Học giả yếu thông quá hư cùng biến

26/08/2020 177

Bài viết Học giả yếu thông quá hư cùng biến. Mời các bạn đọc tham khảo.

Người học Tử Vi do đó cần hiểu lẽ “quá hư cùng biến” của dịch.

Quá Hư: Cái tốt quá độ trở thành hư hỏng .

Cùng Biến: Đang rất tốt nếu biến xấu thành rất xấu, đang rất xấu nếu biến tốt thành rất tốt.

Bình luận