Quý Hợi

26/08/2020 182

Bài viết Quý Hợi. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ 1 – Quý Hợi – Thuần Khôn, hào 5

– “Lục Ngũ, hoàng thường, nguyên cát.”

– “Sáu Năm, xiêm váy mầu vàng, hết sức tốt lành.”

– Tượng “Hoàng thường nguyên cát, văn tại trung dã” – ý nói hào Sáu Năm lấy đức ôn hòa nhã nhặn để giữ vững đạo “trung”.

2. Chu kỳ 2 – Quý Hợi – Địa Lôi Phục, hào 5

– “Lục Ngũ, đôn phục, vô hối.”

– “Sáu Năm, đôn hậu, dốc lòng thành trở lại, không có gì phải hối hận.”

– Tượng “Đôn phục vô hối, trung dĩ tự khảo dã” – Ý nghĩa hào Sáu Năm ở ngôi giữa không lệch, đồng thời có thể tự xét mình, để thành được đạo phục thiện.

3. Chu kỳ 3 – Quý Hợi – Địa Trạch Lâm, hào 5

– “Lục Ngũ, tri lâm, đại quân chi nghi, cát.”

– “Lục Ngũ, đến với mọi người bằng sự thông tuệ minh trí ; bậc đại quân vương nên như vậy, tốt lành.”

– Tượng “Đại quân chi nghi, hành trung chi vị dã” – “Bậc đại quân vương nên như vậy”, ý nói hào Lục Ngũ tất phải đi theo trung đạo.

4. Chu kỳ 4 – Quý Hợi – Địa Thiên Thái, hào 5

– “Lục Ngũ, Đế Ất quy muội, dĩ chỉ nguyên cát.”

– “ Sáu Năm, vua Đế Ất cho em gái về nhà chồng, như thế là có phúc trạch, hết sức tốt lành.”

– Tượng viết: “Dĩ chỉ nguyên cát, trung dĩ hành nguyện dã” – “Như thế là có phúc trạch, hết sức tốt lành”, nói lên hào Sáu Năm ở ngôi giữa không thiên lệch, thực hiện ý nguyện ứng dưới.

5. Chu kỳ 5 – Quý Hợi – Lôi Thiên Đại tráng, hào 5

– “Lục Ngũ, táng dương vu dị, vô hối.”

– “Sáu Năm, mất dê ở bờ ruộng, không có gì hối hận.”

– Tượng “Táng dương vu dị, vị bất đáng dã.” – “Mất dê ở bờ ruộng”, hình tượng nói lên ngôi của Sáu Năm không thích đáng.

6. Chu kỳ 6 – Quý Hợi – Trạch Thiên Quải, hào 5

– “Cửu Ngũ, nghiễn lục quải quải, trung hàng vô cữu.”

– “Chín Năm, quả quyết trừ kẻ tiểu nhân, như đào tận gốc rau sam mềm dòn, ở đạo giữ đi đường chính thì tất không nguy hại.”

– Tượng “Trung hàng vô cữu, trung vị quang dã.” – “Ở ngôi giữa đi đường chính”, ý tượng nói lên đạo giữa chính của Chín Năm còn chưa sáng lớn.

7. Chu kỳ 7 – Quý Hợi – Thủy Thiên Nhu, hào 5

– “Cửu Ngũ, nhu vu tửu thực, trinh cát.”

– “Chín Năm, chờ đợi ở nơi riệu ngon, nhắm tốt, giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Tửu thực trinh cát, dĩ trung chính dã” – “Chờ đợi nơi riệu ngon”, hình tượng nói lên Chín Năm ở ngôi giữ được chính.

8. Chu kỳ 8 – Quý Hợi – Thủy Địa Tỷ, hào 5

– “Cửu Ngũ, hiển tỷ ; vương dụng tam khu, thất tiền cầm, ấp nhân bất giới, cát.”

– “Chín Năm, thân mật gần gũi một cách vô tư ; khi đấng quân vương đi săn thì bổ vậy ba mặt, lưới chỉ giăng một mặt, mặc cho các cầm thú ở phía trước đi thoát, các kẻ thuộc hạ là người trong ấp cũng chẳng phòng vệ hộ, tốt lành.”

– Tượng “Hiển tỷ chi cát, vị chính trung dã ; xả nghịch thủ thuận, thất tiền cầm dã ; ấp nhân bất giới, thượng sử trung dã” – “Thân mật gần gũi trong sáng vô tư”, ý nói lên hào Chín Năm ở nơi trung chính, bỏ nghịch lấy thuận, chính là như “mặc cho các cầm thú ở phía trước đi thoát” ; “Các thuộc hạ cũng chẳng phòng vệ hộ”, ý nói lên do đức của người trên, khiến cho các thuộc hạ cũng giữ được đạo trung.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận