Canh Tuất

26/08/2020 129

Bài viết Canh Tuất. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ 1 – Canh Tuất – Thuần Chấn, hào 6

– “Thượng Lục, chấn tác tác, thị quắc quắc, chinh hung ; chấn bất vu kì cung, vu kì lân, vô cữu ; hôn cấu hữu ngôn.”

– “Sáu Trên, lúc sấm động sợ đến nỗi hai chân co rúm lại không đi được, hai mắt nhớn nhác, cứ mạo hiểm tiến lên tất gặp hung hiểm ; nếu có thể khi sấm động còn chưa tới bản thân mình, mới tới nhà hàng xóm đã đề phòng trước, thì không gặp cữu hại ; nhưng nếu mong có được âm dương hôn phối, thì sẽ đi đến tranh cãi nhau.”

– Tượng “chấn tác tác, trung vị đắc dã ; tuy hung vô cữu, úy lân giới dã” – Hào Sáu Trên chưa ở được vào vị trí có thể ứng xử thích hợp được với đạo “trung” ; “mặc dù có hung hiểm nhưng không có cữu hại gì”, là do biết sợ tiếng sấm chấn động từ bên hàng xóm nên đã đề phòng trước.

2. Chu kỳ 2 – Canh Tuất – Lôi Địa Dự, hào 6

– “Thượng Lục, minh dự thành, hữu du vô cữu.”

– “Sáu Trên, đã thành hậu qủa xấu, vì mê muội trong hoan lạc, sửa lỗi sớm thì không nguy hại.”

– Tượng “Minh dự tại thượng, hà khả trường dã” – “Mê muội trong hoan lạc ở ngôi trên”, sự vui vẻ này làm sao có thể giữ được lâu dài !

3. Chu kỳ 3 – Canh Tuất – Lôi Thủy Giải, hào 6

– “Thượng Lục, công dụng xạ chuẩn vu cao dung chi thượng, hoạch chi, vô bất lợi.”

– “Sáu Trên, vương công bắn chim cắt đậu trên thành cao, một phát bắn trúng, không gì không lợi.”

– Tượng “Công dụng xạ chuẩn, dĩ giải bội dã” – “Vương công bắn chim cắt đậu trên thành cao”, nói lên Sáu Trên giải trừ hiểm nạn do kẻ bội nghịch gây nên.

4. Chu kỳ 4 – Canh Tuất – Lôi Phong Hằng, hào 6

– “Thượng Lục, chấn hằng, hung.”

– “Sáu Trên, chấn động không yên ở nơi đạo hằng cửu, có hung hiểm.”

– Tượng viết: “Chấn hằng tại thượng, đại vô công dã” – “Chấn động không yên ở nơi đạo hằng cửu, mà lại ở cao tại ngôi trên”, nói lên Sáu Trên giải quyết mọi việc tất sẽ uổng công vô ích.

5. Chu kỳ – Canh Tuất – Địa Phong Thăng, hào 6

– “Thượng Lục, minh thăng, lợi vu bất tức chi trinh.”

– “Sáu Trên, mê muội cùng cực lại cứ muốn lên cao, lợi về sự giữ vững chính bền không ngừng nghỉ.”

– Tượng “Minh thăng tai thượng, tiêu bất phú dã.” – “Mê muội cùng cực lại vẫn cứ muốn lên cao”, nói lên xu thế phát triển của Sáu Trên tất sẽ tiêu mòn, không thể giầu thịnh.

6. Chu kỳ 6 – Canh Tuất – Thủy Phong Tỉnh, hào 6

– “Thượng Lục, tỉnh thu, vật mạc ; hữu phu, nguyên cát.”

– “Sáu Trên, công dụng của giếng nước đã thành, không phải đậy giếng lại nữa ; lúc này giữ lòng thành tín thì hết sức tốt lành.”

– Tượng “Nguyên cát tại thượng, đại thành dã.” – “Sáu Trên ở cao ngôi trên, hết sức tốt lành”, nói lên công dụng của giếng đã đại thành.

7. Chu kỳ 7 – Canh Tuất – Trạch Phong Đại quá, hào 6

– “Thượng Lục, quá thiệp diệt đỉnh ; hung, vô cữu.”

– “Sáu Trên, lội nước quá sâu đến nỗi ngập đầu ; có hung hiểm, nhưng không có lỗi gì.”

– Tượng “Quá thiệp chi hung, bất khả cữu dã.” – “Lội nước quá sâu đến nỗi ngập đầu”, đó là tượng Sáu Trên cứu đời mà mất mạng, không thể coi là có lỗi.

8. Chu kỳ 8 – Canh Tuất – Trạch Lôi Tùy, hào 6

– “Thượng Lục, câu hệ chi, nãi tùng, duy chi ; vương dụng hưởng vu tây sơn.”

– “Sáu Trên, bắt giam, cưỡng bức phải theo, theo mà ràng chặt lấy ; đấng quân vương xuất quân thảo nghịch đặt tế lễ ở non tây.”

– Tượng “Câu hệ chi, thượng cùng dã” – “Bắt giam, cưỡng bức phải theo”, nói lên Sáu Trên ở ngôi trên cùng, không có nơi nào để theo, đạo “theo” đã cùng tận. [ “theo” và “không theo” đối lập nhau mà tồn tại. ]

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận