Kỷ Tị

26/08/2020 158

Bài viết Kỷ Tị. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ – Kỷ Tị – Thuần Ly, hào 6

– “Thượng Cửu, vương dụng xuất chinh, hữu gia chiết thủ hoạch phỉ kỳ xú, vô cữu.”

– “Chín Trên, nhà Vua xuất quân chinh phạt, lập được công lớn, chém đầu quân địch, bắt những kẻ “dị kỷ” không chựu lệ thuộc, không có lỗi.

– Tượng “Vương dụng xuất chinh, dĩ chính bang dã” – hào Chín Trên làm như vậy để cho đất nước được yên ổn, trị vì được thiên hạ.

2. Chu kỳ 2 – Kỷ Tị – Hỏa Sơn Lữ, hào 6

– “Thượng Cửu, điểu phần kì sào, lữ nhân tiên tiếu, hậu hào đào ; táng ngưu vu dị, hung.”

– “Chín Trên, tổ chim trên cành cao bị cháy, kẻ lữ khách trước được ngôi cao vui mừng cười nói, sau bị tai ương kêu gào khóc lóc ; giống như mất trâu nơi bờ ruộng hoang xa, có hung hiểm.”

– Tượng “Dĩ lữ tại thượng, kì nghĩa phần dã ; táng ngưu vu dị, chung mạc chi văn dã” – “Làm một kẻ lữ khách, mà lại ở cao ngôi trên”, ý nói hào Chín Trên về lý thì tất gặp họa cháy tổ ; “mất trâu nơi cánh đồng hoang xa”, nói lên hào Chín Trên ăn nhờ ở đậu gặp họa, cuối cùng sẽ không người hay biết.

3. Chu kỳ 3 – Kỷ Tị – Hỏa Phong Đỉnh, hào 6

– “Thượng Cửu, đỉnh ngọc huyễn, đại cát, vô bất lợi.”

– “Chín Trên, vạc có đòn bằng ngọc, hết sức tốt lành, không gì không lợi.”

– Tượng “Ngọc huyễn tại thượng, cương nhu tiết dã” – “Đòn vạc bằng ngọc ở cao phía trên”, là chỉ Chín Trên dương cứng có thể điều tiết bằng âm mềm.

4. Chu kỳ 4 – Kỷ Tị – Hỏa Thủy Vị Tế, hào 6

– “Thượng Cửu, hữu phu vu ẩm tửu, vô cữu ; nhu kỳ thủ, hữu phu thất thị.”

– “Chín Trên, tin dùng kẻ khác, an nhàn uống riệu thì không có gì cữu hại ; nhưng (chơi bời quá độ) sẽ như con cáo nhỏ qua sông đánh (làm) ướt đầu, đó là quá tin người mà hại tới chính đạo.”

– Tượng “Ẩm tửu nhu thủ, diệc bất tri tiết dã” – “An nhàn uống riệu mà (như con cáo nhỏ qua sông) làm ướt đầu gặp phải tai họa”, nói lên Chín Trên nếu như vậy, thì thật là không biết tiết chế gì hết.

5. Chu kỳ 5 – Kỷ Tị – Sơn Thủy Mông – hào 6

– “Thượng Cửu, kích mông ; bất lợi vi khấu, lợi ngự khấu.”

– “Chín Trên, làm mạnh để mở mang sự ngu tối ; không lợi về sự dùng cách thức quá dữ dằn, cách này chỉ nên dùng để ngừa giặc mạnh.”

– Tượng “Lợi dụng ngự khấu, thượng hạ thuận dã.” – “Lợi nếu dùng cách ngừa giặc mạnh để trừ sự ngu tối”, là nói rằng hào Chín Trên có thể khiến cho ý chí trên dưới hài hòa, ứng thuận.

6. Chu kỳ 6 – Kỷ Tị – Phong Thủy Hoán, hào 6

– “Thượng Cửu, hoán kỳ huyết khứ địch xuất, vô cữu.”

– “Chín Trên, lìa tan (cùng cực mà bốn phượng tụ hợp), bởi vậy xa được sự lo buồn, thoát được sự kinh sợ, không có gì cữu hại.”

– Tượng

7. Chu kỳ 7 – Kỷ Tị – Thiên Thủy Tụng, hào 6

– “Thượng Cửu, hoặc tích chi bàn đái , chung triêu tam sỉ chi.”

– “Chín Trên, ngẫu nhiên có khi được ban phẩm tứ (do thắng kiện), triều phục có đai lớn của bậc hiển quý, nhưng có thể chỉ trong một ngày lại bị tước đoạt nhiều lần”.

– Tượng “Dĩ tụng thụ phục, diệc bất túc kính dã” – “Do kiện tụng mà được ban thưởng quan lộc”, điều này không đáng được tôn trọng. “Chín Trên đi kiện tới cùng, mặc dầu được thưởng nhưng sẽ bị tước mất”, nói lên ý “tụng” bất khả cực, “lộc” bất khả tranh.

8. Chu kỳ 8 – Kỷ Tị, – Thiên Hỏa Đồng nhân, hào 6

– “Thượng Cửu, đồng nhân vu giao, vô hối.”

– “Chín Trên, hòa đồng với mọi người ở nơi giao ngoại xa xôi, chưa có được kẻ chí đồng cũng không hối hận.”

– Tượng “Đồng nhân vu giao, chí vị đắc dã” – “Hòa đồng ở nơi xa xôi”, nói lên chí hướng với người của Chín Trên chưa thể thực hiện được.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận