Nhâm Dần

26/08/2020 156

Bài viết Nhâm Dần. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ 1 – Nhâm Dần – Thuần Càn, hào 2

– “Cửu Nhị, hiện long tại điền, lợi hiện đại nhân.”

– “Chín Hai, rồng lớn đã xuất hiện ở cánh đồng, lợi về sự xuất hiện đại nhân.”

2. Chu kỳ 2 – Nhâm Dần – Thiên Phong Cấu, hào 2

– “Cửu nhị, bao hữu ngư, vô cữu ; bất lợi tân.”

– “Chín Hai, trong bếp có một con cá, không có gì cữu hại ; nhưng bất lợi nếu cứ tự tiện dùng nó để mời tiếp khách.”

– Tượng “Bào hữu ngư, nghĩa bất cập tân dã” – “Trong bếp thấy có một con cá”, xét theo ý nghĩa về sự không tương ứng giữa Chín Hai và Sáu Đầu, thì không thể tự tiện dùng (cá) để mời khách đến ăn.

3. Chu kỳ 3 – Nhâm Dần – Thiên Sơn Độn, hào 2

– “Lục Nhị, chấp chi dụng hoàng ngưu chi cách, mạc chi thắng thoát.”

– “Sáu Hai, bị dây da bò trói chặt, không ai có thể cởi được.”

– Tượng “Chấp dụng hoàng ngưu, cố chí dã” – “Bị dây da bò trói chặt”, hình tượng nói lên ý hào Sáu Hai có ý chí bền vững giúp cho thời, không lui.

4. Chu kỳ 4 – Nhâm Dần – Thiên Địa Bĩ, hào 2

– “Lục Nhị, bao thừa, tiểu nhân cát ; đại nhân phủ, hanh.”

– “Sáu Hai, phải chựu sự bao dung che trở và vâng thuận người trên, là tiểu nhân thì tốt lành ; là đại nhân mà phủ định đạo này thì hanh thông.”

– Tượng “Đại nhân phủ, hanh, bất loạn quần dã” – “Đại nhân mà phủ định đạo này thì hanh thông”, nói lên ý không để cho bọn tiểu nhân làm loạn.

5. Chu kỳ 5 – Nhâm Dần – Phong Địa Quan, hào 2

– “Lục Nhị, khuy quán, lợi nữ trinh.”

– “Sáu Hai, lén ngẩng trông cảnh vật đẹp thịnh, lợi cho người con gái giữ vững chính bền.”

– Tượng “Khuy quán nữ trinh, diệc khả xú dã.” – “Lén ngẩng trông cảnh vật đẹp thịnh”, ý hình ảnh nói lợi cho người con gái, còn đối với người con trai mà nói thật là tủi nhục.

6. Chu kỳ 6 – Nhâm Dần – Sơn Địa Bác, hào 2

– “Lục Nhị, bác sàng dĩ biện, miệt ; trinh hung.”

– “Sáu Hai, làm sập giường đã sập đến bễ giường, bễ giường tất sẽ bị nát hỏng, giữ chính để phòng hung hiểm.”

– Tượng “Bác sàng dĩ biện, vị hữu dữ dã.” – “Làm sập giường đã sập đến bễ giường”, hình tượng nói hào Sáu Hai chưa có được người giúp đỡ cùng ứng.

7. Chu kỳ 7 – Nhâm Dần – Hỏa Địa Tấn, hào 2

– “Lục Nhị, tấn như sầu như, trinh cát ; thụ tư giới phúc, vu kỳ vương mẫu.”

– “Sáu Hai, tiến lên mà rầu rĩ, giữ vững chính bền thì được tốt lành ; sẽ được nhờ phúc lớn của bà nội trôn quý.”

– Tượng “Thụ tư giới phúc, dĩ trung chính dã.” – “Sẽ được nhờ phúc lớn”, là hình tượng hào Sáu Hai ở ngôi giữa giữ chính. “Vương mẫu” ví với “bậc chí tôn của loài âm”, chỉ Sáu Năm ; quẻ Khôn dưới là tượng mẹ, “phục càn” là vương. “Phục Càn” là chỉ quẻ Ly trên, vì hào 5 quẻ Ly trên, vốn là hào dương giữa quẻ Càn, mà biến thành hào âm, ở giữa quẻ Ly ngoài của quẻ Tấn.

8. Chu kỳ 8 – Nhâm Dần – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 2

– “Cửu Nhị, đại xa dĩ tái, hữu du vãng, vô cữu.”

– “Chín Hai, dùng xe lớn chở của cải, đi chỗ nào cũng được, tất không họa hại.”

– Tượng “Đại xa dĩ tái, tích trung bất bại dã” – “Dùng xe lớn chở của cải”, hình tượng này nói lên phải xếp hàng hóa vào chính giữa, không để lệch mới không bị nghiêng đổ, không dẫn đến nguy hại.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận