Đẩu số cốt tủy phú chú giải

26/08/2020 491

Bài viết Đẩu số cốt tủy phú chú giải. Mời các bạn đọc tham khảo.

Tác Giả: Vũ Tài Lục

Tiên minh cách cuộc

Thứ khán ác tinh

Yêu tri nhất thế chi vinh khô

Định khán ngũ hành chi cung vị

Đệ nhất thị khán thân mạng

Tài tam tế khảo thiên di

Phân đối cung chi thể dụng

ĐỊnh tam hợp chi nguyên lưu

Mạng vô chính diệu yểu chiết cô bần

Cát hữu hung tinh mỹ ngọc hà điếm

Ký đắc căn cơ kiên cố

Tu tri hợp cuộc tương sinh

Kiên cố tắc phú quý diên thọ

Tương sinh tắc tài quan chiêu trước

Mệnh hảo thân hảo hạn hảo đáo lão vinh xương

Mệnh suy thân suy hạn suy, chung thân khất cái

Giáp Quý giáp Lộc thiểu nhân tri

Giáp Quyền giáp Khoa thế sở nghi.

Giáp Nhật giáp Nguyệt thuỳ năng ngộ

Giáp Xương giáp Khúc chủ quý hề

Giáp Không giáp Kiếp chủ bần tiện

Giáp Kình giáp Đà vi khất cái

Liêm Trinh Thất Sát phản vi tích phú chi nhân

Thiên Lương Thái Âm khước tác phiêu bồng chi khách

Liêm Trinh hãm, hà tiện cô hàn

Thái Âm vượng, nhất sinh khoái lạc

Tiền bần hậu phú Vũ Tham đồng thân mạng chi cung

Tiền phú hậu bần chỉ vị vận hạn phùng Kiếp Sát

Xuất thế vinh hoa, Quyền Lộc thủ tài quan chi vị

Sinh lai bần tiện, Kiếp Không lâm tài Phúc chi hương

Văn Khúc Văn Xương vi nhân đa học đa năng

Tả Phụ Hữu Bật bình tính khắc khoan khắc hậu

Thiên Phủ Thiên Tướng nãi vi y lộc chi thần

Vi sĩ vi quan, định chủ hanh thông chi triệu

Miêu nhi bất tú, Khoa danh hãm ở hung thần

Phát bất chủ tài, Lộc chủ triền ư nhược địa (Tý Ngọ Thân Dậu là nhược địa của Hoá Lộc)

Thất Sát triều đẩu, tước lộc vinh xương

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu

Tử Vi cư Ngọ vô sát tấu, vị chí công khanh

Thiên Phủ lâm Tuất hữu tinh phù yêu kim ý tử

Khoa Quyền Lộc củng, danh dự chiêu chương

Vũ Khúc miếu viên, uy danh hách dịch

Khoa minh Lộc ám vị liệt tam thai

Nhật Nguyệt đồng lâm quan cư hầu bá

Nhật Nguyệt đồng lâm luận đối cung

Bính Tân nhân ngộ phúc hưng long

Cự Cơ đồng cung, công khanh chi vị

Tham Linh tịnh thủ, tướng tướng chi danh

Thiên Khôi Thiên Việt cái thế văn chương

Thiên Lộc Thiên Mã kinh nhân giáp đệ

Tả Phụ Văn Xương hội cát tinh, tôn cư bát toạ

Tham Lang Hoả tinh cư miếu vượng danh chấn chư bang

Cự Nhật đồng cung quan phong tam đại

Tử Phủ triều viên, thực lộc vạn chung

Khoa Quyền đối củng, dược tam cấp ư Vũ Môn (cá hoá rồng)

Nhật Nguyệt tịch minh, tá cửu trùng kim điện

Phủ Tứơng đồng lai hội mạng cung, toàn gia thực lộc

Tam hợp minh châu sinh vượng địa, ổn bộ thiềm cung

Thất Sát Phá Quân nghi xuất ngoại

Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân

Tử Phủ Nhật Nguyệt cư vượng địa, đoán định công hầu khí

Nhật Nguyệt Khoa Lộc Sửu cung trung, định thị phương bá công

Nhật Nguyệt Sửu Mùi mạng trung phùng

Tam phương vô cát phước nan hưng

Nhược hoàn cát hoá phương vi mỹ

Phương diện uy quyền phúc lộc tăng

Thiên Lương Thiêm Mã hãm, phiêu đãng vô nghi

Liêm Trinh, sát bất gia, uy danh viễn bá

NHật chiếu Lôi môn, phú quý vinh hoa

Nguyệt lãng Thiên môn tiến tước phong hầu

Dần phùng Phủ Tướng, vị đăng nhất phẩm chi vinh

Mộ phùng Tả Hữu tôn cư bát toạ chi quý

Lương cư Ngọ vị quan tư thanh hiển

Khúc ngộ Lương tinh vị chí đài cương

Khoa Lộc tuần phùng, Chu Bột hân nhiên nhập tướng

Văn tinh ám củng, Giả Nghị doãn hỷ đăng khoa

Kình Dương Hoả Tinh, uy quyền xuất chúng

Đồng hành Tham Vũ uy áp biên di

Lý Quảng nan phong, Kình Dương phùng ư Lực Sĩ

Nhan Hồi yểu chiết, Văn Xương hãm ư Thiên Thương

Tử Vũ tài năng, Cự tú, Đồng Lương xung thả hợp

Dần Thân tối hỷ Đồng Lương hội

Thìn Tuất ứng hiềm hãm Cụ Môn

Lộc đảo Mã đảo, kỵ Thái Tuế chi hợp Kiếp Không

Vận suy hạn suy hỷ Tử Vi chi giải hung ác

Cô bần đa hữu thọ

Phú quý uc yểu vong

Điếu Khách Tang Môn Lục Châu hữu truy lâu chi ách

Quan Phù Thái Tuế, Công Dã hữu luy tiết chi ưu

Hạn chí Thiên La Địa Võng, Khuất Nguyên nịch thủy chi vong

Vận ngộ Địa Kiếp Thiên Không, Nguyễn Tịch hữu bần cùng chi khổ

Văn Xương Văn Khúc hội Liêm chỉ táng mạng yểu niên

Mạng Không, hạn Không vô cát tấu, công danh tắng đắng

Sinh phùng Thiên Không do như bán thiên chiết xứ

Mạng trung ngộ Kiếp cáp như lãng lý hành thuyền

Hạng Vũ anh hùng, hạn ngộ Thiên Không nhi táng quốc

Thạch Sùng cự phú, hạn hành Địa Kiếp dĩ vong gia

Lữ Hậu chuyên quyền, lưỡng phùng Thiên Lộc, Thiên Mã

Dương Phi hảo sắc, tam hợp Văn Khúc Văn Xương

Thiên Lương ngộ Mã, nữ mạng tiện nhi thả dâm

Văn Khúc giáp Trì, nam mạng quý nhi thả hiền

Cực cư Mão Dậu, đa vi thoát tục chi tăng

Trinh cư Mão Dậu, định thị công tư tại bối

Tả Phủ đồng cung, tôn cư vạn thặng

Liêm Trinh Thất Sát, lưu đãng thiên nhai

Đặng Thông ngã tử, vận hành Đại Háo (Hao) chi hương

Phu Tử tuyệt lương hán đáo Thiên Thương chi nội

Linh Xương La Vũ, hạn chí đầu hà

Cự Hoả Kình Dương, chung thân ải tử

Mạng lý phùng Không, bất phiêu lưu tất chủ tất khổ

Mã đầu đới kiếm, phi yểu chiết tắc chủ hình thương

Tý Ngọ Phá Quân gia quan tiến lộc

Xương Tham cư mạng, phấn cốt thoái chi

Triều đẩu ngưỡng đẩu, tước lộc vinh hoa

Đan Trì Quế TRì tảo loại thanh vân chi chí

Hợp Lộc củng Lộc đôi kim ngọc

Tước lộc cao thiên ý cẩm bào

Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa

Phụ Bật ngộ tài quan, y phi trước tử

Cự Lương tương hội Liêm Trinh tính

Hợp Lộc uyên ương nhất thế vinh

Vũ Khúc nhân cung đa xảo nghệ

Tham Lang hãm địa tác đồ nhân

Khôi tinh lâm mạng, vị liệt tam thai

Vũ Khúc cư Càn, Tuất Hợi thượng

Tối pha Thái Âm phùng Tham Lang

Hoá Lộc hoàn vị hảo

Hưu tướng mộ trung tàng

Tý Ngọ Cự Môn thạch trung ẩn ngọc

Minh Lộc Ám Lộc cẩm thượng thêu hoa

Toạ thủ là minh nhị hợp là ám

Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân

Phú nhi bất thật hữu hư danh

Xương Khúc Phá Quân phùng

Hình khắc đa lao lục

Tham Vũ mộ trung cư

Tam Thập tài phát phúc

(Tham Vũ bất phát thiếu niên nhân

Vận quá tam thập phương diên thọ)

Thiên Đồng Tuất cung vi phản bối

Đinh nhân hoá cát chủ đại quý

Cự Môn Thìn Tuất vi hãm địa

Tân nhân hoá cát lộc tranh vanh

Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối, nãi vị thất huy

Thân Mạng định yếu tinh cầu, khủng sai phân số

Âm chất diên niên tăng bách phúc

Chí ư hãm địa bất tao thương

Mạng thật, hạn kiên, cảo điền đắc vũ

Mạng suy, hạn nhược, nộn thảo tao sương

Luận mạng tất suy tính thiện ác

Cự Phá Kình Dương tính tất cương

Phủ Tướng Đồng Lương tính tất hảo

Hoả Kiếp Không Tham tính bất thường

Xương Khúc Lộc Cơ thanh tú xảo

Âm Dương Tả Hữu tối từ tường

Vũ Phá Trinh Tham xung hợp, khúc toàn cố quý

Dương Đà Thất Sát tương tạp, hỗ kiến tắc thượng

Tham Lang Liêm Trinh Phá Quân ác

Thất Sát Kình Dương Đà La hung

Hoả Tinh Linh tinh chuyên tác hoạ

Kiếp Không Thương Sứ hoạ trùng trùng

Cự Môn Kỵ tinh giai bất cát

Vận thân, mạng, hạn kỵ tương phùng

Cánh kiêm Thái Tuế Quan Phù chí

Quan phi khẩu thiệt quyết bất không

Điếu Khách Tang Môn hựu tương ngộ

Quản giao tai bệnh nhi tương công

Thất Sát thủ thân chung thị yểu

Tham Lang nhập mạng tất vi xương

Tâm hảo Mệnh vi diệc chủ thọ

Tâm độc mạng hậu diệc yểu vương

Kim nhân mạng hữu thiên kim quý

Vận khứ chi thì khởi cửu trường

Số nội bao tàng đa thiểu lý

Học giả tu đương tử tế tường.

Bình luận