Một số câu phú cung Phúc Đức p3

26/08/2020 216

Bài viết Một số câu phú cung Phúc Đức p3. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một số câu phú cung Phúc Đức p3

Cung Phúc Đức có rất nhiều cách cục và tính chất riêng được biểu diễn chi tiết qua các câu phú.

“PHÚC TẠI NGỌ CUNG, TỬ ĐỒNG KÌNH PHƯỢNG KIÊM NGỘ TANG HÌNH MÃ KHỐC LỘC QUYỀN: TIỀN NGỘ TANG HÌNH MÃ KHỐC LỘC QUYỀN: TIỀN ĐỒ HỆ VI THÀNH SỰ HỶ NGỘ BẬT KHOA HẬU TUẾ DỊ THÀNH NGHIỆP CHỦ”.

Cung Phúc Đức cư tại Ngọ, tức Mệnh an tại cung Thìn. Gặp bộ Tử Vi có Kình Dương Phượng Các tại bản cung, gia hội Tang Hình Mã Khốc Lộc Quyền thì tiền vận xấu khó thành, nếu có Bật Khoa thì thành tựu dị thường như nguyện. Thực chất cách này xét theo luận giải là cung Phúc Đức có Tử Vi cư Ngọ, xét ở Thiên Can được cách Kình Hao, tại Địa Chi là bộ Tang Hư Khách có Thiên Mã ngộ Phượng Khốc gia Thiên Hình, kế đến gặp Quyền Lộc. Cách Tử Vi độc tọa tại Ngọ cung gặp Kình Hao không hay, may có Kình Phượng theo võ cách. Được bộ Mã Khốc Khách có Quyền Hình càng hợp võ nghiệp, tuy nhiên do Tử Vi cư Ngọ tức Đế Cách tượng lý tưởng của quân tử theo văn cách thích hợp hơn võ cách. Cần thiết nhất là bộ Lộc Tướng Ấn có quyền cầm Quốc Ấn và cách Lưỡng Tướng chủ nhận mệnh lệnh, tướng quân cách phò tá. Trường hợp này gặp Kình Hao thường là cách tranh giành trong tư tưởng. Kế đến việc gặp bộ Tang Hư Khách tại Địa Chi. Tử Vi cư Ngọ gặp bộ sao này không hay vì phải chống đỡ, tranh đoạt do Kình Dương. Nếu gặp bộ Tuế Hổ Phù có Phượng Khốc thích hợp chủ lý tưởng đi liền với tư tưởng, đường lối do đó ở cung Phúc Đức xét riêng và tổ hợp Phúc Phối Di xét chung khi đại vận tuổi trẻ thuộc vận thứ hai qua tổ hợp cung này khó đạt được thành tựu và cung Phúc Đức không hợp cách thường khó gặp được phúc phận và đủ uy đức khi thời trẻ tiền vận để hoạch phát. Nhược ngộ Khoa Bật tức giảm thiểu tính Sát của võ cách do bộ Kình Hình gây ra hình thành bộ Tam Hóa và Hữu Bật trợ giúp võ cách nên luận về sau thành tựu được thỏa nguyện. Thực chất cung Mệnh là Thất Sát tại cung Thìn bị kìm hãm tại đất La Võng khó khăn.

Mệnh có Sát Phá Tham rất quan trọng cung Phúc Đức, bản chất của cung này đã được viết ở các bài trước. Cách Sát Phá Tham do thiếu yếu tố tình cảm, lòng nhân nghĩa không như Tử Vũ Liêm có thể được bộ Phủ Tướng trợ giúp. Vì vậy để Sát Phá Tham thành công cần thiết cung Phúc Đức tốt, nếu Mệnh xấu cung Phúc tốt vẫn có thể cát hóa, nhờ đạo đức và phúc phận mà thành tựu.

“PHÚC TOẠ ĐINH SƠN TỬ SÁT ĐỒNG CƯ MỘ DIỆU, LAI KỶ NHÂN SINH MỘ DẠ. CƯ TRIỀU SÁT DIỆU KỴ, LƯU, GIANG ĐỒ NGỘ SÁT, HẠNH KIÊM SINH VƯƠNG, LONG KHOA HIỂN TÀI NGƯ PHỦ, QUYỀN HÌNH TOẠ CÙNG THỪA HÀNH ÁN PHÁP.”.

Cung Phúc Đức tọa tại Mùi gặp bộ Tử Phá, ở tuổi Kỷ mệnh Thổ nếu gặp Sát Kỵ có Lưu Hà là cách chết đuối hoặc bị giết khi ra sông. Ở đây xét tới cung Phúc Đức tức chủ phúc va họa, không phải cung Mệnh nên không thể luận về tính cách, bản tính. Nếu có Sinh Vượng, Thanh Long và Hóa Khoa là cách tài năng không xấu khi làm nghề liên quan tới sông nước như ngư phủ, nếu gặp Hình Quyền lại thường làm việc liên quan đến luật pháp. Ở đây có cách Tử Phá là cách mâu thuẫn giữa Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham, nếu tuổi Kỷ có thêm Kình Dương cư Mùi, lại được bộ Quyền Lộc. Nếu gặp Sát Kỵ Lưu Hà tức có bộ Khúc Kỵ lại là cách tai họa sông nước. Nếu có Sinh Vượng Long Khoa, sao Thanh Long hợp với Hóa Kỵ, Hóa Khoa giải tính Sát và mâu thuẫn của cách cục Tử Phá có Kình nên khi làm nghề sông nước không bị họa sát thân nếu không bị hạn xấu. Tất nhiên nếu làm công việc khác thì luận khác. Nhược như có Thiên Hình được bộ Kình Hình Khoa ngộ Long Hà Kỵ làm nghề tư pháp hiển danh. Cung Phúc Đức các câu phú xét thường luận về họa phúc khi mệnh tạo đã đi theo cung Mệnh mà qua các Hạn. Cũng như câu phú ” Địa Kiếp cư Phúc Đức nhi hữu tai”. Xét về mặt họa phúc của bản thân khi có sát tinh Địa Kiếp cư tại cung Phúc, không ảnh hưởng tới tính cách như câu phú sao này tại Mệnh.

” Mệnh cung Địa Kiếp ích kỷ phi nhân”.

Cần phân biệt rõ hai cung độ và tính chất của hai cung này để tránh nhầm lẫn khi luận đoán.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận