DAI HAO – SAO ĐẠI HAO

26/08/2020 219

Bài viết DAI HAO – SAO ĐẠI HAO. Mời các bạn đọc tham khảo.

Sao Đại Hao trong Tử Vi

Bài viết của Bửu Đình. Bài dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh.

ĐẠI HAO thuộc chòm BÁC SĨ. Nằm trong nhóm LỰC SĨ, TẤU THƯ, ĐẠI HAO. Gọi tắt là bộ LỰC TẤU ĐẠI. Luôn luôn có TIỂU HAO xung.

ĐAI HAO belongs to BAC SI’s constellation. It is in LUC SI, TAU THU, DAI HAO group or LUC TAU DAI group for short. It’s always in opposite with TIEU HAO.

Tính Chất Cơ Bản Của Sao.

The basic traits of this star.

v Chủ Sự To Lớn.

ĐẠI HAO chủ sự to lớn, trái lại TIỂU HAO chủ bé nhỏ. Do tính chất to lớn nên sao này thuộc nhóm sao có tính quan trọng. Ta gặp các từ đi với sao ĐẠI HAO nhiều vô số kể. Như sự việc to lớn, quan lớn, trọng đại, đại chiến, đại công trạng… đến vĩ đại, vĩ nhân. ĐẠI HAO phối hợp với các sao cùng nhóm quan trọng. Đi với HỒNG LOAN là to lớn, gặp sao THÁI TUẾ là rất lớn, đi với THIÊN KHÔI có tính vĩ đại, đi với TUẦN TRUNG có tính trọng đại.

Việc kết hợp đó chưa quyết đoán được điều gì. Biết đâu sự trọng đại lại là trọng tội, trọng án… chứ không phải nhân vật đại quan trọng xuất hiện.

Việc hôn nhân là việc trọng đại nhưng thi cử còn trọng đại hơn.

v It denotes big, great…

DAI HAO denotes big, on the contrary TIEU HAO denotes small. Due to having the “big” trait, this star belongs to star group which contains important trait. We encounter countless words which associate with DAI HAO. Such as: big affair, important position, significant, great war, great merits…to mighty, great people. DAI HAO combines with the stars which contains important trait. If it accompanies with HONG LOAN, then it denotes “bigger”, with THAI TUE – it denotes “very big”, with THIEN KHOI- it denotes “great”, with TUAN TRUNG-it denotes “significant”.

These combinations are not enough for a final judgement. Who knows sometimes it’s felonies, felony…certainly it is not important person.

Getting marriage is great but graduating is more important.

v Tiếng Rống Lớn. Tiếng Gào Thét.

ĐẠI HAO là tiếng rống lớn, gào thét. TIỂU HAO lại là tiếng rít nho nhỏ. Từ ĐẠI HAO phối hợp với một số sao ta lại có. Tiếng gào thét, tiếng la mắng… Ta đã có HỒNG LOAN tiếng la lớn, chắc chắn còn thua xa tiếng rống lớn của ĐẠI HAO. Còn có THANH LONG tiếng nói và không thể quên BẠCH HỔ bày tỏ…. Các sao phối trí với nhau, ta lại có BẠCH HỔ ĐẠI HAO là sư tử hống hay hổ gầm.

Con hổ tài ba gầm lên khiến người khác khiếp sợ.

Con hổ bất tài gầm lên nguy cơ trở thành cao hổ cốt.

Con ếch chết vì tiếng kêu. Con người cũng thế, cứ rống bậy bạ có khi mang hoạ. Những điều đó ta chỉ tìm thấy chung quanh sao ĐẠI HAO.

Tiếng rống cần thiết cho 1 số sao, gây hoạ cho một số sao. Muốn phê phán một vấn đề nào đó, anh cần nói thôi là đủ. Anh rống như thế, không thể chấp nhận được. Đó là lý do THIÊN PHỦ cần đi với THANH LONG và CỰ MÔN cần đi với ĐẠI HAO.

Có ai đi biểu tình nói thầm thì bao giờ đâu. Họ gào thét, rống lên, la hét.. chúng tôi phản đối… thành hay bai số phận đã định cả rồi.

v Roar. Scream

DAI HAO is the roar, the scream. TIEU HAO is a hiss. When DAI HAO combines with some stars, we also have some words such as “scold”, “scream”… We have HONG LOAN –denotes whoop, but it is less than the roar of DAI HAO. We also have THANH LONG – denotes voice, and we cannot but mention to BACH HO – denotes expressing….The stars combine each-other, we have BACH HO + DAI HAO = a roaring lion or the roar of a tiger

The talented tiger roars, it makes others fear

The incompetent tiger roar, then it prone to killer by hunter (to take bone for cooking)

A frog died by its cry, similarly, If we yell indiscriminately, it could lead to consequences. We could infer these thing from the stars surrounding DAI HAO.

The roar is really necessary for some stars, and on contrary it could cause trouble for some stars. If you need to criticize something, then just saying is enough. But you roar, it is unacceptable. This is reason that THIEN PHU is happy when combining with THANH LONG and CU MON needs DAI HAO.

No one participates to demonstrate and addtion they whisper. They roar, yell, and scream that, we object…but success or failure is predetermined by fate.

v Tin Tức.

ĐẠI HAO chủ trao đổi tin tức. Có lúc chúng ta dùng tiếng hú để trao đổi tin tức. Đi rừng bị lạc người ta thường hú lên, rồi lắng nghe tiếng hú đáp lại. Chiến binh đi lạc thường bắn ba phát thong thả, rồi đợi chờ tiếng súng đáp trả để biết lối tìm về.

Ngoài mặt trận người chỉ huy thường la rống rất lớn, có như thế mới đến tai chiến binh của mình. Về sau cải tiến, người ta sử dụng tiếng trống để thúc quân, tiếng chiêng để thu quân. Mặt trận luôn luôn ồn ào với những tiếng hò la; xung phong, tiến lên, ép trái, ép phải… quanh đấy là những tiêng nổ kinh hoàng, tiếng thét của kẻ bị thương… Dù ngay nay với với máy móc hiện đại, các sĩ quan vẫn phải hò hét qua máy truyền tin để hỗ trợ tốt cho các cánh quân.

Chính tinh chủ thông tin là THIÊN ĐỒNG. Bao giờ cũng thế, luôn luôn có chính tinh làm chủ và bàng tinh phối hợp để công việc trôi chảy. Hay nói cách khác căn cứ vào đó để luận đoán.

Bộ ĐẠI LỰC TẤU với kẻ đợi chờ là LỰC SĨ đang chờ nhận tin của ĐẠI HAO để tụ tập tiến hành là TẤU THƯ. Cũng bộ sao này, ta lại có vô số trường hợp khác. Viết thư là TẤU THƯ, trao đổi là ĐẠI HAO và đợi chờ tin tức là LỰC SĨ…

Đã là tin tức, bao giờ cũng có tin vui, tin buồn, tin thật, tin giả… những điều ấy, căn cứ vào các sao tụ tập quanh ĐẠI HAO.

v News

DAI HAO denotes “exchange of news”. Sometimes, we use the roar to exchange news. Those whose get lost in woods could howl for help and rescuer could hear and reply by another howl. When soldiers get lost, they slowly shoot 3 times, then waiting the feedback by gunfire of teammate to find the way back.

At the frontier, commander usually roars, only like that then the news could come to his soldiers. After some improvement, one use drum to signal deployment, gong to signal retreat. Frontier is always noisy with screams: “attacking”, “forward”, turn left, “turn right” …and horrible detonation screams of the wounded…. Even today with modern machinery, the officers still have to shout over the radio to support different group of armies.

The Major Star which denotes news is THIEN DONG. As always, there is major star which compatible with certain minor stars to create a style in which the relationship between the upper level and lower level is smooth. In other words, we predict based on that relationship.

The LUC TAU DAI group (LUC SI, TAU THU, DAI HAO) have a trait as follows: LUC SI is waiting the news from DAI HAO to gather and perform something is TAU THU. We also have uncountable traits of this group, such as: “writing” is TAU THU, “exchange” is DAI HAO, “waiting the news” is LUC SI. ..

As news, there are good news, bad news, true news, false news…such things we base on the stars surrounding DAI HAO.

v Thay Đổi, Thay Thế…

Tính chất của ĐẠI HAO còn nổi bật nhất là tính thay đổi. Cuộc đời chúng ta có nhiều lần thay đổi. Có lúc sự thay đổi ấy là niềm vui, tất có sự thay đổi mang lấy buồn rầu. Có lúc không muốn lại bị thay đổi… Do đấy ĐẠI HAO phù hợp với một số chính tinh, không mấy thích hợp với các chính tinh ưa ổn định. Ngay bàng tinh cùng chòm là LỘC TỒN ưa tồn tại nhưng ĐẠI HAO lại ưa thay đổi.

Quan trọng là thay đổi cái gì.

Tốt là thay da đổi thịt, thay nhà đổi cửa, thay đổi chức vụ… tốt hơn…

Xấu là thay lòng đổi dạ, thay thầy đổi chủ, thay vợ đổi chồng… Từ cuộc sống bình yên trở thành tai hoạ.

Chúng ta dễ dàng nhận biết sự khác nhau giữa thay đổi và thay thế.

Tôi chỉ muốn thay đổi ổ cứng của máy tính mà thôi/ À, như thế là thay thế ổ cứng khác.

v Change, Replace …

The most prominent trait of DAI HAO is change. Our life has been changed several times. There are happy change, certainly there are sad change. Sometimes we don’t want a change, but we are forced to change…So DAI HAO is suitable for some certain Major Stars, but it is not suitable for Major Stars which prefer stable. Even a Minor star LOC TON which belongs to the same constellation with DAI HAO prefer stable, but DAI HAO is not.

The most important is to change what.

In good case, change for the better, change a better house, change a better position…

In bad case, change of heart, change of heart with teacher and boss, change wife/ husband… From peaceful life becomes trouble.

We easily recognize the difference between change and replace.

I just want to change my computer”s hard drive / Well, it’s ok. The hard drive is replaced.

v Trao Đổi, Giao Lưu, Thay Mặt.

Sao ĐẠI HAO chủ trao đổi tin tức với bên ngoài. Sau khi viết thư là TẤU THƯ, rồi đợi chờ là LỰC SĨ.

Sao ĐẠI HAO là tiếng rống lớn để kêu gọi, rồi đợi chờ là LỰC SĨ và tụ tập nhóm họp là TẤU THƯ…

ĐẠI HAO chủ tin tức, trao đổi, giao lưu.. với người khác. Tất nhiên những trao đổi đó tốt có, xấu có, buồn vui đều có cả. Từ đó, ta có biết bao cái trao đổi. Như; trao đổi tình cảm. Trao tặng lẫn nhau. Trao đổi hàng hoá được gọi là mua bán.

Có một cái cần thận trọng đem ra trao đổi, đó là thân thể. Việt Nam có 1 thành ngữ rất hay là: “Trao thân gởi phận”

ĐẠI HAO còn là ngôi sao đại diện, thay mặt người khác để làm việc.

Ví dụ: Tôi thay mặt chủ nhân của tôi đến trao thư này cho ngài./ Như vậy, quý khách là đại sứ của vua Tử Vi.

v Exchange, representative…

DAI HAO denotes the exchange of news with outside, after writing (TAU THU), then waiting (LUC SI).

DAI HAO is roar for calling, then waiting is LUC SI and gathering together is TAU THU…

DAI HAO denotes news, exchange…with other one. Of course, the exchange could be good, bad, happy, sad…From that, we have uncountable exchange. Such as: exchange sentiments. Exchange gift. Exchange commodity called sale.

There is one exchange that we must pay extra attention: exchanging of bodies. Viet Nam have a famous idom: “”giving body and soul to someone” (imply that, when a girl love a man, then she’s ready to sacrifice everything for her darling, even body and fate)

DAI HAO also is a star which denotes representative, such as: to act as someone”s ambassador to make something

Ex: “I represented my boss to send this letter for you”/ “So, you’re the ambassador of TU VI”s king “

v Tiêu Pha, Tốn Kém, Hao Phí, Hao Hụt…

Để thay nhà đổi cửa, cũng như mua sắm tất nhiên là có sự tốn kém trong đó có sự vui mừng.

Trong mua sắm khi mua lấy 1 đồ vật không ưng ý tức mua lấy 1 nỗi buồn. Với Tử Vi đó là cuộc trao đổi bất lợi.

Để giải trí mua vui, tất nhiên bạn phải tốn kém.

Trong đời sống hằng ngày có những tốn kém, có khi chúng ta không biết do hư hao, hoặc thất thoát về điện, nước, sản phẩm không chất lượng đành bỏ đi. Làm hao hụt lớn về tài sản.

v Spending, costly, waste, some damage and loss…

In order to change house as well as shopping, certainly it’s costly but it bring out delighted for us.

In shopping when we buy things that it is not satisfactory, just like we buy a sadness. In TU VI, we called: it is an unfavorable exchange.

In order to entertain that we have fun, of course we must spend costly.

In daily life, there is always expense. Sometime we don’t know that due to some damage and loss or loss of electric, water, poor product which we are resigned. This is reason which cause costly.

v Màu Đen.

ĐẠI HAO còn thuộc nhóm sao màu sắc. Năm màu căn bản của Á đông, màu trắng là BẠCH HỔ, màu đỏ HỒNG LOAN, màu xanh THANH LONG, màu vàng LƯU HÀ. Và ĐẠI HAO chủ màu đen. Một số triều đình Á Đông dùng màu đen là sắc áo của các quan đại thần. Nhân gian quan niệm, màu đen là huyền bí.

ĐÀO HOA chủ sắc độ của màu, tức độ đâm nhạt của màu.

Hiện nay, các máy ảnh kỹ thuật số. Chọn 4 màu căn bản là; xanh lam, vàng, đỏ và xanh cây. Nếu mỗi màu có 64 sắc độ. Ta có 16..777.216 màu. Tức là luỹ thừa 4 con số 64.

v Black colour

DAI HAO also belongs to star group which denotes colour. Five basic color of the East: White is BACH HO, Red is HONG LOAN, blue is THANH LONG, yellow is LUU HA, and DAI HAO is colour Black. Some Asian feudal regime used black clothes for important mandarins. It is common saying that Black contains mystery.

DAO HOA denotes shades, which means it denotes dark or light of colour

Currently, the digital camera. Choose four basic colours : blue, yellow, red and green trees. If there are 64 shades of each color. We have 16..777.216 color. Which means exponentiation 4 times the 64 number.

v Bộ Máy Tiêu Hoá Bài Tiết.

Trong cơ thể ĐẠI HAO là bộ máy tiêu hoá. Nằm trong cái bụng là sao THIÊN ĐỒNG, nằm gần các phủ tạng khác là sao THIÊN PHỦ. Do phạm phải các sao Sát tinh, bộ KỴ HÌNH nó sinh ra bệnh tật.

v Digestive system, excretory.

In body antomy, DAI HAO is disgestive system. It is in the abdomen – THIEN DONG star, it’s near star which denotes viscera is THIEN PHU. Due to combining with Death Star, KỴ HÌNH (HÓA KỴ + THIÊN HINH), it cause illnesses.

Mỗi ngôi sao TỬ VI mang trên mình nó nhiều tính chất để phối hợp với các ngôi sao cùng nhóm, xung đột mâu thuẫn với ngôi sao trái nhóm. Mỗi ngôi sao đều có 1 tính cách khác nhau, góp phần tạo nên tính tình của con người. Đồng thời cũng đại diện một phần cơ thể nào đó. Chưa có môn bói toán nào tỉ mỉ như Tử Vi cả.

Each star in TUVI always carries itselft many traits to combine with the stars which belong to same group, conflicting with the stars which belongs other group (different traits). Each star also have a certain trait. It contributed to create the characteristic of the man. At the same time, they represent a part of body. There are no divination subject which is more details than TU VI.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Bình luận