Canh Tý

26/08/2020 154

Bài viết Canh Tý. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ 1 – Canh Tý – Thuần Chấn, hào 1

– “Sơ Cửu, chấn lai khích khích, hậu tiếu ngôn nha nha, cát.”

– “Chín Đầu, sấm sét ập tới mà biết mà biết kinh hãi khiếp sợ, thì sau sẽ biết thận trọng hành động, giữ phúc để được nói cười râm ran, tốt lành.”

– Tượng “chấn lai khích khích’, khủng chí phúc dã ; ‘tiếu ngôn nha nha’ hậu hữu tắc dã” – “hào Chín Đầu kinh sợ thận trọng”, thì có thể đưa phúc trạch đến ; “hào Chín Đầu sau khi kinh sợ”, cho nên đã biết tuân thủ phép tắc.

2. Chu kỳ 2 – Canh Tý – Lôi Địa Dự, hào 1

– “Sơ Lục, minh dự, hung.”

– “Sáu Đầu, quá vui mà reo mừng đắc ý, có hung hiểm.”

– Tượng “Sơ lục minh dự, chí cùng hung dã” – “Quá vui”, chí cùng cực của sự vui vẻ sẽ đưa đến hung hiểm.

3. Chu kỳ 3 – Canh Tý – Lôi Thủy Giải, hào 1

– “Sơ Lục, vô cữu.”

– “Sáu Đầu, (hiểm nạn mới bắt đầu được giải) không có gì cữu hại.”

– Tượng “Cương nhu chi tế, nghĩa vô cữu dã” – “Sáu Đầu giao tiếp cùng Chín Bốn, tương ứng với nhau”, xét về lẽ thư giải hiểm nạn, thì tất nhiên không có gì cữu hại.

4. Chu kỳ 4 – Canh Tý – Lôi Phong Hằng, hào 1

– “Sơ Lục, tuấn hằng trinh hung, vô du lợi.”

– “Sáu Đầu, quá mông được đạo hằng cửu, giữ vững chính bền để phòng hung hiểm, nếu không thì không có lợi.”

– Tượng “Tuấn hằng chi hung, thủy cầu thâm dã” – “Sự hung hiểm của việc “quá mong cầu đạo hằng cửu”, nói lên Sáu Đầu ngay từ đầu đã cầu được quá sâu.

5. Chu kỳ 5 – Canh Tý – Địa Phong Thăng, hào 1

– “Sơ Lục, doãn thăng, đại cát.”

– “Sáu Đầu, thích hợp về sự cao, hết sức tốt lành.”

– Tượng “Doãn thăng đại cát, thượng hợp chí dã.” – “Thích hợp về sự lên cao, hết sức tốt lành”, nói lên Sáu Đầu đội trên mà thuận hợp với tâm chí của hai hào dương rồi cùng “thăng”.

6. Chu kỳ 6 – Canh Tý – Thủy Phong Tỉnh, hào 1

– “Sơ Lục, tỉnh nê bất thực, cựu tỉnh vô cầm.”

– “Sáu Đầu, đáy giếng bùn đọng không thể ăn được, giếng này đã từ lâu không nạo vét, ngay cả chim chóc cũng không đoái hoài tới.”

– Tượng “Tỉnh nê bất thực, hạ dã ; cựu tỉnh vô cầm, thời xả dã.” – “Đáy giếng bùn đọng không thể ăn được”, nói lên Sáu Đầu nhu ám, ở dưới thấp ; “Lâu không nạo vét, ngay cả chim chóc cũng không đoái tới”, nói lên Sáu Đầu nhất thời bị mọi người, mọi vật cùng bỏ.

7. Chu kỳ 7 – Canh Tý – Trạch Phong Đại quá, hào 1

– “Sơ Lục, tạ dụng bạch mao, vô cữu.”

– “Sáu Đầu, dùng cỏ tranh trắng lót (vật biếu người trên), tránh bị cữu hại.”

– Tượng “Tạ dụng bạch mao, nhu tại hạ dã.” – “Lấy cỏ tranh trắng lót vật đi biếu” nói lên tượng Sáu Đầu mềm thuận ở ngôi dưới, hành vi kính cẩn thận trọng.

8. Chu kỳ 8 – Canh Tý – Trạch Lôi Tùy, hào 1

– “Sơ Cửu, quan hữu du, trinh cát ; xuất môn giao hữu công.”

– “Chín Đầu, có quan niệm tư tưởng giữ vững chính bền, thì sẽ được tốt lành ; ra cửa kết bạn với người, tất sẽ thành công.”

– Tượng “Quan hữu du, tòng chính cát dã” – “Quan niệm tư tưởng thay đổi theo thời”, nói lên Sáu Đầu theo chính đạo sẽ được tốt lành. “xuất môn giao hữu công, bất thất dã” – “Ra cửa kết bạn với người tất sẽ thành công”, nói lên hành vi Sáu Đầu không mắc sai lầm.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận