiều cơ hội tốt đẹp)

Trong Toàn Tập, câu này được chép là “Phùng giả minh lộc”. Đây là do người đời Minh khi viết chữ “Xương” thì viết hai chữ “Nhật” đứng ngang nhau, chứ không viết theo kiểu thông thường là một chữ Nhật trên, một chữ Nhật dưới.Thế là người đời sau đọc nhầm chữ “Minh” (chữ Nhật đứng bên chữ Nguyệt). Người biên soạn Toàn Thư cho rằng “Minh Lộc” vô nghĩa nên sửa thành “ hoạnh lộc”

Lời chú giải nói rằng: “Giả sử như thân, mệnh có Quý Nhân, lại có cả Cát diệu Quyền, Lộc đến trợ giúp, các hạn nếu gặp cũng chủ về phát phúc”.

Cách cục này thực ra không có gì khác cách cục “Thiên Ất Củng Mệnh”, Trung Châu học phái cho rằng đây là “ngụy cách”, tức là do làm sai lệch ý nghĩa của việc phụ hội mà thành, thiếu căn cứ học lý của Đẩu Số.

Thiên Ất chỉ “Quý Nhân”, tức chỉ Thiên Khôi, Thiên Việt. Thơ xưa rằng:

“Thiên Ất tương tùy mệnh lý lai,

Định ưng danh chiếm thiếu niên khôi.

Văn chương cái thế truy ban mã.

Dị nhật đương vi Tể Tướng Tài”.

(Thiên Ất theo vào trong cung mệnh,

Thiếu niên ắt chiếm lấy khoa khôi.

Văn chương cái thế vang thiên hạ.

Ngày sau Tể Tướng ấy là ngôi)

Đây là nói về Khôi Việt thủ cung mệnh.

Sự sắp đặt hai sao Khôi Việt trong lá số (xem hình 44), chỉ có ba trường hợp là “tương đối” (đối nhau), “tương hội” (hội nhau) và “tương giáp” (ở hai bên cung).

“Tương giáp” còn có một cách cục khác là “Quý tinh hiệp mệnh” (xin tìm đọc phần “Cách cục luận” trong cuốn “VươngĐình Chi đàm Đẩu Số”), nếu chỉ “tương hội” thì quá bình thường, quan trọng là ở “tương đối”.

Phàm Khôi Việt “tương đối” tức đối nhau, thì ba can Giáp, Mậu, Canh ở cung Sửu, Mùi, trường hợp này cũng không khó xuất hiện. Hơn nữa, Khôi Việt chỉ mang ý nghĩa là cơ hội chiếm gặp trong đời, ấy là tuổi trẻ mà đỗ đạt cao, văn chương cái thế, tài Tể Tướng, v.v… Nói thế cũng chỉ là hơi phóng đại mà thôi.

Vì thế “Thiện Ấm triều cương” chỉ có thể coi là trong đời có nhiều cơ hội phát triển thế thôi.

Hình 44: Sắp xếp của Thiên Ất Quý nhân trong lá số (4 trường hợp)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Bình luận