“Phủ Tướng triều viên” trọng Thiên Tướng

19/08/2020 1774

Bài viết về “Phủ Tướng triều viên” trọng Thiên Tướng. Mời bạn đọc tham khảo.

“Phủ Tướng triều viên cách” – tức hai sao Thiên Phủ, Thiên Tướng hội chiếu cung Mệnh, như cung Mệnh cư ngọ, Thiên Phủ cư tuất, Thiên Tướng cư dần, tức là xem cả một kết cấu “Phủ Tướng triều viên” (hình 5).

Cổ ca rằng:

Mệnh cung Phủ Tướng đắc câu phùng

Vô sát thân đương thị thánh quân

Phú quý song toàn nhân cảnh ngưỡng

Nguy nguy đức nghiệp mãn càn khôn.

(Cung Mệnh có Phủ Tướng củng chiếu, vô sát tinh xung phá thì như đối diện với thánh quân, phú quý song toàn người người ngưỡng mộ, sự nghiệp và tài đức nguy nga khắp đất trời)

Thiên Phủ là chính tinh nam đẩu, cổ nhân gọi là “Ti mệnh thượng tướng”, “Trấn quốc chi tinh”, chuyên chấp chưởng sở quan về tài khố (trông coi kho tiền, vật phẩm); Thiên Tướng là ấn tinh, người chiếm giữ ví như “Ti tước chi tinh” (sao trông coi chức vụ), cho nên Thiên Tướng cùng Thiên Phủ dễ trở thành một đôi “Tước lộc chi thần”. Đẩu số có một số tinh diệu thường phải xem trọng sự liên hợp, đối địa, xem chúng như một đôi, gọi những sao này là “Đối tinh”, vì vậy gọi Phủ Tướng tức là trong đó ẩn tàng sự trọng yếu cả đôi. Câu quyết “Phùng Phủ khán Tướng”, chính là ý tứ này.

Bởi vì Thiên Tướng lạc hãm khi vào hai cung mão dậu, cho nên liên đới khi hội hợp với cung mão, là Thiên Phủ ở cung hợi hoặc cung mùi; cùng hội hợp cung dậu là Thiên Phủ cư cung tị hoặc sửu, tính chất biến thành đều có điểm khiếm lực.

Thiên Phủ vào mười hai cung đều không rơi vào hãm địa, nhưng “Phủ Tướng triều viên” thì Thiên Phủ lại không thích cư bốn cung tị hợi sửu mùi, tức là duyên cớ như vậy.

Kết cấu “Phủ Tướng triều viên” tốt nhất chính là Thiên Tướng cư tý, Thiên Phủ tại thân; Thiên Tướng cư ngọ, Thiên Phủ cư dần; Thiên Tướng cư thân, Thiên Phủ cư thìn.

Thiên Phủ không độc thủ ấy càng là mỹ cách, chủ người ngay thẳng không thiên vị điều gì, nếu không vậy (độc thủ) thì dễ rơi vào gian giảo. không lại cái gọi là gian giảo, kỳ thật thì ngày nay cũng chỉ là “Thương cổ chi mệnh” mà thôi (*).

Chúc thích:

(*) Thương cổ chi mệnh : mệnh của các lái buôn, mệnh người kinh doanh, buôn bán,…

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Bình luận