Quý Mùi

26/08/2020 132

Bài viết Quý Mùi. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ 1 – Quý Mùi – Thuần Khôn, hào 1

– “Sơ Lục, lý sương, kiên băng chí.”

– “Sáu Đầu, dẫm lên sương mỏng là sẽ đón đợi băng dày.”

– Tượng “lý sương kiên băng, âm thủy ngưng dã ; tuần chí kỳ đạo, chí kiện băng dã” – Khí Âm đã bắt đầu ngưng tụ, theo như quy luật thì băng dày tất sẽ đến.

2. Chu kỳ 2 – Quý Mùi – Địa Lôi Phục, hào 1.

– “Sơ Cửu, bất viễn phục, vô chỉ hối, nguyên cát.”

– “Chín Đầu, chưa được bao xa đã quay trở lại đường chính, tất không gặp tai họa, không phải hối hận, hết sức tốt lành.”

– Tượng “Bất viễn chi phục, dĩ tu thân dã” – “Khởi đầu không xa đã quay trở lại”, nói lên hào Chín Đầu khéo về việc sửa đẹp bản thân.

3. Chu kỳ 3 – Quý Mùi – Địa Trạch Lâm hào 1

– “Sơ Cửu, hàm lâm, trinh cát.”

– “Chín Đầu, cảm ứng với bậc tôn quý mà thực hiện việc “giám lâm”, giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Hàm lâm trinh cát, chí hành chính dã” – ý tượng nói tâm chí và hành vi chí hướng của Chín Đầu đoan chính không a dua.

4. Chu kỳ 4 – Quý Mùi – Địa Thiên Thái, hào 1

– “Sơ Cửu, bạt mao nhự, dĩ kỳ vựng ; chinh cát.”

– “Chín Đầu, nhổ cỏ mao, cả đám rễ cùng theo lên, thế là cùng loại thì tụ tập nhau mà ra, thẳng tiến lên phía trước thì được tốt lành.”

– Tượng viết: “Bạt nhự chinh cát, chí tại ngoại dã” – “Nhổ cỏ mao, thẳng tiến lên phía trước thì được tốt lành”, nói lên tâm chí của Chín Đầu là có hướng tiến thủ ra bên ngoài.

5. Chu kỳ 5 – Quý Mùi – Lôi Thiên Đại tráng, hào 1

– “Sơ Cửu, tráng vu chỉ, chinh hung ; hữu phu.”

– “Chín Đầu, mạnh ở ngón chân, đi lên tất có hung hiểm ; nên lấy sự thành tín tự giữ.”

– Tượng “Tráng vu chỉ, kỳ phu cùng dã.” – “Mạnh ở ngón chân”, ý nói hào Chín Đầu nên lấy sự thành tín tự giữ, khéo sử lý sự cùng khốn.

6. Chu kỳ 6 – Quý Mùi – Trạch Thiên Quải, hào 1

– “Sơ Cửu, tráng vu tiền chỉ, vãng bất thắng vi cữu.”

– “Chín Đầu, mạnh ở ngón chân trước, mạo hiểm tiến lên phía trước tất không thể thủ thắng, ngược lại sẽ dẫn đến họa hại.”

– Tượng “Bất thắng nhi vãng, cữu dã.” – “Không thể thủ thắng mà vội tiến lên”, là mời gọi sự họa hại đến.

7. Chu kỳ 7 – Quý Mùi – Thủy Thiên Nhu, hào 1

– “Sơ Cửu, nhu vu giao, lợi dụng hằng, vô cữu.”

– “Chín Đầu, đợi ở nơi giao ngoại, lợi về giữ được sự bền lòng bền gan, tất sẽ không cữu hại.”

– Tượng “Nhu vu giao, bất phạm nan hành dã.” – “Đợi ở nơi giao ngoại”, là nói hào Chín Đầu không xông thẳng vào nơi hiểm nạn ; “lợi dụng hằng vô cữu, vị thất thường dã.” – “Lợi về giữ được sự bền lòng bền gan”, nói lên hào Chín Đầu chưa từng sai mất đạo thường.

8. Chu kỳ 8 – Quý Mùi – Thủy Địa Tỷ, hào 1

– “Sơ Lục, hữu phu tỷ chi, vô cữu ; hữu phu doanh phẫu, chung lai hữu tha, cát.”

– “Sáu Đầu, trong lòng thành tín, thân mật gần gũi với bậc quân chủ thì không gặp cữu hại ; sự thành tín của bậc quân chủ như riệu ngon đựng đầy hũ, cuối cùng khiến cho kẻ ở xa đều đến quy phục mà hưởng sự vỗ về ở tận các miền khác, tốt lành.”

– Tượng “Tỷ chi Sơ Lục, hữu tha cát dã” – Sáu Đầu quẻ Tỷ nói đến Chín Năm ứng rộng tới các nơi khác, mà được tốt lành. Sáu Đầu địa vị thấp kém, lại ở xa nơi hoang viễn, muốn thân cận với bậc chí tôn thật vô cùng khó khăn.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận