Kỷ Hợi

19/08/2020 164

Bài viết Kỷ Hợi. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ 1 – Kỷ Hợi – Thuần Ly, hào 3

– “Cửu Tam, nhật trắc chi ly, bất cổ phẫu nhi ca, tác đại điệt chi ta, hung.”

– “Chín Ba, mặt trời sắp lặn, ngả dần “bám” về phía trời tây, lúc này nếu không gõ vò, vui vẻ ca hát tự vui, tất sẽ than thân già nua, ốm yếu, có hung hiểm.”

– Tượng “Nhật trắc chi ly, hà khả cữu dã” – “Mặt trời ngả dần bám về phía trời Tây”, ý hình tượng nói tình trạng này thì làm sao mà giữ cho được lâu dài !

2. Chu kỳ 2 – Kỷ Hợi – Hỏa Sơn Lữ, hào 3

– “Cửu Tam, lữ phần kỳ thứ, táng kỳ đồng bộc, trinh lệ.”

– “Chín Ba, kẻ lữ khách (quá cứng nóng vội), bị cháy nhà trọ, lạc mất đầy tớ ; nên giữ vững chính bề đề phòng hung hiểm.”

– Tượng “Lữ phần kỳ thứ, diệc dĩ thương hỹ ; dĩ lữ dữ hạ, kỳ nghĩa táng dã” – “Bị cháy nhà trọ”, ý hình tượng nói cũng do vậy mà hào Chín Ba bị tổn thương ; “Kẻ lữ khách mà chuyên gia ơn cho kẻ dưới”, đây là hiện tượng tất nhiên sẽ dẫn đến táng vong.

3. Chu kỳ 3 – Kỷ Hợi – Hỏa Phong Đỉnh, hào 3

– “Cửu Tam, đỉnh nhĩ cách, kỳ hành tắc ; phương vũ khuy hối, chung cát.”

– Chín Ba, tai vạc đang bị biến dạng, chỗ xỏ gậy để khênh ở tai vạc bị tịt ; món trĩ hầm thơm ngon, tinh khiết chưa đem ra cho người ăn được, đợi đến khi có trận mưa dầm âm dương điều hòa, tất sẽ không còn hối hận nữa, về cuối sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Đỉnh nhĩ cách, thất kỳ nghĩa dã” – “Tai vạc bị biến dạng”, ý hình tượng nói lên hào Chín Ba mất sự thích nghi ở khoảng trống giữa.

4. Chu kỳ 4 – Kỷ Hợi – Hỏa Thủy Vị tế, hào 3

– “Lục Tam, vị tế, chinh hung, lợi thiệp đại xuyên.”

– “Sáu Ba, việc chưa thành, đã vội tiến lên tất có hung hiểm, nhưng lợi về sự vượt qua sông cả sóng lớn để thoát khỏi hiểm nạn.”

– Tượng viết: “Vị tế chinh hung, vị bất đáng dã” – “Việc chưa thành đã vội tiến lên tất có hung hiểm”, ý tượng nói lên ngôi vị của hào Sáu Ba không thích đáng.

5. Chu kỳ 5 – Kỷ Hợi – Sơn Thủy Mông, hào 3

– “Lục Tam, vật dụng thủ nữ, kiến kim phu, bất hữu cung, vô du lợi.”

– “Sáu Ba, không nên lấy người con gái này, trong mắt cô ta chỉ thấy người chồng đẹp mã thôi, không biết giữ mình, lấy cô ta không có lợi gì hết.”

– Tượng “Vật dụng thủ nữ, hạnh bất thuận dã.” – Không nên lấy người con gái này, nói lên Sáu Ba có đức hạnh không hợp với lễ tiết.

6. Chu kỳ 6 – Kỷ Hợi – Phong Thủy Hoán, hào 3

– “Lục Tam, hoán kỳ cung, vô hối.”

– “Sáu Ba, tan lìa thân mình (phụ theo hào dương cứng ở ngôi cao), không có gì phải hối hận.”

– Tượng “Hoán kỳ cung, chí tại ngoại dã.” – “Lìa tan thân mình”, ý hình tượng nói lên ý chí của hào Sáu Ba phát triển ra bên ngoài.

7. Chu kỳ 7 – Kỷ Hợi – Thiên Thủy Tụng, hào 3

– “Lục Tam, sư hoặc dư thi, hung.”

– “Sáu Ba, quân chốc chốc phải trở xác về, có hung hiểm.”

– Tượng “Sư hoặc dư thi, đại vô công dã.” – “Phải trở xác về”, đây là hình tượng hào Sáu Ba không thể có chiến công.

8. Chu kỳ 8 – Kỷ Hợi – Thiên Hỏa Đồng nhân, hào 3

– “Cửu Tam, phục nhung vu mãng, thăng kỳ cao lăng, tam tuế bất hưng.”

– “Chín Ba, phục binh giữa nơi rừng rậm, thỉnh thoảng lên gò cao trông ngóng, qua ba năm cũng không dám dấy binh giao chiến.”

– Tượng “Phục nhung vu mãng, địch cương dã” – “Phục binh giữa nơi rừng rậm”, hình tượng này nói lên hào Chín Ba phía trước có địch cứng mạnh. “Tam tuế bất hưng, an hành dã” – “Trải qua ba năm cũng không dám dấy binh”, làm sao dám mạo muội tiến quân ?

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận