HÀM

26/08/2020 164

Bài viết HÀM. Mời các bạn đọc tham khảo.

澤 山

TRẠCH SƠN HÀM

咸 序 卦

Hàm Tự Quái

有 天 地, 然 後 有 萬 物

Hữu thiên địa, nhiên hậu hữu vạn vật.

有 萬 物, 然 後 有 男 女

Hữu vạn vật, nhiên hậu hữu nam nữ.

有 男 女, 然 後 有 夫 婦

Hữu nam nữ, nhiên hậu hữu phu phụ.

有 夫 婦, 然 後 有 父 子

Hữu phu phụ, nhiên hậu hữu phụ tử.

有 父 子, 然 後 有 君 臣

Hữu phụ tử, nhiên hậu hữu quân thần.

有 君 臣, 然 後 有 上 下

Hữu quân thần, nhiên hậu hữu thượng hạ.

有 上 下, .然 後 禮 儀 有 所 錯

Hữu thượng hạ, nhiên hậu lễ nghĩa hữu sở thố.

咸 . 亨,利 貞,取 女 吉。

Hàm. Hanh. Lợi trinh. Thủ nữ cát.

彖 曰:咸,感 也 . 柔 上 而 剛 下,二 氣 感 應 以 相 與,止 而 說,男 下 女,是 以 亨 利 貞,取 女 吉 也 . 天 地 感 而 萬 物 化 生,聖 人 感 人 心 而 天 下 和 平 . 觀 其 所 感,而 天 地 萬 物 之 情 可 見 矣 .

Hàm. Cảm dã. Nhu thượng nhi cương hạ. Nhị khí cảm ứng dĩ tương dự. Chỉ nhi duyệt. Nam há nữ. Thị dĩ hanh lợi trinh. Thủ nữ cát dã. Thiên địa cảm nhi vạn vật hoá sinh. Thánh nhân cảm nhân tâm nhi thiên hạ hoà bình. Quan kỳ sở cảm. Nhi thiên địa vạn vật chi tình khả kiến hĩ.

象 曰:山 上 有 澤 . 咸 . 君 子 以 虛 受 人 .

Tượng viết:: Sơn thượng hữu trạch. Hàm. Quân tử dĩ hư thụ nhân.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận