Luận về tính chất sao Thiên Tướng

26/08/2020 268

Bài viết Luận về tính chất sao Thiên Tướng. Mời các bạn đọc tham khảo.

Luận về tính chất sao Thiên Tướng

Sao Thiên Tướng thuộc bộ Phủ Tướng, luôn tam hợp với Thiên Phủ thành nhóm Phủ Tướng. Nhóm sao này có tính trợ lực, giúp sức, che chở. Thiên Tướng là sao có đặc tính trợ giúp, công bằng. Thường thừa được lệnh mà làm việc nên bản chất gọi cầm Ấn. Thực chất bộ Phủ Tướng không mạnh vì không có sao đứng đầu, lãnh đạo, cần thiết giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm. Thiên Tướng nhiều nơi luận hóa khí làm Ấn, tượng trưng cho tướng lĩnh, mang binh quyền thực chất chỉ trong trường hợp Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh, nếu chỉ có bộ Phủ Tướng đơn thủ luận đây là cách trợ giúp, che chở, không mang hàm ý lãnh đạo. Tuy vậy khi Thiên Tướng đơn thủ cũng có ưu điểm khi được các sao chủ đứng đầu như Khôi Việt, Kình, Đại hoặc đặc biệt bộ Binh Ấn Tướng chủ đứng đầu, mang ý nghĩa không phụ thuộc vào kẻ khác đứng trên, tự có chỗ đứng riêng hoặc phục vụ cho quốc gia, tổ quốc. Vì vậy, cách Thiên Tướng đơn thủ gia Cát tinh hợp cách vẫn là cách cục hay của Thiên Tướng.

“ẤN MANG VỊ LIỆT CÔNG HẦU SAO LÀNH TƯỚNG CÁO HỘI VÀO MỆNH CUNG “

Bộ Phủ Tướng hoan hỉ được Phụ Cáo tức Thai Phụ và Phong Cáo. Cách này chủ được chữ thọ và thuộc cách được khen thưởng. Trường hợp này cần thiết đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ngộ Phụ Cáo luận như vậy.

“TỴ HỢI TƯỚNG BINH ẤN NHẬP Ư BÍNH NHÂM NHÂN, QUYỀN HÀNH CHẤN ĐỘNG HAO DIỆU, TÀI SẢN VƯỢNG TĂNG”.

Thiên Tướng trong trường hợp Phủ Tướng đơn thủ có Binh Ấn tức được Lộc Ấn Tướng ở tuổi Bính được Khôi hoặc Việt chủ đứng đầu hoặc hơn người. Với tuổi Nhâm có cách Khôi Việt tại Mão Tị cũng là cách hay trường hợp này. Thiên Tướng gặp Kinh Hao hay Lộc Ấn đều hợp cách. Với Lộc Ấn do có Quốc Ấn nhấn mạnh tính chất phục vụ cho tổ quốc. Với Kình Hao chủ sự đứng đầu, tăng cường võ cách của sao này.

“PHÚC CƯ ĐOÀI SỨ, LƯỢNG TƯỚNG HÌNH QUYỀN, HỔ, KHỐC, SINH, MÃ GIAO LAI VÕ CÁCH, PHÁT LIÊN HẦU BÁ, ƯU KIẾN KỊ LINH, KHÚC VIỆT TẮC HỮU TỬ THƯƠNG TRẬN ĐỊA “.

Cung Phúc Đức cư tại Dậu có Thiên Tướng đơn thủ, gặp Tướng Quân và có Hình Quyền thành bộ Thiên Tướng ngộ Binh Hình Tướng Ấn có Quyền, nếu được Hổ Khốc tức có Tuế Hổ Phù gia Phượng Khốc, thêm Trường Sinh và Thiên Mã là cách phát lên hầu bá. Cách này do bàng tinh rất mạnh đắc ba vòng Lộc Tồn, Thái Tuế, Trường Sinh lại có Phượng Khốc Mã. Nếu Sát Phá gặp cách này không hợp vì có Lộc Tồn. Vì vậy hợp cách võ nghiệp với Thiên Tướng. Nếu gặp bộ Kỵ Linh Khúc Việt tử thương nơi chiến trận. Cách Thiên Tướng cư Dậu tức bộ Phủ Tướng đơn thủ tính hóa sát vi quyền và dụng sát tinh yếu, chỉ gặp Kỵ Linh Việt có Khúc không chống đỡ được. Vì vậy cần thiết được bàng tinh hợp cách giúp sức.

“MỆNH ĐẮC TƯỚNG LIÊM HẠN PHÙNG LA VÕNG ĐÀ LA THAM LINH HÀN TÍN THỌ TỬ ĐAO HÌNH”.

Cách Liêm Tướng khá hay khi ngôi sao liêm khiết đi với sao trợ giúp, Thiên Tướng ở đây hóa là Ấn, được Liêm Trinh gia tăng tính quyền bính. Mệnh Liêm Tướng tốt là tướng ra trận lấy nghĩa khí phục được người khác mà thành công. Liêm Tướng có tính nóng nảy và cũng phần nhận từ Tử Vi nên khó có tính tự chủ, hạn gặp La Võng thêm Đà La là cái bẫy, có Tham Linh gặp cách Sát Phá Tham khó chống lại được.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận