Canh Thìn

26/08/2020 111

Bài viết Canh Thìn. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ 1 – Canh Thìn – Thuần Chấn, hào 3

– “Lục Tam, chấn tô tô, chấn hành vô sảnh.”

– “Sáu Ba, lúc sấm động kinh hãi không yên, do sấm động mà biết sợ, thì đi lên sẽ không gặp họa hoạn.”

– Tượng “chấn tô tô, vị bất đáng dã” – ý nói lên Ngôi vị hào Sáu Ba không thỏa đáng.

2. Chu kỳ 2 – Canh Thìn – Lôi Địa Dự, hào 3

– “Lục Tam, vu dự hối ; trì hữu hối.”

– “Hào Sáu Ba, xun xoe với trên để cầu vui, tất hối hận ; nếu tỉnh ngộ chậm tất lại sinh hối hận.”

– Tượng “Vu dự hữu hối, vị bất đáng dã” – “Xun xoe tất có hối hận”, nói lên hào Sáu Ba ngôi vị không chính đáng.

3. Chu kỳ 3 – Canh Thìn – Lôi Thủy Giải, hào 3

– “Lục Tam, phụ thả thừa, chí khấu chí ; trinh lận.”

– “Sáu Ba, mang đội vật nặng mà ngồi xe lớn, tất xúi bọn cướp đến cướp ; giữ vững chính bền để phòng hối tiếc.”

– Tượng “Phụ thử thừa, diệc khả xú dã, tự ngã chí nhung, hữu thùy cữu dã” – “Mang đội vật nặng mà ngồi xe lớn”, ấy là nói hành vi của Sáu Ba rất xấu xa, do bản thân không có đức, “Trộm ngôi mà đưa nạn binh nhung đến”, như vậy thì còn quy lỗi vào ai được ?

4. Chu kỳ 4 – Canh Thìn – Lôi Phong Hằng, hào 3

– “Cửu Tam, bất hằng kỳ đức, hoặc thừa chi tu ; trinh lận.”

– “Chín Ba, không thường giữ được đức đẹp, có khi bị người làm cho hổ thẹn ; phải giữ vững sự chính bền để phong sự thẹn tiếc.”

– Tượng “Bất hằng kỳ đức, vô sở dung dã” – “Không thường giữ được đức đẹp”, ý nói Chín Ba sẽ không có chỗ dung thân.

5. Chu kỳ 5 – Canh Thìn – Địa Phong Thăng, hào 3

– “Cửu Tam, thăng hư ấp.”

– “Chín Ba, lên cao dễ dàng như vào thẳng nơi thành ấp không người.”

– Tượng “Thăng hư ấp, vô sở nghi dã.” – “Lên cao dễ dàng như vào nơi không người”, nói lên lúc này Chín Ba “thượng thăng” sẽ không có điều gì phải nghi ngờ suy nghĩ.

6. Chu kỳ 6 – Canh Thìn – Thủy Phong Tỉnh, hào 3

– “Cửu Tam, tỉnh tiết bất thực, vi ngã tâm trắc ; khả dụng cấp, vương minh tịnh thụ kỳ cấp.”

– “Chín Ba, giếng nước được nạo vét sạch sẽ mà không được múc nấu ăn, khiến ta động lòng chắc ẩn, nên mau mau múc lấy nước giếng ăn này, được vị vua sáng suốt thì vua tôi sẽ chung hưởng phúc trạch.”

– Tượng “Tỉnh tiết bất thực, hành trắc dã ; cầu vương minh, thụ phúc dã.” – “Nước giếng được nạo vét sạch mà không được dùng”, nói lên hành vi của Chín Ba chưa được hiểu, thật khiến cho người động lòng ; hy vọng “nhà vua sáng suốt”, là để cho vua tôi cùng hưởng phúc trạch.

7. Chu kỳ 7 – Canh Thìn – Trạch Phong Đại quá, hào 3

– “Cửu Tam, đống náo, hung.”

– “Chín Ba, cột ỏe, hung.”

– Tượng “Đống náo chi hung, bất khả dĩ hữu phụ dã.” – “Cột cong ỏe mà có hung hiểm”, nói lên ý thế cứng của Chín Ba không thể thêm gì để phụ giúp. Chín Ba không thể ứng trên, nếu có ứng với Sáu Trên, thế cứng mà được giúp thì lại càng mạnh, cột càng cong hơn.

8. Chu kỳ 8 – Canh Thìn – Trạch Lôi Tùy, hào 3

– “Lục Tam, hệ trượng phu, thất tiểu tử ; tùy hữu cầu đắc, lợi cư trinh.”

– “Sáu Ba, quấn quýt với đấng trượng phu dương cứng, mất kẻ tiểu tử ở dưới, theo với người mà ta đã cầu tất được, lợi nếu như ở yên, giữ vững chính bền.”

– Tượng “Hệ trượng phu, chí xả hạ dã” – “Quấn quýt với đấng trượng phu”, nói lên ý chí Sáu Ba là kẻ bỏ người thấp dưới mà theo người Trên.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận