Canh Thân

26/08/2020 155

Bài viết Canh Thân. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Chu kỳ 1 – Canh Thân – Thuần Chấn, hào 5

– “Lục Ngũ, chấn vãng lai , lệ, ức vô táng, hữu sự.”

– “Sáu Năm, khi sấm động thì bất kể là đi lên hay đi xuống đều có nguy hiểm ; nếu có thể thận trọng giữ đạo “trung” thì vạn lần cũng không thất thố một lần, có thể giữ lâu dài được việc trọng đại là việc tế tự.”

– Tượng “chấn vãng lai lệ, nguy hành dã ; kì sự tại trung, đại vô táng dã” – nói lên ý hào Sáu Năm cần thấy rõ sự nguy sợ mà thận trọng tiến lên, sử sự nên thận trọng giữ đạo “trung”.

2. Chu kỳ 2 – Canh Thân – Lôi Địa Dự, hào 5

– “Lục Ngũ, trinh tật, hằng bất tử.”

– “Sáu Năm, giữ chính phòng bệnh, tất sẽ khỏe lâu không chết.”

– Tượng “Lục Ngũ trinh tật, thừa cương dã ; hằng bất tử, trung vị vong dã” – “Hào Sáu Năm tất phải giữ chính phòng bệnh”, nói lên âm mềm đội dương cứng khó tránh nguy hiểm hoạn nạn ; “Khỏe lâu không chết”, là vì ở giữa không lệch, thì vị tất đã bại vong.

3. Chu kỳ 3 – Canh Thân – Lôi Thủy Giải, hào 5

– “Lục Ngũ, quân tử duy hữu giải, cát, hữu phu vu tiểu nhân.”

– “Sáu Năm, người quân tử có thể thư giải hiểm nạn, tốt lành, thậm chí còn có thể dùng đức thành tín để cảm hóa kẻ tiểu nhân.”

– Tượng “Quân tử hữu giải, tiểu nhân thoái dã” – nói lên người quân tử có thể thư giải hiểm nạn, kẻ tiểu nhân tất sẽ sợ phục, lui bước.

4. Chu kỳ 4 – Canh Thân – Lôi Phong Hằng, hào 5

– “Lục Ngũ, hằng kỳ đức, trinh ; phụ nhân cát, phu tử hung.”

– “Sáu Năm, muốn thường giữ phẩm đức mềm đẹp, nên giữ vững chính bền ; đàn bà thì được tốt lành, đàn ông tất có hung hiểm.”

– Tượng viết: “Phụ nhân trinh cát, tòng nhất nhi chung dã ; phu tử chế nghĩa, tòng phụ hung dã” – “Đàn bà giữ vững chính bền thì được tốt lành”, nói lên cần suốt đời thuận tòng một bề theo một chồng ; “đàn ông phải điều hành mọi việc sao cho thích hợp”, nói lên đàn ông nếu mềm thuận như đàn bà thì tất có hung hiểm.

5. Chu kỳ 5 – Canh Thân – Địa Phong Thăng, hào 5

– “Lục Ngũ, trinh cát, thăng giai.”

– “Sáu Năm, giữ vững chính bền thì tốt lành, giống như cứ từng bậc một mà lên cao.”

– Tượng “Trinh cát thăng giai, đại đắc chí dã.” – “Từng bậc một mà tiến lên cao”, nói lên Sáu Năm đã hết sức toại nguyện với tâm chí lên cao của bản thân.

6. Chu kỳ 6 – Canh Thân – Thủy Phong Tỉnh, hào 5

– “Cửu Ngũ, tỉnh liệt, hàn tuyền thực.”

– “Chín Năm, nước giếng trong như suối mát có thể múc để nấu ăn.”

– Tượng “Hàn tuyền chi thực, trung chính dã.” – “Nước trong có thể múc nấu ăn”, nói lên Chín Năm có đầy đủ đức đẹp dương cứng, trung chính.

7. Chu kỳ 7 – Canh Thân – Trạch Phong Đại quá, hào 5

– “Cửu Ngũ, khô dương sinh hoa, lão phụ đắc kỳ sĩ phu ; vô cữu vô dự.”

– “Chín Năm, cây dương khô ra hoa mới, bà già lọm khọm lấy được người chồng khỏe mạnh, không bị cữu hại, cũng không được khen.”

– Tượng “Khô dương sinh hoa, hà khả cửu dã ; Lão phụ sĩ phu, diệc khả xú dã.” – “Cây dương khô ra hoa mới”, như vậy thì sức sống làm sao lâu dài được. “Bà già lấy chồng”, tình trạng như vậy thật đáng xấu hổ.

8. Chu kỳ 8 – Canh Thân – Trạch Lôi Tùy, hào 5

– “Cửu Ngũ, phu vu gia, cát.”

– “Chín Năm, tỏ rõ lòng thành tín với kẻ thiện, tốt lành.”

– Tượng “Phu ư gia cát, vị chính trung dã” – nói lên Vị trí Chín Năm chính trung không lệch. Ở ngôi tôn quý mà thật lòng theo điều thiện, thì kẻ thiện cũng tấp nập đi theo, thích hợp hết mức với thời “tùy”.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận