20 chuyên đề phi tinh

26/08/2020 351

Bản dịch cuốn 20 chuyên đề phi tinh. Mời các bạn cùng đọc tham khảo. Lưu ý, bản dịch tự động tối nghĩa, các bạn cần kiên nhẫn.

Bản dịch:

Nhất, “Phi tinh” và “Phi cung”.

Hé ra hoàn chỉnh mệnh bàn.

Không hoàn chỉnh mệnh bàn

Đã ngoài, hai tờ mệnh bàn sai biệt ở “Cung vị tên gọi” của có vô.

Bản phái sở dĩ khiếu “Phi tinh phái”, là không có “Cung vị tên gọi” thì, thượng năng lực vận dụng “Thập (Thiên can) hóa diệu biểu” tứ hóa phi hóa, lý giải mỗi một một “Địa chi” cung vị, đây đó trong lúc đó “Tứ hóa” quan hệ.

Bởi vậy, không có 『 cung vị tên gọi 』, cũng không ảnh hưởng phi hóa quá trình.

Như: Canh dần vị “Canh thái dương phi hóa lộc nhập” kỷ hợi vị.

Sau cùng công khóa, hay “Mười hai cung” dựa vào tự điền đi tới, đến lúc đó sản sinh cung vị đây đó đang lúc đối đãi quan hệ (tứ hóa)

Như: (cung phụ mẫu) canh dần vị “Canh thái dương phi hóa lộc nhập” (cung phu thê) kỷ hợi vị.

Căn cứ kể trên văn tự minh xác nói rõ: Vận dụng 『 thập (Thiên can) hóa diệu biểu 』 tứ hóa tới giải trừ, mỗi một một “Địa chi” cung vị, đây đó trong lúc đó “Tứ hóa” quan hệ. Cho nên bản phái xưng của “Phi tinh phái”.

『 thập Thiên can hóa diệu biểu 』 như sau:

Giáp can: Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị. Khẩu quyết: Giáp liêm phá vũ dương

Ất can: Thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền, tử vi hóa khoa, Thái âm Hóa kị. Khẩu quyết: Ất cơ lương tử âm

Bính can: Thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh Hóa kị. Khẩu quyết: Bính cùng cơ xương liêm

Đinh can: Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị. Khẩu quyết: Đinh âm cùng cơ cự

Mậu can: Tham lang hóa lộc, Thái âm hóa quyền, hữu bật hóa khoa, thiên cơ Hóa kị. Khẩu quyết: Mậu tham âm hữu cơ

Kỷ can: Vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, thiên lương hóa khoa, văn khúc Hóa kị. Khẩu quyết: Kỷ vũ tham lương khúc

Canh can: Thái dương hóa lộc, vũ khúc hóa quyền, Thái âm hóa khoa, thiên đồng Hóa kị. Khẩu quyết: Canh dương vũ âm cùng

Tân can: Cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa, văn xương Hóa kị. Khẩu quyết: Tân cự dương khúc xương

Nhâm can: Thiên lương hóa lộc, tử vi hóa quyền, tả phụ hóa khoa, vũ khúc Hóa kị. Khẩu quyết: Nhâm lương tử tả vũ

Quý can: Phá quân hóa lộc, cự môn hóa quyền, Thái âm hóa khoa, tham lang Hóa kị. Khẩu quyết: Quý phá cự âm tham

Nhị, lương nhược du lão sư phi tinh phái tử vi đẩu số, chỉ có 18 một tinh diệu + tứ hóa.

Lương lão sư 18 phi tinh lý luận, chỉ có ” 18 tinh diệu” + tứ hóa.

Cái gì gọi là: 18 sao diệu

Bắc đẩu: Tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh,

Sao Nam Đẩu: Thiên phủ, Thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân

Hệ sao giờ: Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc.

Cái khác phái của tứ hóa, hội nhắc tới dưới tinh diệu:

Thiên không diệu: Địa không, thiên không, chặn thiên không, tuần thiên không

Hình diệu: Thiên hình cập kình dương

Kị diệu: Hóa kị cập đà la

Lục ngôi sao may mắn: Thiên khôi thiên việt.

Lục hung tinh: Linh tinh hỏa tinh, địa không Địa kiếp, kình dương đà la.

Tứ Sát: Linh tinh hỏa tinh, kình dương đà la.

Văn diệu: Thiên tài, long trì, phượng các, thai phụ.

Khoa diệu: Thai phụ, phong cáo, tai thai, bát tọa, ân quang, thiên quý, tai thai, bát tọa, thiên quan, thiên phúc

Đào hoa tạp diệu: Hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu, mộc dục, đại hao chờ

Tam phương, tứ chính giải pháp, miếu hãm lợi vượng, thần sát, ngũ hành cập 『 lộc chuyển lộc 』 và 『 kị chuyển lộc 』 chờ, bản phái không sử dụng.

Lương lão sư phi tinh lý luận dĩ “Thập bát phi tinh” và “Thiên can tứ hóa” lai luận mệnh, cập thủ pháp chỉ có “Lộc chuyển kị, kị chuyển kị”, luận mệnh thủ pháp giản đơn sáng tỏ.

(học sinh vấn đề)

Học sinh giáp vấn:

Tại đây mười tám tinh diệu trung tâm, có tam khỏa Thiên phủ, thiên tướng, thất sát là không có tứ hóa.

Có thể thỉnh lão sư gia dĩ giải thích ư. Lúc nào dụng? Dùng như thế nào ?

Chu tinh phi thuyết:

Bản phái chỉ nói “Tứ hóa”, dụng “Thập Thiên can hóa diệu biểu”.

Không có hóa (Thiên phủ, thiên tướng, thất sát) tinh diệu, cận nhân sự “Phối hợp sử dụng”.

Ví dụ như, luận chức nghiệp loại khác thì, gặp phải “Vũ khúc thất sát” các loại, hội thôi trắc là chức nghiệp loại khác là 『 nặng máy móc, đại ngũ kim 』 giống nhau cách dùng.

Tam, thiên không cung.

Bản phái chích sử dụng “Thập bát phi tinh”, khó tránh khỏi sẽ có “Thiên không cung” thời gian.

Bản phái của nhận định, u, thiên không cung không có vấn đề.

v, cũng không dụng “Tá đối cung”, cái gì cung cũng không dụng tá.

(nhất), đến đây mệnh bàn trung tâm, “Kỷ vị vị” cân “Tân dậu vị” không có tọa bất luận cái gì tinh diệu, xưng là thiên không cung.

Kỷ vị vị (thiên không cung) của kỳ phi hóa tình huống, như sau đồ sở thị:

j, lộc: Kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập một giáp vị

k, quyền: Kỷ tham lang quyền nhập giáp dần vị

l, khoa: Kỷ thiên lương khoa nhập đinh tị vị

m, kị: Kỷ văn khúc khoa nhập nhâm tuất vị.

(nhị), một giáp vị, tọa vũ khúc thất sát (điều không phải thiên không cung). Ngoại trừ, kỳ phi hóa tình hình như sau:

1, giáp phi hóa

j, lộc: Giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập canh thân vị.

k, quyền: Giáp phá quân quyền nhập nhâm tuất vị.

l, khoa: Giáp vũ khúc tự hóa khoa.

m, kị: Giáp thái dương hóa kỵ nhập ất xấu vị.

2, một giáp vị tọa 『 sao Vũ khúc 』, sẽ bởi vì “Thập can hóa diệu biểu” trung tâm, có 『 kỷ vũ khúc hóa lộc, canh vũ khúc hóa quyền, giáp vũ khúc hóa khoa, nhâm vũ khúc Hóa kị 』, sẽ cùng với tha cung vị, sản sinh tứ hóa liên kết. Như đồ sở thị:

j, kỷ vị vị, hội hóa “Kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập một giáp vị”, khiến cho “Kỷ vị vị cân một giáp vị sản sinh liên quan”.

k, canh thân vị, hội hóa “Canh vũ khúc quyền nhập một giáp vị”, khiến cho “Canh thân vị cân một giáp vị sản sinh liên quan”.

l, giáp dần vị, hội hóa “Giáp vũ khúc khoa nhập một giáp vị”, khiến cho “Giáp dần vị cân một giáp vị sản sinh liên quan”.

Một giáp vị, tự hóa “Giáp vũ khúc tự hóa khoa”.

m, nhâm tuất vị, hội hóa “Nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập một giáp vị”, khiến cho “Nhâm tuất vị cân một giáp vị sản sinh liên quan”.

(tam), án nguyên lý, thiên không cung không có nhân tọa tinh diệu quan hệ, cận thiếu cùng với tha cung vị hỗ động cơ hội.

Tứ, 10 Thiên can và 12 địa chi quan niệm – tinh diệu tính chất sao hơn nữa Thiên can hóa khí, mới là hoàn chỉnh phi tinh phái luận mệnh pháp.

Dựa vào thượng đồ sở thị

Mười hai cung (mười hai địa chi), phối thập Thiên can, bởi vậy tương có “Hai” Thiên can hội nặng phúc tình hình.

Tử (tật ách), dần vị (tử nữ), kỳ thuộc bính Thiên can.

Xấu (tài bạch), mão vị (phu thê), kỳ thuộc đinh Thiên can.

Mỗi trương mệnh bàn, tử, xấu, dần, mão cung vị (địa chi), có dưới đây ngũ loại bất đồng tổ hợp:

1, giáp, ất, giáp, ất

2, bính, đinh, bính, đinh

3, mậu, kỷ, mậu, kỷ

4, canh, tân, canh, tân

5, nhâm, quý, nhâm, quý

Nêu ví dụ: Dưới hai mệnh bàn, tinh diệu tổ hợp đều giống nhau, “Năm sinh không giống với, Thiên can cũng sẽ tùy theo không giống với, kết quả là hội không có cùng”. Đang bay tinh phái nhận định, nhị trương mệnh bàn, tựu hoàn toàn không giống với.

Đến đây quý hợi nữ mệnh bàn:

1, một giáp (tật ách), giáp dần (tử nữ) cung vị hóa giáp liêm trinh lộc, đồng thời

Một giáp (tật ách), giáp dần (tử nữ) cung vị hóa giáp thái dương kị.

2, ất xấu (tài bạch), ất mão (phu thê) cung vị hóa ất thiên cơ lộc, đồng thời

Ất xấu (tài bạch), ất mão (phu thê) cung vị hóa ất Thái âm kị.

3, tổng kết:

j, giáp liêm trinh lộc của ưu thế, tương đối bỉ cái khác mệnh bàn đa một lần phi hóa, lánh giáp thái dương kị của hoàn cảnh xấu, cũng tương đối đa một lần phi hóa.

k, ất thiên cơ lộc của ưu thế, tương đối bỉ cái khác mệnh bàn đa một lần phi hóa, lánh ất Thái âm kị của hoàn cảnh xấu, cũng tương đối cũng nhiều một lần phi hóa.

Đến đây một giáp nữ mệnh bàn:

1, bính tử (tật ách), bính dần (tử nữ) cung vị hóa bính thiên đồng lộc, đồng thời bính tử (tật ách), bính dần (tử nữ) cung vị hóa bính liêm trinh kị.

2, Đinh Sửu (tài bạch), Đinh Mão (phu thê) cung vị hóa đinh Thái âm lộc, đồng thời

Đinh Sửu (tài bạch), Đinh Mão (phu thê) cung vị hóa đinh cự môn kị.

3, tổng kết:

j, bính thiên đồng lộc của ưu thế, tương đối bỉ cái khác mệnh bàn đa một lần phi hóa, lánh bính liêm trinh kị của hoàn cảnh xấu, cũng tương đối đa một lần phi hóa.

k, đinh Thái âm lộc, tương đối bỉ cái khác mệnh bàn đa một lần phi hóa, lánh đinh cự môn kị của hoàn cảnh xấu,

Cũng tương đối cũng nhiều một lần phi hóa.

Án phi tinh phái luận mệnh thủ pháp, rất nặng thị Thiên can hóa khí, tinh diệu tính chất sao của khái niệm,

Do thượng hai mệnh bàn, kỳ tinh diệu tổ hợp hoàn toàn tương đồng, duy “Năm sinh” bất đồng, Thiên can cũng theo đó không giống với, mà sản sinh không đồng dạng như vậy kết luận, cũng sản sinh bất đồng người sinh.

Ngũ, phi tinh phái khán lưu niên – lưu niên Thiên can cách dùng.

1, phi tinh mệnh bàn lưu niên, dĩ tân hợi nam làm thí dụ:

j, 2008 năm mậu tử năm, lưu niên ổn định sự nghiệp cung (canh tử vị).

Đến đây mệnh bàn 2008 năm mậu tử năm lưu niên tứ hóa, là 『 canh dương vũ âm cùng 』.

k, 2009 năm kỷ xấu năm. Lưu niên ổn định cung Nô bộc (tân xấu vị).

2009 năm kỷ xấu năm lưu niên tứ hóa, là “Tân cự dương khúc xương”.

Mười hai cầm tinh năm nay là cái gì cầm tinh chính là cái đó lưu niên cung mệnh

2, có một phái khác chính là dụng lưu niên Thiên can, như 2008 năm mậu tử năm. Giống nhau tựu thủ mậu năm tứ hóa.

Sở dĩ, mỗi trương mệnh bàn lưu niên tứ hóa, đều là 『 mậu tham lang lộc, mậu Thái âm quyền, mậu hữu bật khoa, mậu thiên cơ kị 』.

3, duy các gia dụng pháp bất đồng, bất năng một mực luận của hoặc hỗn hợp dụng.

Lục, “Lộc tùy kỵ tẩu” – phi tinh thủ pháp.

Cung tài bạch quý tham lang hóa kỵ nhập mệnh (A), phùng điền trạch mậu tham lang lộc (1), phụ mẫu mậu tham lang lộc (2) lai hội!

『 lộc tùy kỵ tẩu 』 cung điền trạch tham lang lộc, cân cung phụ mẫu tham lang lộc, sẽ tới “Tài bạch” khứ.

Người này, thiếu tiền thì (tài bạch hóa kỵ nhập mệnh)

j, biết dùng ngọn hội;

k, hoặc có mẫu thân mình cho;

l, nhà đàn trai cho tiền mặt;

m, bán của cải lấy tiền mặt đông tây, đổi thành tiền mặt.

Tài bạch mà được phụ mẫu (giao hữu tài = cho vay), điền trạch tiền mặt. Phương pháp này, vị “Lộc tùy kỵ tẩu”.

Tài bạch hóa kỵ nhập mệnh:

1, “Kiếm tiền mồ hôi nước mắt” hoặc “Lợi nhuận thiếu” sinh ý. Thích hợp nhất vu thượng ban “Cố định tiền lương”.

2, cách cục hảo, tất cũng “Khổ cực của được” ; cách cục soa, thì thường “Vì tiền đau khổ cấp”.

3, hoặc có đáng ghét vì tiền hao tổn tâm trí mà “Bất thiện quản lý tài sản”.

4, nên “Tính toán tỉ mỉ”, “Tăng thu giảm chi”, không chối từ lao khổ.

5, phùng “Thiên tài tinh” Hóa kị, phòng “Hảo đổ” cập “Trầm mê tửu sắc” mà tự tác kỳ nghiệt.

Cung phụ mẫu:

1, “Phụ mẫu”, “Trưởng bối duyên”.

2, “Tu dưỡng”, “Nội hàm”, “Khí chất” hiện ra sắc “Hình tượng vị” <tướng phẩm cung>.

3, bằng cấp, đọc sách thánh hiền, đối đãi, tri thức, thường thức “Học tập vị” <quang minh cung>.

4, ngoại <phu> nhà “Gia đình trạng huống” vị.

5, tử nữ công tác.

6, thiên di “Cộng tông sáu vị” ─ xã hội “Đạo đức tiêu chuẩn” quy phạm vị.

7, bách thiện “Hiếu” làm đầu “Tích đức” vị.

8, phụ mẫu người, bao che vu ta, nghĩa rộng là “Cơ quan chánh phủ”.

9, phụ mẫu người, giao hữu của cung tài bạch, nghĩa rộng là “Ngân hàng”, “Hội giúp nhau”, “Tư nhân mượn tiền” chờ “Kim Tiền vãng lai” vị.

Cung điền trạch:

1, dòng họ, gia tộc, gia thế.

2, gia đình, thiên luân.

3, “Tài phú” “Cất dấu cung” ─”Tài bạch” “Cộng tông sáu vị” <hàm động sản, bất động sản, có giới chứng khoán, châu bảo hột xoàn, trân quý nghệ phẩm, ngân hàng gởi ngân hàng, tiền mặt ─ hết thảy có giới vật>. Tên gọi tắt 『 tài kho 』 vị.

4, ở lại hoàn cảnh <hàm hàng xóm ở chung>.

5, phòng khách.

6, sung sướng cung <thiên luân nhạc, nam nữ hoan ái>.

7, cha mẹ “Ham mê”, “Hứng thú” vị <cha mẹ phúc đức>.

8, con cái “Địa vị”, “Năng lực”, “Hình tượng” biểu hiện vị.

9, “Tổ tiên”, “Tổ đức” vị.

Thất, “Lộc tùy kỵ tẩu” vs”Phi hóa lộc nhập phùng tự Hóa kị” đích tình huống cập giải thích.

Điền trạch (1), phụ mẫu (2) dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập tài bạch, phùng “Văn xương tự Hóa kị”.

Cai danh từ là “Phi hóa lộc nhập phùng tự Hóa kị”. Không được có thể giải thích là: “Lộc tùy kỵ tẩu”.

“Phi hóa lộc nhập phùng tự Hóa kị” kỳ nghĩa cùng loại “Lộc tùy kỵ tẩu”, vì nội hàm tượng nghĩa hoàn toàn bất đồng.

Phụ mẫu phi hóa lộc nhập tài bạch:

1, “Tín dụng hảo”, mượn tiền dễ. Hoặc “Hội giúp nhau”.

2, và ngân hàng đa vãng lai.

3, phụ mẫu “Kiếm tiền dễ”, “Đỉnh đầu dư dả”. Phụ mẫu giúp đỡ ta tài.

4, lợi cho học bài, cuộc thi.

5, ngoại <phu> gia kinh tế hảo.

Điền trạch phi hóa lộc nhập tài bạch:

1, được “Gia đình phúc”, “Gia thế hảo”, “Sinh hoạt điều kiện hậu đãi”.

2, “Kinh tế hảo”, “Tiền mặt phương tiện” mà “Dùng nhiều dụng”, ít có “Quản lý tài sản kế hoạch”.

3, thiện quản lý tài sản, có thể tiền cổn tiền.

4, thích hợp “Bất động sản cho thuê, mưu cầu lợi nhuận”, có thể kinh doanh phạn điếm, lữ quán, hưu nhàn ăn uống nghiệp.

5, cũng có thể làm <đầu tư> bất động sản hành nghiệp <phùng thiên tài tinh lộc, quyền>.

6, có thể “Và phụ mẫu cùng ở” <tài bạch vì cha mẹ cung tật ách>.

Vấn đề nhất: Điền trạch, phụ mẫu dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập tài bạch, phùng “Liêm trinh tự Hóa kị” và điền trạch, phụ mẫu dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập tài bạch, phùng “Văn xương tự Hóa kị”, cùng tinh diệu hoặc bất đồng tinh diệu tự Hóa kị, hội có cái gì bất đồng tình huống sản sinh.

Là tự hóa người, tức tồn nghĩa vu Bản cung 『 mình tiêu tán 』.

Đặc biệt “Tự hóa lộc ra” cập “Tự Hóa kị ra” tồn tại nguy cơ nặng hơn.

Tự hóa lộc ra: Giống như tiền tài để lộ ra, dễ gặp nạn.

Tự Hóa kị ra: Bản cung mình ám hao tổn hoặc tiêu tán, chung quy thuộc hư.

<chú: Cung tài bạch tự Hóa kị, đại diện tiền tài quản lý có chuyện hoặc tài nguyên, tình trạng tài chánh thượng không đổi nắm trong tay.>

Phùng tha cung phi phi hóa lộc nhập, phùng hóa kỵ năm sinh, hoặc tự Hóa kị. Cùng tinh diệu lộc kị thành đôi, so sánh dễ “Sinh thù kết thù kết oán”.

A nhất: Điền trạch, phụ mẫu dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập tài bạch, phùng “Liêm trinh tự Hóa kị”,

Là “Điền trạch, phụ mẫu” hóa liêm trinh lộc lai bổ khuyết ta cung tài bạch liêm trinh tự Hóa kị vấn đề.

Có kỳ nghĩa “Điền trạch, phụ mẫu” là xuất ra tiền lai sát ta cái mông — ta gây ra (liêm trinh kị) vấn đề. Sau đó, ta còn cho rằng là “Đương nhiên”. (cùng tinh diệu lộc kị, là có nhằm vào “Vấn đề” mà đến giải trừ kỳ khốn)

『 liêm trinh 』: Ngũ hành “Đinh hỏa”. Phí trọng, trụ vương gian thần. Hóa khí viết “Tù”, thứ “Đào hoa tinh”.

1, tù tinh ─ biểu phạm tội, gian tà, thị phi đa tranh. Quan phi, tố tụng, hóa đơn phạt. Quân cảnh, pháp luật.

2, sách cổ nói: Nam lang thang, nữ tham dâm. Cận tửu sắc, nhục dục dâm tà, kỹ nữ. Âm nhạc, ca vũ <cũng là “Tài Hoa tinh”>. Rượu hành lang, dạ hợp lưu, đặc chủng doanh nghiệp, ngu nhạc giới.

3, thiên tài, đổ, ăn ý.

4, ứng với vu nhân thân: Đinh người gây nên hoả hoạn máu, dễ bệnh phụ nữ, ngoài ý muốn, huyết quang, giải phẫu, vết đao, bị phỏng, nhiễm trùng,

Trúng độc, nhọt, ung thư.

5, tự hóa “Lộc”, dễ máu chảy. Tự hóa “Quyền”, dễ ứ máu hắc thanh <liêm trinh không thay đổi quyền, đồng cung tinh diệu của hóa>. Tự hóa “Kị”, dễ nội thương.

6, chất có hại, điếu thuốc lá. Hoa quả.

7, máy vi tính, tủ lạnh, máy giặt quần áo, lãnh khí cơ, tiểu gia điện.

A nhị: Điều không phải “Cùng tinh diệu” tự Hóa kị đích tình huống,

Chỉ có thể giảng thuyết: Phụ mẫu, điền trạch đô hội cho ta tài bạch. Chung quy nguyên nhân chính là mệnh chủ chính sẽ không quản lý tài sản, xài tiền bậy bạ, đến nỗi tiền tài tự nhiên xói mòn.

Bát, “Của người nào vận may lâu một chút” – mệnh bàn tốt nhất khí, phôi tức giận dài ngắn làm sao khán?

j bản mệnh phi hóa lộc nhập đại hạn mệnh,

k bản mệnh phi hóa lộc nhập lưu niên mệnh,

l đại hạn mệnh phi hóa lộc nhập bản mệnh,

m đại hạn mệnh phi hóa lộc nhập lưu niên mệnh,

n lưu niên mệnh phi hóa lộc nhập bản mệnh,

o lưu niên mệnh phi hóa lộc nhập đại hạn mệnh.

Lục trường hợp, cái loại này “Khí” hội dài nhất? Làm sao tương đối?

Bản mệnh tựa như 1000cc lọ, đại hạn tựa như 100cc lọ, lưu niên tựa như 10cc lọ.

Lớn lọ nhập tiểu nhân lọ: (khái niệm thượng, hay hội mãn đi ra)

j bản mệnh phi hóa lộc nhập đại hạn mệnh è vận may khả năng từ 10 năm bắt đầu khởi đoán. (11 năm, 12 năm… )

k bản mệnh phi hóa lộc nhập lưu niên mệnh è vận may khả năng từ 1 năm bắt đầu khởi đoán. (2 năm, 3 năm… ).

m đại hạn mệnh phi hóa lộc nhập lưu niên mệnh è vận may khả năng từ 1 năm bắt đầu khởi đoán. (1 năm 1 tháng, 1 năm 2 tháng… ).

Tiểu nhân lọ nhập lớn lọ:

l đại hạn mệnh phi hóa lộc nhập bản mệnh è vận may khả năng từ ” 10 năm bắt đầu giảm thiểu đoán khởi”. (9 năm, 8 năm… ).

n lưu niên mệnh phi hóa lộc nhập bản mệnh è vận may khả năng từ ” 1 năm bắt đầu giảm thiểu đoán khởi”. (11 tháng, 10 tháng… ).

o lưu niên mệnh phi hóa lộc nhập đại hạn mệnh è vận may khả năng từ “Nửa năm bắt đầu giảm thiểu đoán khởi”. (5 tháng, 4 tháng… ).

Đến đây tân hợi nam, ổn định tài bạch đại hạn thì, dĩ “Đại hạn mệnh (tài bạch) nhâm thiên lương phi hóa lộc nhập bản mệnh”

Khả năng hơn thế tài bạch đại hạn thì:

j, trên tay có tương đối nhiều tiền mặt.

k, có tới trình độ nào – phi hóa lộc nhập mệnh, đáo làm ta khoái trá nông nỗi. (nhân người cá tính mà dị)

l, đại hạn mệnh phi hóa lộc nhập bản mệnh, tối đa 10 năm tả hữu. (dĩ 10 năm là hạn mức cao nhất, dĩ cách cục thật xấu giảm dần, 9 năm, 8 năm… )

Cửu, “Thiên la địa võng” – phi tinh phái nhận định

Tứ hóa cơ bản quan niệm: bản thân sở định nghĩa thiên la địa võng nhận định.

Văn xương văn khúc của tầm quan trọng, vu đang bay tinh mệnh bàn là quyết định cách cục điểm mấu chốt.

Như trên đồ sở thị: Hóa kị địa phương, văn xương văn khúc đặt ở đồng cung hoặc lưỡng đối cung (sinh ra canh giờ là đồ trung tâm sở thị),

So sánh dễ có hai cung vị đã ngoài hội “Cùng kị” hoặc “Đối trùng” đích tình huống sản sinh.

Kết cấu tái thiếu chút nữa. Dẫn đến vài một cung vị, “Đối trùng” hoặc “Cùng kị” cùng một chỗ, kỳ cách cục hội suy giảm.

Bởi vậy, tứ hóa có “Thiên la địa võng”, bản thân định kỳ nghĩa: là thụ “Văn xương, văn khúc” của ảnh hưởng.

Thập, phúc đức, thiên di của “Lộc quyền khoa”, đều có thể giải trừ kị. Phân biệt không có cùng đích tình huống.

Cung thiên di, cung phúc đức, quan trọng cung vị lộc quyền khoa, có thể giải kị

(nhất), dĩ sinh bệnh làm thí dụ, kỳ tình huống phân biệt như sau:

1, lộc giải trừ kị, “Lộc kị thành đôi”, thì hội khai đao lần thứ hai đã ngoài của hiện tượng, tài khả giải quyết vấn đề.

2, quyền giải trừ kị, sẽ có dao sắc chặt đay rối phương thức xử lý, thiếu không câu nệ, lúc ban đầu kết quả xử lý, khả năng bất tận lý tưởng.

Giả thiết phát hiện mắc bệnh ung thư. Hay là, chưa quá canh kiểm tra cặn kẽ, lập tức liền quyết định khai đao.

Kỳ kết quả,

j, bệnh ung thư một lần giải quyết tựu xử lý tốt vấn đề.

k, khai sai rồi, nguyên lai điều không phải bệnh ung thư.

l, xử lý bệnh ung thư quá trình, giả thiết hẳn là nã đảm, mà bả cái khác khí quan giải phẫu lấy xuống.

3, khoa giải trừ kị, hội sản sinh “Dây dưa thức phương thức giải quyết”, thiếu thanh thoát.

Ví dụ như, khả năng phát hiện mắc bệnh ung thư liễu. Không cần suy nghĩ “Dụng khai đao nhanh chóng phương thức”, dĩ uống thuốc phương thức thay thế được khai đao. Bả vấn đề “Từ từ giải quyết”, tương đối, cũng bả khôi phục khỏe mạnh thời gian dời lại.

Đến đây tân hợi nam. Tật ách tân văn xương hóa kỵ nhập phu thê (A), phùng văn xương hóa kỵ năm sinh,

Chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập phúc đức (B), phùng thiên di canh thái dương lộc lai hội (1).

Ý chỉ đến đây tân hợi nam, có “Thái dương” vấn đề, hiện nay cận thị 600 độ, hiện tại nhân công tác quan hệ, trường kỳ khán máy vi tính huỳnh mạc.

Án nguyên lý đến xem, cũng khả năng còn có “Trái tim, đầu” vấn đề, thời gian tới sẽ có khai đao tình huống.

Tạ do thiên di canh thái dương lộc lai giải trừ thái dương kị vấn đề, khai đao hội hảo.

Mười một, cái gì gọi là “Lộc kị thành đôi “

Nào đó cung có “Lộc kị thành đôi”, chỉ là cá tính vấn đề mà dẫn đến tương lai sẽ khả năng có “Thành đôi” tượng nghĩa.

Cũng không phải chỉ nào đó cung có lộc kị, tựu nhất định là “Song đích tình huống”.

Chẳng hạn như:

j, mệnh bính thiên đồng phi hóa lộc nhập điền trạch, phùng thiên đồng Hóa lộc năm sinh, xưng của “Song lộc” ;

k, mệnh canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, phùng thiên đồng Hóa lộc năm sinh. Là “Kị” “Lộc” thành “Song lộc” tượng nghĩa!

Điều không phải “Song lộc”.

l, mệnh bính thiên đồng phi hóa lộc nhập điền trạch, phùng thiên đồng hóa kỵ năm sinh. Là “Lộc” “Kị” thành “Song lộc” tượng nghĩa!

Cũng không là “Song lộc”.

Giải thích như sau: Giống nhau là “Có hai gian phòng ở”, thế nhưng tình huống không giống với.

j, song thiên đồng lộc, là tự nhiên mà vậy thì có phòng ở, không cần nỗ lực, dĩ nhiên là có.

k, mệnh hóa kỵ nhập điền trạch, phùng Hóa lộc năm sinh “Song lộc”, là ta tiết kiệm cần lao (mệnh kị), nhà của ta đình ra lại tiền xuất lực (sinh

Năm lộc), mà mãi song phòng (lộc kị thành đôi lộc).

l, mệnh phi hóa lộc nhập điền trạch, phùng hóa kỵ năm sinh “Song lộc”. Là của ta phúc phận hoặc là bỏ tiền (mệnh lộc), hơn nữa gia đình tiết kiệm (hóa kỵ năm sinh), mà mãi song phòng (lộc kị thành đôi lộc).

(không nên bị phía ngoài “Lộc kị là song” cấp mơ hồ, yếu từ từng cái từng cái tượng nghĩa phân biệt nhận thức rõ ràng lúc, tái tổ đóng lại thảo luận)

Cử đồng loạt:

Mệnh ất thiên cơ phi hóa lộc nhập điền trạch (1), ất Thái âm hóa kỵ nhập điền trạch (A), chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập tài bạch (B).

j, điền trạch thiên cơ lộc, cũng sẽ chuyển nhập tài bạch. (1->B)

k, điền trạch Thái âm kị, cũng sẽ chuyển nhập tài bạch. (A->B)

Đô hội lại đem “Mệnh lộc” “Mệnh kị” tái đái nhập tài bạch. Hay là muốn xa nhau khán.

Đến đây mệnh chủ cá tính thượng, sẽ có

u, “Mệnh phi hóa lộc nhập điền trạch” cá tính.

v, “Mệnh hóa kỵ nhập điền trạch” cá tính.

w, “Mệnh phi hóa lộc nhập tài bạch, xuyên thấu qua điền trạch” cá tính.

x, “Mệnh hóa kỵ nhập tài bạch, xuyên thấu qua điền trạch” cá tính.

Mệnh lộc, mệnh kị đồng thời nhập điền trạch, là “Cá tính vấn đề”, điều không phải “Hai gian nhà vấn đề”.

Đã ngoài làm thí dụ, giao hữu là mậu thiên cơ hóa kỵ nhập điền trạch (C), phùng Thái âm kị, cân thiên cơ lộc thời gian. (cùng tinh diệu lộc kị)

j, song kị (giao hữu mậu thiên cơ kị + mệnh Thái âm kị), phá điền trạch, điền trạch hội bởi vì giao hữu quan hệ, thay đổi không an định.

k, “Lộc tùy kỵ tẩu”, điền trạch cũng sẽ bởi vì giao hữu quan hệ, tài phú (điền trạch mệnh thiên cơ lộc) đã bị giao hữu cướp đi.

Nói đúng là: “Bằng hữu coi trọng, nhà ngươi “Một cái đông tây”, phải lấy được thủ”.

Giả thiết, giao hữu điều không phải thiên cơ kị nói, mà là “Tân văn xương kị nói” (bất đồng tinh diệu lộc, kị)

Cũng chỉ có thể dụng thứ 1 điểm giải thích.

j, song kị (giao hữu tân văn xương kị + mệnh Thái âm kị), phá điền trạch, điền trạch hội bởi vì giao hữu quan hệ, thay đổi không an định.

Bởi vì, tân văn xương kị cũng sẽ tiên phá điền trạch.

k, không có cướp đáo lộc nói, giống nhau là tổn hại tài, cũng sẽ không bỉ “Thiên cơ kị” hơn.

Nói là, “Bằng hữu chỉ biết là nhà ngươi có thể lao, năng lực lao một điểm tựu một điểm”.

Mười hai, cùng tinh diệu, lộc kị thành đôi, là song lộc hoặc song kị (cẩn cử nhị lệ, còn có hai mươi hai lệ)

Lương lão sư viết, trà dư tửu hậu cận cung tham khảo

(nhất), điền trạch có Hóa lộc năm sinh,

Cung mệnh hóa kỵ nhập điền trạch, thành “Song lộc” ─ cần kiệm hơn có thể không chỉ nhất sinh. (mệnh bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch, phùng liêm trinh Hóa lộc năm sinh, ý chỉ, thời gian tới có cơ hội có hai gian phòng ở đã ngoài. )

Huynh đệ hóa kỵ nhập điền trạch, u, thành đôi lộc, tiết kiệm dự trữ cũng có thể không chỉ nhất sinh.

v, thành đôi kị, huynh đệ cướp <phân> ta tài sản

Phu thê hóa kỵ nhập điền trạch, u, thành đôi lộc, phối ngẫu cần kiệm công việc quản gia thành công.

v, thành đôi kị, phi là song thê của phúc, gặp ở ngoài thì gia đình sinh loạn chiết ta phúc

Tử nữ hóa kỵ nhập điền trạch, u, thành đôi lộc, nhi tử cần kiệm lo cho gia đình, bang mà đưa sinh;

v, thành đôi kị, bao che kết phường, thân thích

Tài bạch hóa kỵ nhập điền trạch, thành “Song lộc” ─ chí ít lưỡng chủng tài lộ

Tật ách hóa kỵ nhập điền trạch, thành “Song lộc” ─ ít xu nịnh, tự đắc kỳ nhạc

Thiên di hóa kỵ nhập điền trạch, thành “Song kị” ─ tai bay vạ gió giựt tiền, vô công dịch mã, xã hội tài nguyên không đông đảo

Giao hữu hóa kỵ nhập điền trạch, thành “Song kị” ─ nhưng phòng dẫn sói vào nhà, dây dưa không rõ

Sự nghiệp hóa kỵ nhập điền trạch, thành “Song lộc” ─ công tác yên ổn hơn còn có thể kiêm chức

Phúc đức hóa kỵ nhập điền trạch, u, thành đôi lộc, sinh ra ham mê, cất dấu của được.

v, thành đôi kị, thiếu từ bi, ưa bỏ của đức

Phụ mẫu hóa kỵ nhập điền trạch, u, thành đôi lộc, phụ mẫu cần kiệm công việc quản gia khánh có thừa, ta hiếu dưỡng phụ mẫu.

v, thành đôi kị, dễ trường kỳ ngân vay

(nhị), giao hữu có Hóa lộc năm sinh,

Mệnh hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc” ─ ta có nghĩa muội hữu tình, người ta nùng ta nùng bằng hữu cửu giao.

Ngược lại phi hóa, dĩ giao hữu hóa kỵ nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh,

Thì cho ta bổn đắc tượng đầu heo nhất chịu thua thiệt nữa, đại dị kỳ thú vậy.

Là mệnh kị vu giao hữu cho ta chấp vu nghĩa, giao hữu hóa kỵ nhập mệnh là giao hữu tồn về tư, chung quy hại vu ta.

Đến đây vị nhân không vì kỷ, trời tru đất diệt.

Huynh đệ hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc”” ─ ta bất thiện súc, nhưng thiếu đa lai đa, quay vòng dễ.

Đến đây tức thủ của vu nhân dụng của vu nhân.

Phu thê hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc” ─ phối ngẫu tích tình gặp thiện, cũng là người ta nùng ta nùng bằng hữu cửu giao.

Như dễ dĩ giao hữu hóa kỵ nhập phu thê phùng năm sinh đào hoa lộc, cẩn thận bên thứ ba tham gia hôn nhân.

Tử nữ hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc” ─ con ta nghĩa vu giao hữu, cũng là người ta nùng ta nùng bằng hữu cửu giao.

Như dễ dĩ giao hữu hóa kỵ nhập tử nữ phùng Hóa lộc năm sinh, cẩn thận tử nữ gặp nhân không quen giao dồ bậy bạ.

Tài bạch hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc” ─ quay vòng phương tiện, nhiên dù sao không được súc.

Tật ách hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc” ─ dính nị dây dưa người ta nùng ta nùng.

Như dễ dĩ giao hữu hóa kỵ nhập tật ách phùng Hóa lộc năm sinh, cẩn thận bọn xấu cấu kết với nhau nuốt trôi tằm ăn lên.

Thiên di hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc” ─ bất thiện giao du, nhưng mỗi gặp nạn chung trình tường.

Giao du ít lại quý nhân rất vừa đúng hưởng thụ.

Sự nghiệp hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc” ─ có thể tận trung cương vị công tác thành tựu vu nhân, thì hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Điền trạch hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc” ─ ăn nhờ ở đậu gặp hảo chủ cho thuê nhà, đáng mừng có thể ưu. Dù sao cũng là vô xác ốc sên.

Hoặc bán phòng gặp hảo giới, đáng mừng có thể ưu. Dù sao cũng là thiếu phòng ở.

Phúc đức hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc” ─ mùi hôi tương đắc bằng hữu đa.

Phụ mẫu hóa kỵ nhập giao hữu, thành “Song lộc” ─ bề trên tích tình gặp thiện, cũng là người ta nùng ta nùng bằng hữu cửu giao.

Mười ba, thể và dụng. Cập dụng trở về cơ thể tay của pháp

(nhất), cái gì gọi là “Thể” ? Bản mệnh bàn khiếu “Thể”.

Cái gì gọi là “Dụng” ? Dụng có lưỡng chủng.

j, tá bàn khán lục thân,

k, đại hạn, lưu niên

(nhị), dụng trở về cơ thể tay của pháp.

Học sinh bính:

Chuyển dẫn tự Lương lão sư trong sách có nhất đoạn văn –“Thể” người, bản mệnh “Mệnh bàn mười hai cung”, “Dụng” người, chỉ luận sự thì cần thiết “Hạ thủ cung vị”. Thí dụ như vấn huynh đệ sự, lúc này lấy huynh đệ cung là dụng, mà bản mệnh mệnh bàn mười hai cung thì làm thể vậy. Thiết huynh đệ cung Hóa kị nhập thiên di, thì cai giải thích là huynh đệ ta ngay thẳng hàm hậu. Đến đây tức huynh đệ cung sở phi hóa kị của chỗ rơi cung, đến đây cung nhưng nhu trở về vu mệnh tạo bản thể cung thiên di giải thích tượng nghĩa. Cái này cái gọi là 『 trở về thái cực 』 thích tượng cách.

Có thể không nêu ví dụ có lẽ tái nói tường tận thuyết

Chu tinh phi thuyết:

Tá mạng của ngươi bàn (như trên đồ) đến xem lục thân,

Cha ngươi mệnh, hay “Cha mẹ của ngươi cung “

Cha ngươi huynh đệ, hay “Mạng của ngươi cung”, dĩ loại này thôi

Cái này là “Tịnh bàn”, bất động tình huống, bất động, sẽ không có “Cát hung “

Như cha mẹ của ngươi cung giáp thái dương Hóa kị nhập giao hữu, phùng thái dương hóa kỵ năm sinh

j dĩ ngươi tới khán, là “Phụ mẫu hóa kỵ nhập giao hữu “

k dĩ phụ thân ngươi đến xem, là ngươi “Phụ mệnh hóa kỵ nhập giao hữu”, lời ấy ba ngươi, đối với bằng hữu tử trung

l dĩ mẹ ngươi đến xem, cung phụ mẫu, là mẫu thân cung phúc đức, biến thành “Phúc đức hóa kỵ nhập giao hữu “

Nói cách khác, cha mẹ của ngươi cung là “Phụ thân ngươi mệnh, mẹ ngươi phúc đức” cái này khiếu “Dụng “

Chỉ cần phi hóa trước, đều là “Dụng”, phi hóa lúc, sẽ “Trở về cơ thể” trở về nguyên mệnh bàn cung vị.

Chuyển dẫn tự Lương lão sư trong sách nội dung:

j, phụ mẫu hóa kỵ nhập giao hữu:

1, phụ mẫu “Tích tình nặng nghĩa”.

2, trưởng bối quan tâm người của ta tế gặp gỡ.

3, bất lợi “Cuộc thi, cạnh tranh”.

4, cách cục tốt, “Trung ngôn gián hữu”.

k, mệnh hóa kỵ nhập giao hữu:

1, “Tích tình”, “Nặng nghĩa”, “Quang minh”, “Tản tài”, cá tính “Nặng hứa”.

2, bình thường cũng tất “Đa chi”, “Quản lý tài sản quan niệm soa”, “Nhân sinh đa lên xuống” <xung kho, chủ thất, hao tổn, hay thay đổi động, ít cố bổn>.

3, cách cục soa, “Giao hữu vô nghĩa”, nhiệt kiểm thiếp nhân lãnh cái mông, “Lạm tình vô trí”.

4, bất lợi cho “Cạnh tranh”, cuộc thi, lên chức.

l, phúc đức hóa kỵ nhập giao hữu:

1, phạ “Cô độc”, “Tịch mịch”. Nhưng phòng phi thuộc “Lý trí tính” người đó tế gặp gỡ.

2, hoặc nhân “Tịch là dĩ tụ”, “Bụi bặm chồng chất thành đôi”.

3, “Từ bi ưa bỏ”, “Không sợ bố thí” <tôn giáo tinh>.

Mười bốn, “Lộc là bởi vì, kị là quả” – bản thân nhận định.

Mặt trên 2 trương mệnh bàn, đều có “Thiên di phi hóa lộc nhập nào đó cung, chuyển hóa kỵ nhập phu thê” tình huống:

『 nào đó cung 』 đang bay hóa hàm ý trung tâm, tức là dĩ “Riêng nguyên nhân”, mà đạt được “Thiên di phi hóa lộc nhập phu thê” của kết quả.

Dựa vào Lương lão sư lý luận:

1, đều sẽ đạt tới “Thiên di phi hóa lộc nhập phu thê” của kết quả:

Thiên di phi hóa lộc nhập phu thê:

1, dễ “Trễ cấu” tình, “Sương sớm uyên ương” tình, “Phong hoa tuyết nguyệt” tình, được lai dễ dàng “Đa

Tình mầm móng” <đào hoa tinh>.

2, hình tượng hảo, dễ được “Khác giới ưu ái”.

3, đặc chủng hành nghiệp “Đào hoa tài” <đào hoa tinh>.

4, “Gặp gỡ hảo” <lộc chiếu sự nghiệp>.

5, vãng lai giao hữu “Khác giới” nhiều đồng tính.

6, phùng “Thiên tài tinh”, trúng thưởng, ngoài ý muốn tài.

Thứ 1 trương, thiên di phi hóa lộc nhập phu thê, là “Xuyên thấu qua giao hữu” (riêng nguyên nhân):

Thiên di phi hóa lộc nhập giao hữu:

1, “Quảng giao tế”, “Thiện leo lên”, “Khéo léo”, “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.

2, “Không câu nệ”, “Thân thiện”, “Già trẻ mặn nên”, “Quần chúng mị lực”.

3, “Khắp nơi đều giao có bằng hữu”.

4, thiện “Mượn lực sử lực”, “Thuận nước giong thuyền” đa.

5, phòng “Dối trá tán thán”, “A dua gièm pha mị”.

6, thích hợp “Chính trị” <thái dương tinh>, “Diễn nghệ” <tham lang, sao Liêm trinh>, “Quan hệ xã hội” sinh

Nhai <quảng được hoan nghênh>.

Giải thích: Ta thích đả thí hắc lạp kết giao bằng hữu, thế nhưng, càng thích và khác giới hắc lạp kết giao bằng hữu. (sai ai ra trình diện sắc quên giao hữu)

Đệ nhị trương, thiên di phi hóa lộc nhập phu thê, là “Xuyên thấu qua tật ách” (riêng nguyên nhân): (trực tiếp tưởng:, cũng có dưới tượng nghĩa)

Thiên di phi hóa lộc nhập tật ách: 1. Đa “Lữ hành”, hảo “Chơi xuân”. Tính “Tiêu dao”, “Nhàn hạ thoải mái”.

2. Thích “Mới mẻ cảm thụ”, lưu liên “Mỹ hảo tình cảnh”.

3. Dễ “Thả lỏng”, “Quên chí”, thiếu “Trách nhiệm”, “Ý chí”.

4. Người tu hành “Buông”, “Tự tại” <tôn giáo tinh>.

Giải thích: u, ta thích cân “Khác giới” kết giao bằng hữu, cùng đi lữ hành.

v, hoặc là ta chú trọng bảo dưỡng, vóc người đẹp (gia có sao Liêm trinh rất tốt, không có sao Liêm trinh cũng không thác. ), sở dĩ, bằng hữu khác phái đa hội theo ta đa gặp gỡ. (nữ là duyệt kỷ người dung).

Án đến đây ăn khớp tác thôi diễn:

『 lộc là nhân, kị là quả 』,

“Thiên di phi hóa lộc nhập nào đó cung, chuyển hóa kỵ nhập phu thê “

『 nào đó cung 』 đang bay hóa hàm ý trung tâm, tức là dĩ “Riêng nguyên nhân”, mà đạt được “Thiên di phi hóa lộc nhập phu thê” của kết quả.

Mười lăm, tha cung hóa kỵ nhập mệnh nhận định.

Mệnh bàn thượng, nếu có “Phu thê hóa kỵ nhập mệnh” thì tương đương với “Phu thê trúng mục tiêu có kị “

=”Cung phu thê có kị” bằng một nửa kia có cung mệnh trung tâm có kị

Sở dĩ, quan niệm thượng dĩ loại này thôi:

Cung tài bạch hóa kỵ nhập mệnh = tài bạch trúng mục tiêu có kị = cung tài bạch có kị

Tài bạch hóa kỵ nhập mệnh, cũng tương đương với “Cung tài bạch có kị “

Cung thiên di hóa kỵ nhập mệnh = cung thiên di trúng mục tiêu có kị = cung thiên di có kị

Thiên di hóa kỵ nhập mệnh, cũng tương đương với “Cung thiên di có kị”.

Mệnh hóa kỵ nhập thiên di: <cung mệnh kị xuất> 1, “Ngay thẳng”, “Hàm hậu”, “Bệnh hay quên”, “Nghiêm túc”, “Bản khắc”, “Hướng nội”, “Ít tâm cơ”, bất thiện “Sát ngôn quan sắc”.

2, “Không nặng hình tượng”, dễ “E lệ”, khẩn trương, không thích phồn hoa dối trá.

3, nhàn sự ít để ý, nhưng “Phòng tiểu nhân”. “Chỉ lo thân mình” <đừng vọng tưởng kiêm thiện thiên hạ>.

4, vật ăn ý, đổ, đừng vọng tưởng “Không làm mà hưởng”. “Không được phát niên thiếu” nhân.

5, “Lạn dịch mã” <ít mong đợi áo gấm về nhà>.

6, nữ mệnh “An tĩnh thủ phân” <vô tài dù cho đức><đa số truyền thống phụ nữ cá tính>.

7, tu hành: “Một thân thanh tĩnh”, “La Hán” quả vị.

8, cách cục soa, phòng ngoài ý muốn, nghiệp lực bệnh <song kị đã ngoài>.

Hóa kỵ năm sinh nhập thiên di:

1, “Ngay thẳng”, “Hàm hậu”, “Hướng nội”, mộc mạc, vô tư, không được cám ơn. “Bệnh hay quên”, nghiêm túc, “Bản khắc”, ít tâm cơ, bất thiện “Nhìn sắc mặt”.

2, bất thiện ngụy sức, “Không nặng bề ngoài”.

3, ngốc “Dịch mã”.

4, nên nhàn sự ít để ý, “Chỉ lo thân mình”. Ít năng lực nắm trong tay đại cục.

5, không được đổ, ăn ý. Người định không bằng trời định.

6, “Không được phát người thiếu niên”. Nên đi làm an ổn.

7, phòng “Tính nhẫn nại” thiếu, “Ý chí lực” bất túc.

8, nữ mệnh “An tĩnh thủ phân” <vô tài dù cho đức><đa số truyền thống phụ nữ cá tính>.

9, cách cục soa, phòng “Ngoài ý muốn”, “Nghiệp lực” bệnh.

10, tu hành: Một thân thanh tĩnh “Cây la hán vị”.

Đến đây tân hợi nam, thiên di canh thiên đồng hóa kỵ nhập mệnh (A), chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập tử nữ (B).

Đến đây tượng nghĩa là:

j, tương đương với “Thiên di có kị” người. Thẳng, ngây ngô.

k, chuyển hóa kỵ nhập tử nữ, cũng sẽ có thiên di hóa kỵ nhập tử nữ của tượng; không am hiểu cùng người giao tế đích tình huống.

Dễ trở thành “Trạch nam”.

Mười sáu, tử vi đẩu số động đến cách dùng giới thiệu vắn tắt: Cùng loại bói toán.

Dĩ “Lập tức canh giờ” luận “Mệnh bàn hé ra “

Giả thiết, 2008/ 7/ 23 buổi trưa, bằng hữu tới hỏi sự.

Dĩ đến đây khởi bàn, được mệnh bàn hé ra.

Dĩ cung Nô bộc lập thái cực, lai luận “Vấn sự người đó “

j, mậu tham lang phi hóa lộc nhập phụ mẫu, khả năng người vấn công tác, quan trên, hoặc vấn bài vở và bài tập, hoặc phụ mẫu chờ sự,

Chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập mệnh, phùng sự nghiệp đinh Thái âm lộc lai hội.

è có người củng lên mặt đài các loại tình huống. Cân công tác, tái chức tiến tu, tựu tương đối có quan hệ.

k, mậu thiên cơ hóa kỵ nhập phúc đức, phùng thiên cơ hóa kỵ năm sinh, xung tài bạch. Có thể sẽ có tiền hay không vấn đề, hoặc công tác kiếm tiền có chuyện, đầu tư sinh lợi hoặc sinh bệnh, hoặc cái gì những thứ khác đại phiền não việc.

Chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập mệnh.

è sinh bệnh nói, liền có thể năng lực cân “Thiên cơ” “Thái âm” hữu quan.

Đã ngoài đơn giản giới thiệu động đến pháp.

Mười bảy, thái tuế nhập quái pháp giới thiệu sơ lược: Cùng loại hợp bàn.

Lai nhất nam sĩ vấn mệnh

Vấn có nhất giáp năm sinh của nữ, hội cân người tình huống làm sao

Tương cô gái này giáp năm sinh tứ hóa “Giáp liêm trinh lộc, phá quân quyền, vũ khúc khoa, thái dương kị”, đái nhập nam nguyên mệnh bàn trung tâm.

1, Liêm trinh phi hóa lộc nhập tật ách è biểu thị, cân cơ thể của ta, có rất mau mắn địa phương.

2, Phá quân quyền nhập tử nữ è biểu thị, tính dục thượng, là cường thế vu ta.

3, Vũ khúc khoa nhập huynh đệ è biểu thị, đối với ta tài khố, là có một chút xíu bang trợ.

4, Thái dương hóa kỵ nhập mệnh è biểu thị, cô gái này là cố chấp, cũng sẽ ta có không bỏ rơi được, kề cận ý của ta vị.

Đã ngoài, là thái tuế nhập quái pháp cách dùng một trong.

Lương lão sư lý luận trung tâm, chắc là sẽ không dụng cái này thái tuế nhập quái pháp.

Mười tám, đại hạn và bản mệnh tương ứng “Giải thích “

Học sinh đinh thuyết:

Bản mệnh kị, phi hóa lộc nhập đại hạn, hoặc đại hạn kị, phi hóa lộc nhập bản mệnh

Có cái gì sai biệt, cập phân biệt giải thích là cái gì?

Chu tinh phi thuyết:

Đại hạn lộc, hóa kỵ nhập bản mệnh hoặc đại hạn kị, phi hóa lộc nhập bản mệnh, đều là khiếu “Tương ứng “

Giải thích trên có hai người:

1, nguyên mệnh bàn giải thích là việc chính;

2, tương ứng cung vị cung vị hàm nghĩa:

Dĩ nhâm tuất nam mệnh bàn làm thí dụ

Đi phúc đức đại hạn thì.

Điền trạch (đại hạn phụ mẫu) dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phụ mẫu, là “Tương ứng phụ mẫu “

Giải thích trên có hai người (như trên đồ nhâm tuất nam):

u, “Điền trạch hóa kỵ nhập phụ mẫu”,

v, tìm “Cung phụ mẫu hàm nghĩa “

uv hai người đều tham khảo nhìn, đáp án ở nơi này hai trong phạm vi, hiểu rõ không?

Học sinh đinh thuyết:

Tại sao muốn v, khán cung phụ mẫu nghĩa hàm?

Chu tinh phi thuyết:

Bởi vì, tương ứng cung phụ mẫu

Cho nên, cũng phải nhìn cung phụ mẫu ý hàm

Chúng ta không có khả năng bả sở hữu phát sinh sự đều viết rất nhất thanh nhị sở.

Bất quá, khi ngươi lý giải mệnh lý lý luận quy tắc lúc,

Đáp án không – ly khai cái phạm vi này bên trong.

Học sinh đinh thuyết:

Căn cứ Lương lão sư trong sách giải thích:

Nhất, “Điền trạch hóa kỵ nhập phụ mẫu” tượng nghĩa

1, đa “Dọn nhà”, “Thoát ly sản xuất”. Thối tài, “Kinh tế bất ổn”, “Ít lợi nhuận”, thậm chí “Nhập bất phu xuất”.

2, và trưởng bối khó có thể cửu ở, ít năng lực “Lâu dài cung cấp nuôi dưỡng” phụ mẫu. Gia đình lệnh trưởng bối quan tâm.

3, phòng “Nhân sinh đa phập phồng”.

4″Khất nợ” ngân hàng “Cho vay”.

5, nơi ở phi “Hộ tịch địa chỉ”.

6, danh nghĩa “Không thích hợp đăng ký” bất động sản.

7, phòng bị “Đảo trái”, bất khả bang nhân phòng vay “Người bảo đảm”.

8, “Dòng dõi danh tiếng soa”, “Trước cửa vắng vẻ”.

Nhị, “Cung phụ mẫu ý hàm “

1, “Phụ mẫu”, “Trưởng bối duyên”.

2, “Tu dưỡng”, “Nội hàm”, “Khí chất” hiện ra sắc “Hình tượng vị” <tướng phẩm cung>.

3, bằng cấp, đọc sách thánh hiền, đối đãi, tri thức, thường thức “Học tập vị” <quang minh cung>.

4, ngoại <phu> nhà “Gia đình trạng huống” vị.

5, tử nữ công tác.

6, thiên di “Cộng tông sáu vị” ─ xã hội “Đạo đức tiêu chuẩn” quy phạm vị.

7, bách thiện “Hiếu” làm đầu “Tích đức” vị.

8, phụ mẫu người, bao che vu ta, nghĩa rộng là “Cơ quan chánh phủ”.

Ý tưởng nhiều lắm thực tế sự tình không có khả năng coi là chính xác, vậy cần rất nhiều lịch duyệt xã hội

Chu tinh phi thuyết:

Đại khái khả năng đích tình huống, đều ở bên trong

Học sinh đinh thuyết:

Học sinh viết mấy người ta tình huống trước mắt tổ hợp

j, kinh tế không ổn định, ít lợi nhuận, sở dĩ phụ mẫu quan tâm

k, và phụ mẫu bất năng cửu chỗ, sở dĩ phụ mẫu rất quải niệm, bình thường bởi vì tưởng niệm khổ sở

Chu tinh phi thuyết:

Tượng nghĩa cũng đúng, không sai biệt lắm

Điền trạch nhục nhã, gia cảnh nhục nhã, công tác rời nhà xa

Gia đình của ta (điền trạch)”Hóa kỵ nhập phụ mẫu”, công tác rời nhà xa

Nhân phụ mẫu (công tác) mà rời nhà, xung tật ách. Rời nhà ra ngoài công tác, bất năng thường về nhà.

(nhân kị nhi động, không thoải mái. Nếu như là điền trạch phi hóa lộc nhập phụ mẫu, lộc chiếu tật ách, là khoái trá động. )

Đáp án đang ở bên trong

Học sinh đinh thuyết:

Đúng vậy, Chu lão sư nói, hay bây giờ trạng huống.

Mười chín, phá quân tinh quan niệm.

Chu tinh phi thuyết:

Thiên tài tinh, lại có phá quân, liêm trinh, tham lang

Đào hoa tinh, tài nghệ tinh, tài năng tinh, thiên tài tinh, “Dục vọng ngôi sao”, năng lực ngôi sao

Phá quân, là một loại “Cực đại lực” biểu hiện.

Người cùng sở thích giáp thuyết:

Phá quân cũng không đái đào hoa ba? Trong ấn tượng… Phá quân là phá hao tổn ngôi sao

Chu tinh phi thuyết:

Phá quân chích hóa lộc quyền, tại sao có thể có phá hao tổn ý tư tồn tại (phá quân không có kị).

Quý phá quân hóa lộc sản sinh năng lực lúc, quý tham lang kị sử dụng quá độ kết quả, bị người ngộ giải là “Phá hao tổn”.

Người cùng sở thích giáp thuyết:

Ta xem một ít tinh diệu giải thích… Phá quân giải thích, đích thật là như vậy

Liên Lương lão sư trong sách cũng có nhắc tới “Phá hao tổn tinh “

Chu tinh phi thuyết:

Phá quân, tham lang, liêm trinh được lộc quyền, nếu như cân “Tiền” có liên quan nói, tựu thay đổi thiên tài tinh.

Và “Sự vật”, đô hội có thừa bội đích tình huống.

Tứ hóa trung tâm lộc quyền, là không tốt sao?

Người cùng sở thích giáp thuyết:

Một… Thế nhưng… Thấy thế nào cho ra phá quân làm sao lạm dụng năng lực?

Chu tinh phi thuyết:

Quý phá quân lộc, quý tham lang kị. Hà dã? Tham lang kị, tửu sắc tài vận cũng.

Người cùng sở thích giáp thuyết:

Đối… Nói đơn giản hay tửu sắc tài vận

Chu tinh phi thuyết:

Hẳn là khứ kiểm thảo tham lang kị, bất năng kiểm thảo phá quân lộc.

Hai mươi, dễ gặp phải “Phách chân mệnh bàn” – bạn gái kết hôn rồi, tân lang điều không phải ta.

Giáp dần nam thuyết: Bạn gái kết hôn rồi, tân lang cũng ta.

Chu tinh phi thuyết:

Phu thê tân cự môn phi hóa lộc nhập sự nghiệp (1), thiên di đinh cự môn kị lai hội (A).

j, thiên di tọa thái dương kị, cá tính thượng thì có bổn, thẳng; nhân tế quan hệ xử lý thượng có chuyện; hoặc xã hội học tập lực (EQ) không tốt.

k, thiên di dĩ đinh cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp, sự nghiệp cũng sẽ được hóa kỵ năm sinh lực lượng, cũng thị cùng có hóa kỵ năm sinh ở sự nghiệp cung.

Sự nghiệp cung có hóa kỵ năm sinh, là càng cần nữa nỗ lực, nhưng cũng có không thuận đích tình hình.

l, phu thê tân cự môn phi hóa lộc nhập sự nghiệp (1), thiên di đinh cự môn kị lai hội (A);”Lộc tùy kỵ tẩu” là lão bà bị cướp ý vị.

u, “Thiên di hóa đinh cự môn kị”, thật là rất đáng ghét vấn đề. Tồn tại không thể cho ai biết bí mật, bị thiết kế, bị lừa dối, hoặc sĩ mặt hạ tác nghiệp.

v, thiên di tọa năm sinh thái dương kị, ý tứ hàm xúc lai giả bất thiện; đồng thời cũng biểu thị là chính cá tính có khuyết điểm.

w, thiên di là “Quảng đại nhân duyên vị” khả năng bạn gái tân lang là ai, cũng không xác định, cũng không nhất định nhận thức.

Hai mươi mốt, trí tuệvs thông minh: Cung phụ mẫu cân cung thiên di giải thích.

Mệnh lý, là chỉnh thể, mười hai một cung vị, mỗi một một cung vị, đều là mệnh chủ cá tính một trong

Chỉ là mỗi một một cung vị, ở bất đồng phương diện, không có cùng tầm quan trọng

Dĩ học tập mà nói

j, phụ mẫu, là tiên ngày chỉ số thông minh, thông minh;IQ, trí nhớ.

k, thiên di, là hậu thiên học tập mà đến trí tuệ hoặc thiên phú cây khí;EQ, sức hiểu biết.

Đến đây một giáp nữ:

Thiên di đinh Thái âm phi hóa lộc nhập điền trạch (1), chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh (A), phùng phụ mẫu giáp liêm trinh lộc lai hội (2)

è án đến đây tứ cung tượng nghĩa là:

j, gia đình phát tài cân phụ mẫu hữu quan. Cái nhà này ở ta sau khi sinh, phụ mẫu tựu thuận lợi sinh ra.

k, có thể sẽ nhân bài vở và bài tập mà thiên di. (ra ngoại quốc lưu học)(phụ mẫu, học tập vị, cân “Thiên di = di động hữu quan”, đáo bỉ so sánh địa phương xa khứ đọc sách, lưu học, du học)

l, biểu thị phụ mẫu hoàn khi còn tại thế, không lo ăn mặc.

Thiên di cân phụ mẫu “Giao lộc” cơ bản tượng nghĩa là

u, thông minh của tượng

v, có thể sẽ nhân bài vở và bài tập mà thiên di. (phụ mẫu, học tập vị, thiên di, di động hữu quan, đáo xa địa khứ đọc sách lưu học ý tư)

(chú: u, thiên di cân phụ mẫu “Giao lộc”.

v phụ mẫu “Phi hóa lộc nhập” thiên di, hoặc thiên di “Phi hóa lộc nhập” phụ mẫu

w phụ mẫu tọa lộc, chuyển hóa kỵ nhập thiên di, hoặc thiên di tọa lộc, chuyển hóa kỵ nhập phụ mẫu. Cũng có thể năng lực biểu thị xảy ra nước đích tình huống. )

(học sinh vấn đề: Làm sao khán di dân tương quan cung vị)

Học sinh bính thuyết: Được rồi… Kim lão sư, ngươi bắt di dân là khán thiên di + tử nữ phi hóa sao?

Kim lão sư thuyết: Cung phụ mẫu + thiên di, phụ mẫu là di dân quan

Học sinh bính thuyết: Thay đổi một độ lớn của góc, xuất ngoại du học và công tác, cũng là khán hai cái này cung vị?

Kim lão sư thuyết: Đối

Học sinh bính thuyết: Cái này và Lương lão sư giáo quan điểm có điểm bất đồng… Dịch mã bộ phận, nhìn là thiên di + tử nữ

Chu tinh phi thuyết:

Còn có “Tật ách” thân thể, sở dĩ, cũng muốn xem thêm tật ách

Kim lão sư dụng cung phụ mẫu, có thể là “Thẻ xanh” quan hệ

Cung phụ mẫu, chính phủ đơn vị tư cách thẩm tra

Cân tật ách có liên quan nói, có thể sẽ là hơi ngắn kỳ. Tương đối ngắn hạn du học.

Cân điền trạch có liên quan nói, sẽ có bỉ thời gian hơi dài du học, hoặc chính thức di dân đích tình huống.

Kim lão sư thuyết:

Chu lão sư nói đúng

Hai mươi hai, thông minh và lý trí, tu dưỡng và danh tiếng — thiên di cân cha mẹ vấn đề

Đến đây một giáp nữ mệnh bàn: Phụ mẫu giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu (A), phùng năm sinh thái dương kị. Thiên di dĩ đinh cự môn hóa kỵ nhập giao hữu (B)

Đến đây là tiêu chuẩn “Thiên di cân phụ mẫu” giao kị đích tình huống.

(nhất) thiên di cân phụ mẫu cộng phá đích tình huống, như sau:

j, thiên di cân phụ mẫu giao kị,

k, hoặc phụ mẫu, thiên di tọa mệnh kị, hóa kỵ năm sinh,

l, hoặc đa hóa kỵ nhập phụ mẫu, thiên di,

m, hoặc nào đó cung vị phá, thiên di, phụ mẫu tái Hóa kị tiến đến.

Thiên di cân phụ mẫu cộng phá, hội khả năng có sinh ra hiện tượng:

(1), hay “Không được thông minh của tượng”, có ít gân của tượng. Cân chỉ số thông minh không quan hệ,

Trí tuệ, chỉ số thông minh, thông minh. Không có “Tuyệt đối quan hệ”, có tương đối quan hệ

Giáo sư đại học, phần tử trí thức thức phần tử, bị phiến. Cũng là nhất đống lớn.

Gạt người, có thể là tốt nghiệp tiểu học.

(2), định tính, thảnh thơi bất túc:

Thiên di, phụ mẫu sai ai ra trình diện đa kị hoặc giao kị nói

Dễ xử lý sự tình, không lý trí, nhất định phải thảnh thơi, chuyên tâm tài năng quá quan.

(3), cân trưởng bối học tập duyên phận ít một chút:

Bổn định nghĩa là cái gì? Trí lực? Trí tuệ? Nếu như, là không học được, là khả năng.

Bởi vì, trí tuệ gì đó, có chút cũng muốn kháo “Trưởng bối” giáo dục mà đến.

Thiên di cân phụ mẫu giao kị, là biểu thị: Dễ cân “Hảo lão sư một duyên”, hoặc “Sách hay một duyên” cân “Thiện tri thức một duyên”.

Thiên di hoặc phụ mẫu tọa kị nói, là biểu thị: Chính ứng biến tương đối kém, học tập, sức hiểu biết xảy ra vấn đề, còn có “Trưởng bối mệnh có kị”, cá tính thượng tựu cố chấp.

(4), cá tính thái thẳng, dễ vội vàng xao động:

Thiên di, phụ mẫu sai ai ra trình diện đa kị người đó

Thẳng, cá tính không giấu được, tính tình cũng không giấu được

(5), chính không có tu dưỡng, hoặc ngoại tại danh tiếng không tốt tình huống:

Thiên di và phụ mẫu đều là “Tu dưỡng vị”, cũng đựng “Xã hội quan cảm của tượng”, hoặc hành sự làm bị tả hữu hàng xóm, đồng sự, quảng đại nhân tế quan hệ sở đánh giá của tượng. Hai người giao kị hoặc sai ai ra trình diện đa kị, có “Chính không có tu dưỡng, hoặc làm là bị xã hội mạ, bị phụ mẫu mạ của tượng”.

(6), lên tòa án bất lợi:

Phụ mẫu là “Công văn vị”, thiên di là phúc vận vị. Cũng đựng “Ở công văn thượng, bất lợi của tượng” nếu như, lên tòa án, sẽ có đánh như thế nào quan tòa, hay không thắng được ý.

(7), khỏe mạnh vấn đề, xả đáo “Phụ mẫu, thiên di”, tựu dễ “Mặt mày hốc hác”, ngoại nhân, bề ngoài xem ra có chuyện.

Tiểu nhi ma túy, nhẹ thì gãy chân, nặng thì bỏ lở chân. Thiếu nhân thể khí quan chờ.

Tọa xe đẩy, lão nhân si ngốc chờ, đều ở cái phạm vi này.

(8), tiền tài vãng lai, mượn tiền xảy ra vấn đề:

Phụ mẫu và thiên di đều thuộc danh dự và đạo đức quy phạm cung, đến đây nhị cung rách nát người

Phải đề phòng tín dụng phá sản. Phụ mẫu người, giao hữu tài = tiền tài vãng lai.

(9), dễ lên đài biểu hiện không tốt:

Dưới đài chuẩn bị hoàn chỉnh, lên đài thì nói lắp bắp. Dưới đài 10 phân, lên đài thặng 5 phân.

Không thích hợp làm nghiệp vụ nhân tài.

Hai mươi ba, võng lộ giao hữu, kết hôn bị phiến mệnh bàn

Bính thìn nam: Bính thìn nam, nổi danh quốc lập trường học tốt nghiệp. Hiện tại ở chính phủ đơn vị công tác.

Đến đây mệnh lệ năm ngoái (2007) ở võng lộ thượng, kết bạn một gã nữ bạn trên mạng, năm nay (2008) tiến tới kết hôn, tốn hao hơn mười vạn. Nhưng, kết hôn không được một tháng, lão bà đột nhiên thất tung. Sau đó không lâu nhận được pháp viện thông tri, nhà gái khống cáo nhà đàn trai bạo. Nhà gái xuất cụ y viện nghiệm thương chỉ, mà nhà trai nhân vô lực đưa ra chứng minh, năm nay (2008) tái hoa hơn mười vạn, thường tiền dĩ NHÂN.

Mệnh bàn phân tích:

Thiên di kỷ văn khúc hóa kỵ nhập tử nữ (A), phụ mẫu giáp thái dương hóa kỵ nhập tử nữ (B).

u, sẽ có “Ý nghĩ không rõ ràng lắm thời gian”.

v, lên tòa án, hay không thắng được.

Hai mươi tứ, luận bên ngoài, khán đẹp

(nhất), “Phụ mẫu”, “Thiên di”, “Phu thê” tam cung là việc chính.

(nhị), phải thêm thượng luận vóc người, tựu cần quan “Tật ách”, “Phúc đức” và “Huynh đệ”.

Bởi vì tật ách là thân thể, phúc đức là tật ách cộng tông sáu vị, huynh đệ là tật ách khí số vị (thể chất vị).

Vóc người bất hảo, tật ách sai ai ra trình diện đa kị

u, mệnh kỷ văn khúc hóa kỵ nhập tật ách (A).

v, huynh đệ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách (B).

w, thiên di ất Thái âm hóa kỵ nhập tật ách (C).

x, tài bạch tọa tham lang kị, dĩ ất Thái âm hóa kỵ nhập tật ách (D)(năm sinh tham lang kị lực lượng hội đưa cung tật ách)

“Thân thể, sai ai ra trình diện đa kị, rất dở bản thân” thân thể trạng huống nghèo nàn, vóc người làm sao sẽ hảo?

Nói cách khác, tật ách sai ai ra trình diện đa kị, ẩn hàm trong thân thể, thân thể trạng huống không tốt. Dưới tình huống như vậy, tại sao có thể có hảo vóc người ư?

Tật ách, thân thể trung tâm là thuộc “Thấy được bộ phận”. Cái này “Hình thể” thân xác thối tha.

(nhị), Từ nương phong tình: 50 vài tuổi thì, vẫn như cũ bảo trì giảo hảo vóc người

Ất vị năm nữ. Qua tuổi 50 tuổi, trên mặt có một chút năm tháng vết tích, thế nhưng hoàn như trước bảo trì hảo vóc người.

Thiên di giáp liêm trinh lộc phá quân quyền nhập tật ách (1), chuyển ất Thái âm hóa kỵ nhập phu thê (A). Phùng tử nữ đinh Thái âm lộc lai hội (2).

→ thiên di và tử nữ giao lộc.

Tượng ý như sau:

u, có tốt con cái duyên

v, tương đối dễ dàng có quay lại dịch mã duyên (du ngoạn, lưu học các loại)

w, tử nữ, tức “Tật ách phúc đức”, cũng chính là “Tính dục”. “Sao Liêm trinh” và “Thái âm tinh”, chủ “Nữ tính hạ ngươi ngu dốt”.

x, án 『 lộc chuyển kị 』, thiên di phi hóa lộc nhập phu thê, xuyên thấu qua “Tật ách” ; nói cách khác, bởi vì mệnh chủ vóc người, cá tính thượng cũng tốt mà sản sinh khác giới duyên hảo.

(tam), tiên thiên tốt: Mệnh là quý phá quân lộc, phụ mẫu là giáp liêm trinh lộc, phá quân quyền, có thể so với so sánh đẹp, hơn nữa bằng cấp không sai (cung phụ mẫu)

Hậu thiên hài lòng: Thiên di là giáp, giao hữu là quý, đó cũng là đẹp, hơn nữa, nhân duyên hảo, năng lực làm việc cường

Cung mệnh quý, phụ mẫu giáp, là thuộc “Tiên bầu trời hảo”, tiên thiên di truyền hảo.

Thiên di giáp, giao hữu quý, là thuộc “Hậu bầu trời hảo”, hậu thiên học tập lực cường.

(tứ), tham lang tinh, sao Liêm trinh thuộc đào hoa tinh:

Tham lang thuộc cầm kỳ thư họa, tham lang thuộc tiểu thư khuê các, tương đối văn tĩnh

Liêm trinh thuộc khiêu vũ hát, liêm trinh thuộc con gái rượu, tương đối hoạt bát

Nếu như, liêm trinh lộc, tham lang lộc,

Thiên di, phụ mẫu, phu thê đến đây tam cung, có 『 xả 』 đáo “Liêm trinh lộc, tham lang lộc “

Cũng thông thường, dễ càng đẹp mắt một điểm, cũng sẽ tương đối “Không dễ dàng lão”.

Bởi vì xinh đẹp, nhất định sẽ có cân “Phu thê” (khác giới duyên hữu quan) lộc (hảo, ca ngợi), tài năng cho thấy bên ngoài thoát tục. Mới là tương đối “Đính cực “

(học sinh hỏi vấn đề thời gian)

Học sinh vấn:

Phụ mẫu lộc cân thiên di lộc, một tương đối trọng yếu ư?

Chu tinh phi thuyết:

Phụ mẫu, là “Ngoại hình, tu dưỡng”, thuộc “Tiên thiên thật là tốt, phụ mẫu cho “

Thiên di, là quảng đại xã hội nhân duyên, thuộc “Hậu thiên thật là tốt, mình học tập”.

Nếu như, thiên di lộc cân phu thê giao lộc, lại có liêm trinh, tham lang tinh lộc.

có thể tưởng tượng

Xã hội thượng không biết người của ngươi

Đều cho rằng, người ta rất tán

Không nhận biết nhân, hay “Thiên di” quảng đại nhân duyên vị.

Hai mươi lăm, nhân sinh bách thái, không có khả năng một cung vị tựu giải thích hoàn.

Nhân sinh nhiều chuyện như vậy, không có khả năng chỉ một cung vị, chích giải thích một việc

Sở dĩ, tượng nghĩa ở trong đó, nhiều hơn “Xâu chuỗi” tìm cách

Tượng nghĩa, yếu “Rộng khắp tự hỏi”, nhưng, không rời nội hàm

Dĩ đến đây tân hợi nam mệnh bàn làm thí dụ:

Giống nhau là “Tài bạch dĩ nhâm thiên lương phi hóa lộc nhập mệnh, chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập tử nữ, phùng phu thê giáp liêm trinh lộc lai hội” tượng nghĩa.

(nhất), có tốt bạn gái.

Tài bạch (lưu niên mệnh, đại hạn phu thê) dĩ nhâm thiên lương phi hóa lộc nhập mệnh (đại hạn phúc đức, lưu niên sự nghiệp), chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập tử nữ (đại hạn huynh đệ, lưu niên phụ mẫu), phùng phu thê (lưu niên phúc đức, đại hạn mệnh) giáp liêm trinh lộc lai hội” tượng nghĩa.

Tương ứng: Mệnh, phúc đức, phu thê.

Bởi vậy, ở phu thê đại hạn thì, ổn định cung tài bạch thì, được một… không… Thác của bạn gái. (thuộc long, đại 7 tuổi).

(nhị), đầu tư vu ngoại.

Giống nhau là tài bạch (đại hạn huynh đệ, lưu niên sự nghiệp) dĩ nhâm thiên lương phi hóa lộc nhập mệnh (lưu niên tài bạch, đại hạn điền trạch), chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập tử nữ (đại hạn mệnh, lưu niên giao hữu), phùng phu thê (lưu niên thiên di, đại hạn phụ mẫu) giáp liêm trinh lộc lai hội” tượng nghĩa.

è tương ứng: Tài bạch (lưu niên tài bạch, bản mệnh tài bạch), mệnh (bản mệnh, đại hạn mệnh)

Năm nay, nã một khoản tiền (tiền Đài Loan 1 vạn nguyên), cân bằng hữu, kết phường sao kỳ hạn giao hàng.

Kết luận: Đồng dạng phi hóa đường nhỏ, ở bất đồng đại hạn cân lưu niên trung tâm, sẽ có không đồng dạng như vậy “Tổ hợp tượng nghĩa”.

Cái này đã bảo “Dùng thuốc lưu thông khí huyết”.

Hai mươi sáu, liêm trinh kị + cự môn kị tổ hợp – phi thường dễ được ung thư hoặc lên tòa án tứ hóa mệnh bàn:

Cự môn kị + liêm trinh kị

Vốn chính là “Tối không tốt tổ hợp “

u bệnh nói, là ung thư, nhọt các loại tương đối bệnh nghiêm trọng.

v kim tiền, khả năng tiền tài vãng lai có tranh cãi, có đại lên tòa án của tượng.

w còn có thể năng lực gặp phải “Bị đạo thâu tình huống”. Cũng phải cần lên tòa án.

(nhất), tật ách hóa đinh cự môn kị. Thiên di hóa bính liêm trinh kị, dễ “Nỗi khổ riêng” “Ung thư, nhọt” chờ tương đối trọng đại tật bệnh.

Tựa như “Dạ dày đau nhức” “Đau nửa đầu” cũng không phải rất đau, hay “Đau nhức “

Cự môn, nguyên ý, là “Không biết tên”, “Mặt bàn hạ”, bị thiết kế, không thấy được ánh sáng

(nhị), tật ách Hóa kị nhập thiên di, phụ mẫu, phùng “Hóa kỵ năm sinh, mệnh kị”, dễ bề ngoài có vấn đề tật ách. Hoặc sai ai ra trình diện mặt mày hốc hác.

Dũ đa kị người, bệnh tình dũ nghiêm trọng.

Tham lang người, khả năng cân “Chân” hữu quan

Vũ khúc người, khả năng cân “Cốt” hữu quan

Liêm trinh người, khả năng cân “Máu” hoặc “Nhiễm trùng” hữu quan.

Thái dương người, khả năng cân “Đầu, mắt, trái tim” hữu quan.

Thái âm người, khả năng cân “Hạ ngươi ngu dốt, nội phân thấm” hữu quan.

Cự môn người, khả năng cân “Ngôn ngữ, nỗi khổ riêng” hữu quan.

Văn khúc người. Khả năng cân “Tràng” hữu quan.

Văn xương người. Khả năng cân “Dạ dày” hữu quan.

Thiên cơ giả. Chân nhỏ dưới, cánh tay dưới.

Thiên đồng người. Nội tiết. Thủy đạo. Niệu đạo.

Hai mươi bảy, cẩn thận có ngoại kẻ trộm: Thiên di đinh cự môn hóa kỵ nhập điền trạch, bên ngoài cướp nội

Bởi vì, thiên di đinh cự môn hóa kỵ nhập điền trạch, vốn là biến thành “Ngoại tại nhượng gia đình khẩu thiệt thị phi sinh ra “

Cự môn, cũng có chứa “Bị thiết kế tình huống”.

Thiên di hóa kỵ nhập điền trạch:

1, gia tộc “Quan hệ giữa người với người” không tốt, hoặc “Gia đạo sa sút”.

2, “Không tuân thủ tổ nghiệp”, “Rời xa nơi chôn rau cắt rốn”, tha hương tác cố hương.

3, phòng “Vô danh chi” đa, ngoại thần thông nội gián.

4, “Cẩn thận môn hộ”, hoàn đề phòng cướp đạo, thiên tai nhân họa.

5, vật đổ, ăn ý.

6, canh dưỡng già lai “Cô đơn chiếc bóng” <con nối dõi ít hoặc tử tôn các bôn đông tây>.

7, trước cửa vắng vẻ xa mã hi.

j, đến đây một giáp nam, thiên di đinh cự môn hóa kỵ nhập điền trạch. Bên ngoài có người mơ ước, nhà bọn họ tài sản, có “Thị phi nhập môn”.

Dễ bị cướp, thâu, đạo.

k, mệnh quý cự môn quyền nhập điền trạch, sẽ có “Ta nghĩ bả điền trạch mở rộng của tượng”. Phùng thiên di đinh cự môn kị lai hội.

Điền trạch được “Quyền kị”, trong dễ có gia đình cách mạng, khẩu thiệt thị phi.

Hai mươi tám, mệnh lý thức nhân thuật. Nhân tài dễ được: 『 thích hợp tác nghiệp vụ người tài 』

Thiên di phi hóa lộc nhập giao hữu tam phương (giao hữu, phụ mẫu, tử nữ), đều là thích bộ quan hệ người:

Đều là hội chắp nối, bộ quan hệ nhân, hội giảng ta dễ nghe nói, lạp cận nhân tế quan hệ tình huống:

Đến đây một giáp nam, thiên di đinh Thái âm phi hóa lộc nhập phụ mẫu (1). Phúc đức tọa liêm trinh lộc, dĩ ất Thái âm hóa kỵ nhập (hiệp liêm trinh lộc) phụ mẫu (A).

Lệnh cung phụ mẫu được “Song Thái âm lộc”.

Phúc phận song lộc, giao phi hóa lộc nhập vu phụ mẫu: Ở cung phụ mẫu thượng, tất có “Đắc ý chỗ”. Đến đây một giáp nam biểu thị:

j, mình ở mượn hơi nhân tế quan hệ thượng, ngay cả mình đều bội phục mình. Mà lại không vết tích.

k, phụ thân tác sinh ý. Phát tài.

l, tướng mạo không sai.

m, trí nhớ hảo.

n, sau đó, đọc sách duyên trường.

Thế nhưng. Giao hữu, chỉ cùng thế hệ, phụ mẫu, chỉ trưởng bối, tử nữ, chỉ tiểu bối

Lớn phương hướng, đều là “Hội chắp nối”, tỉ mỉ phân chia thời gian, nhưng có chút hứa sai biệt.

Hai mươi chín, làm sao khán đọc sách duyên trường – cung thiên di phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu

Thiên di phi hóa lộc nhập phụ mẫu, hơn bốn mươi tuổi, hoàn thi đậu nghiên cứu sở, đọc sách duyên tốt. Cũng coi như rất lợi hại, nhưng, cũng không thấy đọc sách hay rất thuận cái loại này. Chỉ có thể nói, “Đọc sách duyên rất dầy”.

Thiên di phúc lộc đưa cung phụ mẫu, dễ có tốt sư trưởng, cũng cân sư trưởng hữu duyên.

Đến đây giáp thìn nữ, dĩ thiên di ất thiên cơ phi hóa lộc nhập phụ mẫu (1), chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập tử nữ (A), phùng tật ách bính thiên đồng lộc lai hội (2).

(tật ách cân thiên di giao lộc, bản thân có phúc, có lười tình huống)

Phân tích: Cư mệnh chủ thuật lại: Thích đọc sách, nhưng không cần thiết đều là danh giáo. Gián đoạn cũng đọc rất nhiều trường học. Hiện tại (2008) còn đang ra sức học hành nghiên cứu sở.

Ba mươi, tật ách cân thiên di giao lộc, lại.

Tân hợi nam,

Tật ách tân cự môn phi hóa lộc nhập phu thê (1), chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập phúc đức (A), phùng thiên di canh thái dương lộc lai hội (2).

Cung tật ách, là “Hữu hình thân thể” ;

Cung thiên di, là phúc vận vị, bất luận cái gì cung vị, và thiên di giao lộc, “Đẳng cấp tựu đề cao “

Tật ách cân thiên di giao lộc, biểu thị:

1, ta “Trên thân thể” có phúc phận, thân thể tương đối không dễ dàng phôi. Khỏe mạnh một điểm. Có thể so với so sánh “Trường thọ một điểm”.

2, tâm tính thượng, hành vi thượng, dễ “Lại”. Bởi vì, bản thân có phúc, sở dĩ không muốn làm việc.

Chú: Tật ách cân thiên di giao lộc, mệnh chủ sẽ có lười tượng ý tồn tại.

Ba mươi mốt, lấy vợ nào đó đại tỷ mệnh bàn — dễ tìm được “Lớn tuổi với mình một nửa kia”.

u, hết thẩy cung phu thê 『 tọa 』 thiên lương lộc hoặc thiên cơ kị, cự môn kị, thái dương kị, Thái âm kị chờ tinh diệu, phối ngẫu tuổi tác luôn luôn lớn hơn vậy hôn nhân tuổi tác chênh lệch.

v, cung phu thê 『 hóa 』 thiên lương lộc, thiên cơ kị, cự môn kị, thái dương kị, Thái âm kị chờ tinh diệu cũng dễ có lớn tuổi một nửa kia.

w, cung phu thê 『 hóa 』 thiên cơ kị, cự môn kị, thái dương kị, Thái âm kị chờ tinh diệu. Phùng hóa kỵ năm sinh, mệnh kị (cùng tinh diệu là việc chính), ngoại trừ lớn tuổi một nửa kia, kỳ niên kỷ chênh lệch, hội càng thêm rõ ràng.

Đã ngoài mệnh bàn,

Cung phu thê dĩ nhâm thiên lương phi hóa lộc nhập mệnh (1), là tình cảm duyên sớm phát. Chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập cung phụ mẫu (A), chiếu tật ách,

Chính chuyển, cung phụ mẫu là đệ nhị đại hạn cung mệnh, tức sai ai ra trình diện tình cảm vui sướng.

Nghịch chuyển, đệ nhị đại hạn đi huynh đệ. Bản mệnh phụ mẫu tức thành đệ nhị đại hạn phúc đức, biểu thị đệ nhị đại hạn cũng có thể sai ai ra trình diện tình cảm vui sướng.

Nguyên lý thượng thuyết: Chỉ cần “Phu thê phi hóa lộc nhập mệnh, chuyển hóa kỵ nhập phụ mẫu”, đệ nhị đại hạn cũng đều hội dễ có “Chuyện tình cảm”.

Ba mươi hai, phu thê thiên lương phi hóa lộc nhập mệnh -“Phối ngẫu niên kỉ kỷ, dễ đại nhiều một chút “

Chu tinh phi thuyết:

Đại hạn đi cung phúc đức.

Cung phu thê dĩ nhâm thiên lương phi hóa lộc nhập mệnh (đại hạn cung phu thê), ý vị cái này đại hạn, khả năng có một “Lão nam nhân” đối tốt với ngươi

Học sinh ất:

Nam bằng hữu, hắn lớn hơn ta 5 tuổi, đáo điều không phải rất già

Chu tinh phi thuyết:

Thiên lương lộc, chủ “Canh lớn một chút”, kỳ chênh lệch hội canh lạp lớn một chút.

Ba mươi ba, ái đến họp chết thảm mệnh lý.

Tin tức thứ nhất — kiếm tiền cung phu đào tạo sâu thê đau khổ thủ 27 năm phu không trở về

u, mệnh có hóa kỵ năm sinh, vừa hóa kỵ nhập cung phu thê.

Sẽ có ái đến chết, đã chết hoàn không nghỉ tình huống.

Quay về với chính nghĩa, hay quá độ đầu nhập tình cảm tình huống.

v, cung mệnh có hóa kỵ năm sinh người đó, tựu dễ cố chấp, giảng không nghe.

Đặc biệt dễ, trở thành “Xã hội tin tức thượng, kẻ khác người đáng thương”.

Ba mươi bốn, ái đáo chết thảm ví dụ thực tế mệnh bàn:

Mậu thân nữ. Khác giới duyên tương đối tốt, không được hiện lên người theo đuổi, học sinh thì liền cùng lão công đính hôn, hôn hậu là bang lão công sự nghiệp cắm rễ, bả nhà mẹ đẻ sự nghiệp cơ sở đoạt cấp lão công, đồng thời trên lưng mình ngàn vạn lần của nợ nần, cho dù lão công sự nghiệp vô khởi sắc, trải qua Thường Hòa công ty tiểu muội cập bên ngoài nữ nhân ở cùng nhau, hai vợ chồng đả đầu rơi máu chảy, ra vào y viện nhiều lần, bạn ly hôn vừa bạn kết hôn, mặc dù thụ là đau khổ; vì tâm chung dứt khoát; cảm khái chính nhất định khiếm tình cảm trái cả đời.

Mệnh tọa thiên cơ hóa kỵ năm sinh. Cố chấp, tự hỏi dễ thắt.

Chuyển ất Thái âm hóa kỵ nhập phu thê, ý chỉ: Là ái không oán không hối hận nỗ lực đến chết.

Ba mươi lăm, mệnh, phúc đức có kị, chuyển hóa kỵ nhập phu thê của sai biệt.

Hóa kỵ năm sinh nhập mệnh:

1, “Câu nệ”, “Cố chấp”, nan câu thông.

2, “Ghi hận”, “Não”, “Tức giận”.

3, “Tham, sân, si”, phòng nhập ngõ cụt mà không tự biết.

4, phòng “Thị phi chẳng phân biệt được minh”.

5, phòng “Nghi kỵ”, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ.

<chú: Hóa kỵ nhập mệnh là cá tính “Thu liễm” vu nội, bất năng mở rộng lòng dạ. Gặp chuyện tình dễ mình “Đa suy nghĩ”, mình “Nhiễu” ; cách cục soa người, thậm chí “Nôn nóng”, “Tự bế”. “Phúc đức” tọa kị cùng tác đến đây luận.>

Hóa kỵ năm sinh nhập phúc đức:

1, nặng hưởng thụ, cảm dùng tiền <tài bạch kị xuất>.

2, phòng “Chấp tính quá nặng” mà không năng lực lấy đại cục làm trọng, hoặc “Mê muội mất cả ý chí”, “Trầm mê sở hảo” mà không thể tự thoát ra được.

3, thích hợp chuyên nghiệp tính “Nghiên cứu, thiết kế” chờ hứng thú công tác <hội lộc quyền hiển đạt>.

4, cũng thích hợp trọng giới, kỹ thuật, kế toán, cố vấn, viết thay chờ “Nghề phục vụ” <xung tài bạch, không thích hợp “Độn hàng”, “Áp bản”>.

5, ít ăn ý, xa đổ, độc, rượu, sắc chờ “Bất lương ham mê”, để tránh khỏi “Mê tình vọng dục”, cũng phòng “Trước vu ái hận”, “Cố chấp hỉ nhạc” tự hủy tương lai.

6, mệnh cách soa, “Nghiệp lực nặng hơn”, dễ “Buồn lo vô cớ”, “Gian nan khổ cực quá mức”. Nữ mệnh vưu hiển.

7, hoặc số phận “Thất thường, nghiêng ngửa” chờ khốn đốn.

u, mệnh, là chỉnh thể, phúc đức, thuộc tinh thần mặt.

v, mệnh có kị, nhân sinh vào nghề lực nặng. Hội “Cố chấp”, nhưng không cần thiết hội “Cố chấp”,

Phúc đức có kị, thuộc “Cố chấp” ít bao dung tình ái.

w, mệnh có kị, chuyển hóa kỵ nhập phu thê, càng khiếm phu thê trái rốt cuộc của tượng.

Phúc đức có kị, chuyển hóa kỵ nhập phu thê, cách cục thiếu chút nữa, mất lý trí là hội khảm nhân, tai nạn chết người.

x, mệnh có kị, hóa kỵ nhập phu thê è ái đến chết

Phúc đức có kị, hóa kỵ nhập phu thê è ái đáo cho ngươi tử

Xã hội thượng thường gặp tình sát án, đa thuộc loại này của tính chất (phúc đức có kị, chuyển hóa kỵ nhập phu thê),

『 ái của dục kỳ sinh, hận của dục kỳ tử 』

Ba mươi sáu, tìm kiếmMr. right phương pháp một trong: 『 ta cân cái loại này cầm tinh phối ngẫu, so với ta so sánh hữu duyên? 』

Phi tinh trong phái, thấy thế nào, ta một nửa kia khả năng cầm tinh vì sao?

(nhất), từ cung phu thê hóa “Lộc” cân “Kị”, phân biệt nghiên tích. Đến đây tân hợi nam mệnh bàn:

1, khán cung phu thê hóa lộc:

Cung phu thê hóa giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập tử nữ,

Hội cân “Tài bạch nhâm thiên lương phi hóa lộc nhập mệnh, chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập tử nữ” lộc, giao nhau.

Sở dĩ, ta sẽ cân “Thìn vị = thuộc long” hữu duyên.

2, khán cung phu thê Hóa kị:

Cung phu thê hóa giáp thái dương hóa kỵ nhập phúc đức, phùng “Thiên di” “Sự nghiệp” dĩ canh thái dương hóa lộc lai hội.

Sự nghiệp cung = tử vị = thử

Cung thiên di = dần vị = hổ

Cung phúc đức = tuất vị = cẩu

Cũng sẽ cân đến đây ba loại cầm tinh khác giới hữu duyên.

(nhị), từ cung phu thê “Ngồi tinh diệu đến xem”.

Cập hóa tinh diệu, để phán đoán lớn tuổi tiểu.

(tam), lánh cái khác ngoại lệ tình huống :

Nếu như, có 『 phu thê cân thiên di giao lộc 』 nói, dường như Lương lão sư nói “Ngoắc thành hôn” của tượng.

Khác giới duyên đa. Vu “Tình cảm trong quá trình”, bất luận kẻ nào cũng có thể.

Nhưng luận phu thê duyên phận thời gian, nhưng không – ly khai điểm thứ nhất của nguyên tắc.

Ba mươi bảy, tìm kiếmMr. right, phương pháp của nhị: 『 phu thê và tử nữ giao lộc – thân hữu đang lúc sở biết 』

Chu tinh phi thuyết:

Tử nữ canh thái dương phi hóa lộc nhập thiên di (1), chuyển đinh cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp (A), phùng phu thê tân cự môn lộc lai hội (2).

Tử nữ cân phu thê giao lộc, tình huống khả năng, một nửa kia là “Thân thích đang lúc sở biết”.

Học sinh nhâm thuyết:

Bạn gái trước là “Thân thích đang lúc sở biết”.

Lương lão sư thuyết:

Cung tử nữ <thân thích vị> và cung phu thê <khác giới vị>,

u, tử nữ phi hóa lộc nhập phu thê, hoặc phu thê phi hóa lộc nhập tử nữ

v, cung tử nữ lộc chuyển kị và cung phu thê dĩ cùng tinh diệu trình “Song lộc giao cấu” người, dễ thân thích giới duyên, thậm chí biểu huynh muội trong lúc đó sản sinh tình duyên.

Ba mươi tám, vô tâm hôn nhân đích tình huống một trong: Phu thê giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh, phùng mệnh bính liêm trinh tự Hóa kị.

Học sinh canh thuyết:

Người luôn luôn giao nhỏ hơn nàng nam bằng hữu

Chu tinh phi thuyết:

Cái này mệnh lệ hẳn là, cái gì nam nhân đều có thể.

è phu thê giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh (1), phùng cung mệnh bính liêm trinh tự Hóa kị (A).

Cái này đại hạn, phu thê (đại hạn mệnh) giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh, phùng cung mệnh (đại hạn phúc đức) bính liêm trinh tự Hóa kị.

Tựa hồ vô tâm kết hôn

Học sinh canh thuyết:

Vừa nâm thuyết, người cái gì nam nhân đều có thể, nhưng quả thực thích hắn cậu con trai, đều là tiểu nam hài.

Ha ha. Người tự thân đối chuyện nam nữ thấy rất nhạt

Bút danh: Chu tinh phi thuyết:

Phu thê giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh. Vốn là nhiều năm kỷ không câu nệ, khổ thông cật của tượng.

Khác biệt ở chỗ, phúc đức là mậu tham lang phi hóa lộc nhập phu thê (2), tinh thần thượng tuyển trạch là nhỏ (tham lang lộc). Cô gái này, vô tâm kết hôn.

Ba mươi chín, đào hoa mệnh bàn tổ hợp:

Mệnh, phúc đức, tật ách làm người “Tâm, linh, thân” !

j phu thê (gọi chung khác giới, vợ cả),

k tử nữ (tật ách phúc đức = tính = Nhị lão bà),

l quan lộc (phu thê ở ngoài, ngọ thê vị)!

m giao hữu (biết bằng hữu),

n thiên di (quảng đại quan hệ giữa người với người duyên phận, không chỉ định),

o điền trạch (bên trong nhà, trong phòng)

Phi hóa trong quá trình, lộc kị giao nhau thì, phùng đào hoa tinh (liêm trinh, tham lang) lộc kị giao nhau cùng một chỗ!

Tựu dễ sẽ có đào hoa duyên vượng mệnh cách!

Không có đào hoa tinh, mà bay hóa cũng cân j-o phía trên cung vị tương đồng, đô hội có đào hoa, chỉ là ít một chút!

Đơn giản hơn nguyên tắc:

Mệnh, phúc đức, tật ách hóa “Tham lang lộc kị hoặc liêm trinh lộc kị” (như sau đồ sở thị), đào hoa sẽ nặng một điểm.

j, mệnh giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập phu thê (1), phúc đức bính liêm trinh hóa kỵ nhập phu thê (A)

Biểu thị: Tự thân cá tính thượng dễ yêu thích đào hoa, đào hoa tự tìm.

k, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập phúc đức (B), phùng giao hữu kỷ vũ khúc lộc lai hội (2).

Ta mình thích đào hoa, bên ngoài bằng hữu quen thuộc, vừa dành cho khá nhiều cơ hội.

Cũng dễ có “Hai trở lên cơ hội”.

Mặt trên phi hóa, có “Ai đến cũng không – cự tuyệt” của tượng!

Tình huống nhất: Có giống nhau tổ hợp, nhưng không có đào hoa đích tình huống!

A nhất:

j, vấn đề thời gian: Là thời gian chưa tới.

k, kị vấn đề:

Phụ mẫu, thiên di sai ai ra trình diện kị. Trên mặt túc nghiêm, cơ hội tựu thiếu. Đã đến giờ, làm theo có đào hoa đích tình huống.

l, tự Hóa kị vấn đề.

u, mệnh, phúc đức, tật ách nếu có tự Hóa kị, cá tính thượng, hội tồn tại “Ngẫm lại, coi như “

Tình cảm có lúc phải có xung động! Tài năng thành sự

v, phu thê có tự Hóa kị, dĩ nhiên là sẽ đem đào hoa cơ hội đi rơi phân nửa.

Tình huống nhị: Mệnh, phúc đức, tật ách đào hoa có cái gì không giống với chỗ:

A nhị:

j, tật ách kị: Tính đối có thể (không được thiêu).

k, mệnh kị: Nhìn thuận mắt, nhất định phải đuổi tới tay. (thiêu thuận mắt)

l, phúc đức kị: Có chứa “Đặc thù thiên hảo” ý hàm. (riêng điều kiện ngoại hình, canh thiêu)

Mệnh, phúc đức, tật ách ba người kị, phần trích phóng to hàm ý nhưng có chỗ bất đồng, cần tái tỉ mỉ nghiên cứu.

Bốn mươi, dễ “Sắc đảm bao thiên” người đó.

(nhất), phu thê duyên tương đối dầy nhân, tựu dễ “Sắc đảm bao thiên “

j, Hóa lộc năm sinh ở phu thê: Một nửa kia cung mệnh có lộc, dễ khai sáng, tránh một con mắt, nhắm một con mắt.

k, phu thê phi hóa lộc nhập mệnh: Có người rất tốt với ta, ước chờ Hóa lộc năm sinh ở phu thê.

l, phu thê lộc và thiên di lộc giao nhau: Trời giáng hoành phúc, khác giới nhiều cơ hội.

m, thiên di phi hóa lộc nhập phu thê: Trời giáng diễm phúc đa.

n, thiên di phi hóa lộc nhập nào đó cung, chuyển hóa kỵ nhập phu thê: Cùng cấp thứ 3 điểm. Cũng biểu thị diễm phúc đa, “Còn có đào hoa thế nào tới vấn đề”.

Chuyển dẫn tự Lương lão sư, lục thất nhị tượng trong sách trong vòng dung:

Hóa lộc năm sinh nhập phu thê: 1. “Khác giới duyên tốt”, “Hôn nhân được phúc”.

2. Hoặc ta “Đa tình”, phòng “Đào hoa” <đào hoa tinh>, tề nhân chi phúc, gặp ở ngoài ít ra cạm bẫy.

3. Hôn hậu chứa nhiều trôi chảy.

4. Công tác như ý <lộc chiếu sự nghiệp>.

5. “Ít tiểu vận” thoả đáng không ngại <đệ nhị đại hạn tiền>.

6. Suốt đời tiền tài so sánh trôi chảy <phu thê ─ phúc đức tài bạch>.

7. Phối ngẫu “Thấu tình đạt lý” hảo ở chung.

8. Phùng “Thiên tài tinh”, ăn ý, trúng thưởng.

9. Con cái thông minh.

Phu thê phi hóa lộc nhập mệnh: 1. Lấy được “Hôn nhân <khác giới> phúc”. “Phối ngẫu hiền lương”.

2. “Tình <hôn> duyên” sớm phát.

3. Hôn hậu “Mọi việc trôi chảy”. Hôn hậu “Trái lại sinh động” <lộc chiếu thiên di>.

4. “Khác giới duyên” tốt hơn <nhưng phòng phách chân, gặp ở ngoài>.

5. Gặp ở ngoài đa năng lực bọc giấy được hỏa <có phúc>.

6. Cách cục soa, đương mặt trắng nhỏ cũng dễ lăn lộn ăn uống. Cách cục hảo, “Song thê mệnh”, “Được thê tài”.

7. Tố nghiệp vụ, đa tìm “Khác giới đối như” là hộ khách. “Khác giới kết phường” cũng tốt. Khác giới thủ trưởng, thuộc hạ,

Công nhân cũng tốt.

8. Phùng “Thiên tài tinh”, trúng thưởng, ngoài ý muốn tài.

9. Ít tiểu vận thoả đáng <đệ nhị đại hạn tiền>.

Thiên di phi hóa lộc nhập phu thê: 1. Dễ “Trễ cấu” tình, “Sương sớm uyên ương” tình, “Phong hoa tuyết nguyệt” tình, được lai dễ dàng “Đa

Tình mầm móng” <đào hoa tinh>.

2. Hình tượng hảo, dễ được “Khác giới ưu ái”.

3. Đặc chủng hành nghiệp “Đào hoa tài” <đào hoa tinh>.

4. “Gặp gỡ hảo” <lộc chiếu sự nghiệp>.

5. Vãng lai giao hữu “Khác giới” nhiều đồng tính.

6. Phùng “Thiên tài tinh”, trúng thưởng, ngoài ý muốn tài.

(nhị), mệnh, phúc đức, tật ách “Hóa” hoặc “Tọa” liêm trinh kị, tham lang kị, phùng giao hữu, phu thê “Hóa” liêm trinh lộc, tham lang lộc, tựu dễ sắc đảm bao thiên.

Kị, là câu nệ của tượng. Hơn nữa “Phu thê, giao hữu” liêm trinh lộc, tham lang lộc, bị ta bắt được

Ở tình dục đích mưu hạ, đương nhiên không có khả năng buông tha

Tạo thành “Có sắc lai” “Có đảm (có kị) quản hắn, lên trước hơn nữa “

Kị, mới là câu nệ, liều lĩnh.

Mệnh, phúc đức, tật ách liêm trinh tham lang kị, lại có điểm không giống với

u, tật ách kị: Tính đối có thể (không được thiêu); không nghĩ pháp, bản thân cảm giác được rồi tựuok, nửa người dưới tự hỏi, chỉ cần là “Khác giới”, đều có thể

v, mệnh kị: Nhìn thuận mắt, nhất định phải đuổi tới tay. (thiêu thuận mắt)

w, phúc đức kị: Có chứa “Đặc thù thiên hảo” ý hàm. (riêng điều kiện ngoại hình, canh thiêu)

(tam), lưỡng trường hợp cũng có thể năng lực áp dụng:

1, mệnh, phúc đức, tật ách, “Tọa” liêm trinh kị, tham lang kị, phùng giao hữu, phu thê liêm trinh lộc hoặc tham lang lộc lai hội.

2, mệnh, phúc đức, tật ách, “Hóa” liêm trinh kị, tham lang kị, phùng giao hữu, phu thê liêm trinh lộc hoặc tham lang lộc lai hội.

Bốn mươi mốt, nhất định kết hôn mệnh bàn: Điền trạch và phu thê giao lộc. Gia đình của ta, cân một nửa kia hữu duyên, nhất định sẽ có giá lấy vợ. Nhất định “Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá”.

Thế nhưng không nhất định hội tảo hôn. Kết hôn cân sớm muộn gì hôn, là “Hai việc khác nhau”.

Đến đây mậu ngọ nam mệnh bàn:

Cung phu thê giáp liêm trinh lộc phá quân quyền nhập phụ mẫu (1), chuyển ất Thái âm hóa kỵ nhập sự nghiệp (A), phùng điền trạch đinh Thái âm lộc lai hội (2).

Ý chỉ: Một nửa kia, cân cái nhà này hữu duyên, có cùng tồn tại một gian nhà hạ, sống ý.

Phu thê và điền trạch giao lộc. Nhất định “Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá”. Kỳ kết hôn thời gian sớm muộn gì, cũng có thể tồn tại.

Lưu niên 34 tuổi, ổn định cung phụ mẫu, đại hạn đổi thành điền trạch

Phân tích như sau:

Bước(đi) (1): Phu thê (đại hạn tật ách, lưu niên tử nữ) dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập phụ mẫu (lưu niên mệnh, đại hạn phu thê)

Bước(đi) (A): Chuyển ất sự nghiệp (đại hạn phụ mẫu, lưu niên điền trạch),

Bước(đi) (2): Phùng điền trạch (lưu niên phúc đức, đại hạn mệnh) đinh Thái âm lộc lai hội.

Tương ứng phu thê (bản mệnh, đại hạn), phụ mẫu (bản mệnh, đại hạn), điền trạch (bản mệnh, lưu niên)

Lưu niên ổn định phụ mẫu, 34 tuổi nhất định kết hôn.

Chỉ là, phu thê giáp thái dương hóa kỵ nhập thiên di, và mệnh giáp thái dương kị, giao kị ở thiên di, duyên phận có trở ngại.

Cư mệnh chủ cáo của, hiện nay có nhất đại hắn 7, 8 tuổi của ly hôn phụ, có chứa nhất mà, nguyện ý và chi giao vãng.

Thái dương kị, chủ lớn tuổi của đối tượng. Kỳ song kị (phu thê thái dương kị, phùng mệnh kị), có không bình thường to lớn hiện tượng.

Ở đâu hội kết hôn muộn lý do phân tích:

j, mệnh, phu thê dĩ giáp thái dương hóa kỵ nhập thiên di,

k, điền trạch dĩ đinh cự môn hóa kỵ nhập thiên di.

l, thiên di được tam kị lúc, chuyển nhập sự nghiệp, xung phu thê.

Sở dĩ, hôn nhân cung vị, “Phu thê, phụ mẫu, điền trạch” phá thứ hai. Đương nhiên, yếu kết hôn muộn là nên.

Bốn mươi hai, dễ bị nam nhân phiến tài phiến sắc mệnh bàn.

Đến đây bính ngọ nữ mệnh bàn:

Phu thê dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập tử nữ (A), phùng năm sinh bính liêm trinh kị, phùng tài bạch giáp liêm trinh lộc lai hội (1).

Đối “Cung phu thê mà nói”, khả năng có dưới đích tình huống.

j, phu thê khả năng có “Tính dục hoặc tính thú thượng vấn đề”.

Có năng lực thời gian, khả năng biến thái; đương vô năng lực, tựu sẽ biến thành “Tính vô năng”.

k, tử nữ là điền trạch ở ngoài, có thể sẽ dễ là “Máy tiện tộc” các loại, không cần thiết hội “Thích lữ quán”, cũng có thể sẽ thượng lữ quán.

l, tài bạch là (phu thê phu thê), nam nhân khả năng có ổn định đa thuyền. (liêm trinh được 2 kị 1 lộc).

m, một nửa kia, tử nữ song liêm trinh kị xung điền trạch. Khả năng dễ rời nhà, hoặc rất hội “Tiêu xài” tài sản.

n, một nửa kia, có thể sẽ có “Hít thuốc phiện”, hoặc dễ được “Bệnh hoa liễu” khuynh hướng. (liêm trinh song kị).

o, tử nữ, cũng là vợ chồng huynh đệ cung = tài khố. Nam nhân cũng có thể có thể chứa dễ tài khố song kị (ngân hàng một gởi ngân hàng).

Bính ngọ nữ mà nói, là “Tài bạch lộc giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập tử nữ (1), phùng phu thê bính liêm trinh kị (A)”

j, lộc tùy kỵ tẩu, có tiền bị nam bắt cóc liễu.

k, đối với nàng mà nói. Bởi vì, phu thê bính liêm trinh hóa kỵ nhập tử nữ, phùng năm sinh bính liêm trinh kị, phải là song kị. Sở dĩ, dễ gặp phải có hại, dễ ách ba cật hoàng liên.

Bốn mươi ba, nhà ngươi có hay không ở tại khu náo nhiệt ư? Ở có hay không ở náo nhiệt nơi cập ở ngoại hình trường, khoan, cao khái niệm.

Có một khái niệm, khán chuyện “Thể tích, trường, khoan, cao; hoàn cảnh, ngoại hình, ngoại hình” khái niệm.

Dĩ ở làm thí dụ.

u, điền trạch phi hóa lộc nhập phụ mẫu, có thể sẽ ở cao.

(phụ mẫu biểu thị: Ngoại hình tốt, chỗ học tập, chính phủ đơn vị)

Lộc chiếu tật ách (mệnh cộng tông sáu vị), cũng có thể năng lực “Sinh hoạt cơ năng tốt”.

Bởi vậy ta tuyển trạch ở hoàn cảnh, sẽ là sinh hoạt phương tiện, cơ năng tốt. Hoặc ở cao một chút địa phương.

v, điền trạch phi hóa lộc nhập tử nữ, có thể sẽ ở “Phía trước rộng lớn địa phương “

Lộc chiếu điền trạch (tài bạch cộng tông sáu vị), khả năng tác buôn bán.

Hoặc là cân trường học có liên quan.

Hoặc là cân trường học (tử nữ, tiểu bối, kết phường) có liên quan.

Ta tuyển trạch ở hoàn cảnh dễ phụ cận có đại sân rộng, đại công vườn, trường học các loại địa phương.

w, điền trạch phi hóa lộc nhập giao hữu, có thể sẽ có “Mặt tiền cửa hàng lớn lên địa phương, nhiều người địa phương “

Lộc chiếu huynh đệ (sự nghiệp cộng tông sáu vị). Khả năng có thể coi như công tác mặt tiền cửa hàng địa phương.

Ta tuyển trạch ở hoàn cảnh, dễ là người triều nhiều địa phương.

Hoặc là, mặt tiền của cửa hàng hội lâu một chút.

Sở dĩ, có “Cao, khoan, trường” đích tình huống, thuộc về đối “Lập thể không gian phân biệt”.

Nếu như, gặp phải “Điền trạch lộc, kị” đều nhập giao hữu tam phương thì, sẽ phân biệt phán đoán.

(học sinh vấn đề thời gian)

Học sinh giáp lòng đỏ trứng thuyết:

Bọn họ ở được hội thoải mái?

Bút danh: Chu tinh phi thuyết:

Đều biết.

Điền trạch phi hóa lộc nhập giao hữu tam phương, chiếu “Điền trạch tam phương “

j, dễ nhiều người địa phương, tác sinh ý cũng tốt.

k, sinh hoạt cơ năng cũng không tệ, thuộc náo nhiệt khu.

l, đô hội có “Người bên ngoài, xem ra rất thư thích, tốt quá” ý tứ hàm xúc.

Tân hợi nam, sau khi kết hôn dọn vào nhạc phụ gia.

Nhạc phụ gia đình ở Đài Bắc khu vực thành thị, phụ cận là trước danh thương quyển, ở ly tiệp vận trạm 200 công xích, thông nhau phi thường phương tiện.

Điền trạch kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập phụ mẫu (1), chuyển đinh cự môn hóa kỵ nhập phu thê (A), phùng cự môn Hóa lộc năm sinh.

j, ý vị: Nhà của ta, bàn nhập (phi hóa lộc nhập = vui vẻ)”Phụ mẫu = phu thê điền trạch” trung tâm.

k, điền trạch phi hóa lộc nhập phụ mẫu, chiếu tật ách, biểu thị nhạc phụ ở thông nhau cơ năng tương đương phương tiện.

Bốn mươi bốn, dễ ở “Khu nhà cấp cao” mệnh bàn cân gian nhà ở ngoài có tình huống gì.

Chu tinh phi thuyết:

Cung tử nữ có sống năm thiên cơ kị (giáp), kỳ cung tử nữ 『 kết phường, con cái, tiểu bằng hữu 』 đều tồn tại nghiệp lực

Cung tử nữ là điền trạch thiên di, nhà bên ngoài có thiên cơ kị, xin hỏi người ta ở bên ngoài có tiểu cây rừng (thiên cơ kị = ất mộc)?

Cái phòng nhỏ? Không cao?

Học sinh mậu thuyết:

Gian nhà a, chúng ta là một loạt gian nhà

Đối diện đều là một tầng gian nhà, mặt đối mặt

Chu tinh phi thuyết:

Tương lai, người ta có thể ở hảo phòng ở

Có tiền thời gian, phải nhanh bàn.

Lý do là:

Điền trạch nhâm thiên lương phi hóa lộc nhập tử nữ (1), thiên di ất thiên cơ lộc thiên lương quyền lai hội (2).

Dễ dời đến phần đất bên ngoài thật là tốt phòng ở. Thiên lương, cao thượng.

Bốn mươi lăm, nguyệt quang tộc — mệnh phúc đức song hóa kỵ nhập thiên di, chuyển hóa kỵ nhập tài bạch

Chu tinh phi thuyết:

Mệnh, phúc đức giáp thái dương song hóa kỵ nhập thiên di, cá tính thẳng táo?

Chuyển mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tài bạch, trong tính cách không được thiện quản lý tài sản?

Học sinh tân: Dạ, tính cách ngay thẳng

Dạ, nguyệt quang tộc

Nguyên lý phân tích: Trong này có hai lộ tuyến:

j, mệnh giáp thái dương hóa kỵ nhập thiên di (A), chuyển mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tài bạch (C); ý vị:

u, cá tính thẳng thắn (mệnh hóa kỵ nhập thiên di),

v, kiếm tiền tài lộ có chuyện (thiên di hóa kỵ nhập tài bạch)

w, có ái tiền cá tính, kiếm tiền cũng khổ cực (mệnh hóa kỵ nhập tài bạch).

k, phúc đức giáp thái dương hóa kỵ nhập thiên di (B), chuyển hóa kỵ nhập tài bạch (C); ý vị:

Cá tính thượng xài tiền bậy bạ. Thiếu tiền khổ sở. (phúc đức kị xuất tài bạch)

u, cá tính di động táo (phúc đức hóa kỵ nhập thiên di),

v, kiếm tiền tài lộ có chuyện (thiên di hóa kỵ nhập tài bạch)

w, cá tính thượng dễ xài tiền bậy bạ. Thiếu tiền khổ sở. (phúc đức hóa kỵ nhập tài bạch).

Bốn mươi sáu, trên tay có tiền, sẽ đánh chết mệnh bàn.

Chu tinh phi thuyết: Đến đây kỷ vị nam, hội xài tiền bậy bạ.

Mệnh (1), phúc đức (2) bính thiên đồng song phi hóa lộc nhập tài bạch, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập tử nữ (A), phùng vũ khúc Hóa lộc năm sinh.

Tài bạch có lộc, chuyển hóa kỵ nhập tử nữ (điền trạch ở ngoài) là có “Di động chi lạm (lạn) dụng tình huống”, hội xài tiền bậy bạ.

Tiền ở trên tay, sẽ giác tưởng tốn ra.

Học sinh ất vấn đáp:

Xác nhận thuyết, hắn chỉ cần nghĩ đáng giá, tựu sẽ cam lòng chi tiêu.

Như điện thoại di động, trước đây ít cửu thay đổi một con.

Đều là rất đắt tiền cái loại này, hơn vạn.

Bốn mươi bảy, thiên tài, chính tài, thủ đoạn, cửa chính nhận định:

Cửa chính: “Bình thường hành nghiệp biệt “

Thủ đoạn: “Tửu sắc tài các loại, có chứa trương lên bạo điệt hành nghiệp”.

Chính tài: “Thiên về cố định tiền lương “

Thiên tài: “Tiền lương biến động rất lớn, cân phi nỗ lực mà đến tài phú”.

1, 『 cửa chính chính tài 』: Mệnh tài quan tam phương, không thay đổi thiên tài lộc (tham lang lộc, liêm trinh lộc, phá quân lộc)

Dĩ tân hợi nam làm thí dụ

Loại này mệnh bàn, sẽ ở chính nỗ lực công tác kiếm tiền thượng, không dễ dàng có tuyệt bút thu nhập.

Mệnh tài quan tam phương, sẽ không hóa “Thiên tài tinh lộc”, cũng không hội tọa “Thiên tài tinh” ở mệnh tài quan tam phương.

Đều thiên thuộc “Lĩnh cố thủy tiền lương” giai cấp.

2, 『 cửa chính thiên tài 』! Mệnh tài quan tam phương, hội “Hóa” thiên tài tinh lộc, cũng hội “Tọa” thiên tài tinh ở mệnh tài quan tam phương.

Kỳ tính chất cùng loại, quỹ quản lý nhân, nghề bảo hiểm vụ, phòng trọng nghiệp vụ các loại.

3, 『 thủ đoạn chính tài 』. Đang đánh cuộc tràng đương tiểu đệ bãi đậu xe, hoặc rửa chén hoặc mại rượu, yên tương quan người làm.

Vu tửu sắc tài đôi trung tâm, lĩnh cố định tiền lương vai.

4, 『 thủ đoạn thiên tài 』: Đổ, rượu, sắc.

Người này ham mê đánh bạc. Ở điền trạch đại hạn thì, trúng số độc đắc, mua mặt tiền cửa hàng.

Là “Trạch giáp liêm trinh lộc phá quân quyền nhập tài bạch (1), phúc đức quý phá quân phi hóa lộc nhập tài bạch (2), phùng năm sinh giáp liêm trinh lộc phá quân quyền

Là tài bạch được “Đa thiên tài lộc”, đến đây là “Thiên tài đa”. Bởi vì, là “Điền trạch tới lộc quyền” sở dĩ, trung tâm tưởng, hội khá lớn.

(học sinh vấn đề)

Học sinh đinh thuyết: Xin hỏi, tửu điếm tương quan hành nghiệp, là chính tàior thiên tài, kỳ ma tri thức nữ bạn trên mạng hỏi ta.

Chu tinh phi thuyết:

Thiên tài, tửu điếm là Đài Loan còn là nước ngoài.

Nước ngoài tửu điếm hẳn là coi như chính tài, Đài Loan tựu tương đối thuộc “Thủ đoạn”, là “Có phấn vị, mùi thuốc lá “

Nếu như, chỉ là ở bên trong đương tiểu đệ các loại, lĩnh cố định tiền lương. Là thuộc “Thủ đoạn, chính tài” cũng không tính là “Thiên tài “

Thiên tài có “Hoành phát vị đạo “

Nếu như, là xuống biển làm tiểu thư nói, đương nhiên, đoán thiên tài

Thế nhưng, thực sự khứ xuống biển, mệnh cách trung tâm không có thiên tài, vậy cũng năng lực “Hội làm rất khổ cực “

Khả năng không gặp được hảo khách nhân đến ca tụng tràng, sở dĩ “Phát không được”.

Bốn mươi tám, trong công tác dễ độc lập tác nghiệp – trong công tác không có bằng hữu (đồng sự), hay nhất, hoặc chỉ có thể độc lập tác nghiệp, mệnh hóa kỵ nhập sự nghiệp, chuyển hóa kỵ nhập giao hữu tượng nghĩa. Cân cái khác cung vị, sử dụng.

Như trên đồ sở thị:

(nhất), mệnh quý tham lang hóa kỵ nhập sự nghiệp (A), chuyển đinh cự môn hóa kỵ nhập giao hữu (B), biểu thị:

j, người ta thích công tác, dễ “Tự lực” “Độc lập” “Một mình” công tác

k, hoặc là “Trong công tác, dễ không có đồng sự “

(nhị), mệnh hóa kỵ nhập điền trạch, chuyển hóa kỵ nhập giao hữu:

j, tiết kiệm ích kỷ

k, ở dễ rời xa đoàn người.

(tam), mệnh hóa kỵ nhập thiên di, chuyển hóa kỵ nhập giao hữu:

j cá tính thẳng, mà không hội cảo giao tế

k dễ độc lập di thế.

(tứ), mệnh hóa kỵ nhập huynh đệ (xung giao hữu), chuyển hóa kỵ nhập quan lộc:

j cũng có thể sẽ có “Độc lập tác nghiệp vị đạo “

k huynh đệ hóa kỵ nhập sự nghiệp, công tác nặng nề, cũng có “Công tác khổ cực của tượng “

Huynh đệ hóa kỵ nhập sự nghiệp:

1, “Huynh đệ” có “Chuyên nghiệp người”.

2, hay nhất “Đi làm yên ổn”, hoặc “Tiền mặt”, “Vô độn hàng” “Vốn nhỏ sinh ý”, hoặc làm “Kỹ thuật”, “Trọng

Giới”, “Cố vấn” chờ “Nghề phục vụ”.

3, cẩn thủ bản phận. Một một cước ấn, mưu định sau đó động.

Cung vị hóa kỵ nhập giao hữu tam phương (giao hữu, phụ mẫu, tử nữ), hơn phân nửa có dưới đây tình huống:

j, cung vị chủ động đặc điểm thượng, dễ “Tự lực” “Độc lập” “Một mình” ý vị.

k, cung vị bị động kết quả thượng, nhân dễ không cùng người đến vãng, mà biến thành “Rời xa đoàn người”.

Bốn mươi chín, tứ hóa mệnh bàn – dễ được ung thư người – gia sản hội lưu cho một nửa kia.

Loại này mệnh bàn, dễ được ung thư:

Thiên di dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh (A), chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch (B).

Tật ách dĩ đinh cự môn hóa kỵ nhập huynh đệ (C), phùng giao hữu “Thái dương hóa kỵ năm sinh”.

Giao hữu được “Tật ách cự môn kị khí” hậu, hiệp “Cự môn kị, thái dương kị” lực, dĩ Thái âm hóa kỵ nhập tử nữ. (D)

Thiên di, tật ách phá ở tử điền tuyến thượng, vừa xả đáo “Cự môn, liêm trinh “

Tựu dễ được ung thư.

Lánh nhân, thiên di bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh (A), bàng năm sinh liêm trinh lộc. “Lộc kị thành đôi “

Sẽ có “Khả năng sai ai ra trình diện lần thứ hai trở lên huyết quang, động lần thứ hai trở lên giải phẫu”.

Điền trạch được tam lộc:

j, liêm trinh Hóa lộc năm sinh ở mệnh, dĩ canh thiên đồng kị (hiệp liêm trinh lộc) nhập điền trạch (B),

k, tài bạch dĩ bính thiên đồng phi hóa lộc nhập điền trạch (1)

l, thiên di dĩ bính thiên đồng phi hóa lộc nhập điền trạch (2)

Điền trạch được “Tam lộc” hậu, tự có rất nhiều tiền.

Chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập cung phu thê (E), hình như có tuyệt bút di sản lưu cho một nửa kia của tượng.

Năm mươi, 『 làm sao khán tính lãnh cảm 』

Sao Liêm trinh, tham lang tinh, là đào hoa tinh, nếu như, sai ai ra trình diện đa lộc nói, dễ “Vóc người đẹp, khác giới duyên hảo, đào hoa đa “

Nhưng, ngược lại, nếu như, sai ai ra trình diện đa kị nói, cũng dễ “Lãnh cảm”.

Dễ lãnh cảm – liêm trinh tham lang sai ai ra trình diện đa kị

j tật ách (bản thân) nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập phụ mẫu (A);

k tử nữ (tật ách phúc đức, tính dục) nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập phụ mẫu (B);

Phụ mẫu được song kị hậu, dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập tử nữ (C)

l phu thê (phối ngẫu) dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập điền trạch

Tử nữ điền trạch tuyến thượng, liêm trinh, tham lang trình tam kị (tử nữ, tật ách, phu thê) của phá, so sánh dễ tính lãnh cảm.

Năm mươi mốt, kiếm tiền so sánh ngốc – tài bạch hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh – người này kiếm tiền ngốc.

Lương sư nói:

Dĩ mệnh bàn là tài bạch hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh. Phàm mệnh tam phương phi kị xung mệnh, người này tất sai ai ra trình diện kỳ ngốc

<và thông minh hay không không có tuyệt đối liên quan, thường ra vu cá tính vấn đề>.

Tài bạch hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh, cá tính chuyết vu kiếm tiền,

Đến đây mậu ngọ nữ, phu thê đại hạn nhưng thu nhập bất ổn. Bản mệnh tài bạch dĩ nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập thiên di (đại hạn tài bạch)

Đến đây tượng chủ người này hay nhất tập được nhất nghệ tinh, nhân sinh có thể ít ưu.

Tài bạch hóa kỵ nhập thiên di:

1, cá tính “Mộc mạc” chân chất, bất thiện giao tế leo lên, ít tâm cơ tính toán, kiếm tiền “Năng lực soa”.

2, gặp gỡ không tốt, lai tài so sánh không được thuận, tài vận không được duy trì liên tục, cật lực không được cám ơn.

3, đi làm so sánh ổn định, ít việc buôn bán.

4, phòng ít “Tự chủ tính” túi tiền tiền mặt phóng không nóng, chi “Nan mong muốn”.

5, thời vận không đủ thời gian “Nguyễn túi ngượng ngùng”, “Quẫn thái lộ”.

6, ngàn vạn lần vật đổ, vật ăn ý.

Thay đổi một độ lớn của góc đến xem: Thiên di hóa kỵ nhập tài bạch, phải không thiện quản lý tài sản.

1, “Bất thiện leo lên” hoặc “Không thích xu nịnh”. “Tài lộ hẹp”.

2, “Xã hội tài nguyên soa”, “Gặp gỡ không tốt”, nhàn sự ít để ý.

3, phòng ngoài ý muốn rủi ro, hóa đơn phạt, “Phạm tiểu nhân”, bị thiết kế, tiểu nhân “Phán đoán tài lộ”.

4, phòng tiền tài áp lực. Phòng “Ngoài ý muốn” thương tổn <xung phúc đức>.

5, trời không chìu ý người, ngàn vạn lần “Vật đổ”, “Vật ăn ý”.

Năm mươi hai, “Tọa lộc” cân “Hóa lộc” khác biệt – dĩ thiên lương lộc cân thiên di quan hệ làm thí dụ:

Cung thiên di bất kể là “Tọa thiên lương lộc” hoặc “Hóa thiên lương lộc”, cá tính, hành vi thượng, đều có thể sẽ có “Khẩu tài hảo” của tượng.

j tọa lộc, là còn có “Ngoại duyên hảo”, “Tại ngoại phong bình tốt” tượng nghĩa. Thiên di người, quảng đại xã hội của duyên.

k hóa lộc nói, có thể sẽ đối “Riêng cung vị”, hội biểu hiện tốt.

Hóa lộc năm sinh nhập thiên di:

1, “Không câu nệ”, “Thân thiện”, “Cơ linh”, “Hài hước”, “Ngoại duyên hảo”, được hoan nghênh.

2, dễ leo lên. Nhiều cơ hội, “Gặp gỡ” tốt, bận rộn trôi chảy.

3, gặp dữ hóa lành, “Gặp nạn trình tường”.

4, xuất ngoại duyên hảo, xuất ngoại nhiều cơ hội, nên “Hướng ra phía ngoài cầu tài”.

5, thích hợp “Quan hệ xã hội”, “Nghiệp vụ” công tác.

6, “Vãn vận tốt”, thọ tướng.

7, nên “Chia hoa hồng tiền lương”.

8, phòng quá mức “Kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp lấy lòng” mà ít thị phi phân minh, “Thấy việc nghĩa hăng hái làm” quyết đoán.

9, phùng “Thiên tài tinh”, ăn ý, trúng thưởng.

<chú: Thiên di “Đa lộc” thì “Tiêu dao”.>

Tọa lộc, hay “Phúc hậu” một điểm. Dễ phát đạt.

Phi tinh lý luận, tọa lộc nói

j, cung thiên di hóa lộc. Bản thân hay được rồi.

k, cung thiên di Hóa kị, cũng có thể tương “Lộc” đưa sau cung vị.

Sở dĩ, mặc kệ, hóa lộc, hoặc Hóa kị, đều tốt.

Sở dĩ, tựu dễ có bao nhiêu độ lớn của góc phù hợp.

Nhưng, hóa lộc nói, còn hơn phía trên, tựu thiếu “Phân nửa” cơ hội.

Thiên di hóa thiên lương phi hóa lộc nhập nào đó cung nói, sẽ đối với cung phụ mẫu (riêng cung vị), hội biểu hiện đặc biệt tốt. Đồ nhị

Đến đây đinh tị nam, thiên di nhâm thiên lương phi hóa lộc nhập phụ mẫu, là dễ “Đối ngoại thiện chắp nối”.

Thế nhưng “Thiên di nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp, là trong công tác, dễ vô ích ý nghĩ”.

Năm mươi ba, dễ thấy tiền sáng mắt người đó:

Đến đây mệnh bàn, phúc đức quý phá quân phi hóa lộc nhập tài bạch (1), chuyển đinh cự môn hóa kỵ nhập phụ mẫu (A).

Phúc đức phi hóa lộc nhập phụ mẫu, xuyên thấu qua “Tài bạch”, là “Sai ai ra trình diện tiền, nghĩ đến tiền tựu dáng tươi cười ở trên mặt”.

Phúc đức phi hóa lộc nhập tài bạch: <phúc đức lộc ra> 1, “Phúc hậu có tài”, “Phúc báo hảo”, “Tứ phương lai tài”, “Lai tài dễ” <phi tất toàn bộ do chính kiếm được>.

2, “Áo cơm không lo”, “Không ngờ thiếu thốn”.

3, lạc quan “Bất kể so sánh”, “Lười tính toán” tiền tài, ít có tiền tài quan niệm. Tùy duyên, “Không được cấp doanh”.

4, cách cục hảo, năng lực dĩ hứng thú là nghiệp, vui sướng kiếm tiền.

5, thích hợp “Tài hoa”, “Tâm linh”, “Văn hóa” các loại công việc. Cũng có thể làm “Hưu nhàn sản nghiệp”,

Lưu hành mới.

6, phùng “Thiên tài tinh”, trúng thưởng, ngoài ý muốn tài.

Phúc đức phi hóa lộc nhập phụ mẫu:

1, “Vẻ mặt ôn hoà”, “Hỉ nhạc thân thiện”.

2, “Tổ tiên” có “Dư ấm”, “Phụ mẫu” có “Tổ ấm”.

3, “Thân cận tôn trưởng”. Thích học tập, nhưng phòng “Đa học ít tinh”.

Xuyên thấu qua “Cung tài bạch” 1, “Tiền duyên phận” vị.

2, “Hành nghiệp”, “Kiếm tiền trạng huống”.

3, cá nhân “Tiền tài quan”, giá trị quan.

4, hôn nhân “Đối đãi quan hệ” <phu thê cung phu thê>.

5, biểu hiện cha mẹ “Khỏe mạnh trạng huống”, “Tâm tình” vị <cha mẹ cung tật ách>.

6, “Con thứ”, “Nhị cữu tử”, “Cháu” vị.

7, khách phòng <giao hữu cung điền trạch>.

Năm mươi bốn, hội nhân một nửa kia mà số phát tài bàn – khán phát tài với ai hữu quan.

Thiên di ất cơ lộc thiên lương quyền nhập điền trạch (1), chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập mệnh (A), phùng phu thê kỷ vũ khúc lộc lai hội (2)

Án đến đây tứ cung tượng nghĩa là:

j, cái nhà này ở đệ tam đại hạn thời gian (đi cung phúc đức hoặc cung phu thê), tựu thuận lợi sinh ra.

k, biểu thị nhất định sẽ kết hôn.

l, mãi phòng ở, có thể sẽ nhân “Phu thê” hiệp trợ.

m, biểu thị: Ở có phối ngẫu thời gian, nhân sinh là tương đối khá trôi qua.

Đến đây một giáp nữ:

Thiên di đinh Thái âm phi hóa lộc nhập điền trạch (1), chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh (A), phùng phụ mẫu giáp liêm trinh lộc lai hội (2)

Án đến đây tứ cung tượng nghĩa là:

j, gia đình phát tài cân phụ mẫu hữu quan. Cái nhà này ở ta sau khi sinh, phụ mẫu tựu thuận lợi sinh ra.

k, có thể sẽ nhân bài vở và bài tập mà thiên di. (ra ngoại quốc lưu học)(phụ mẫu, học tập vị, cân “Thiên di = di động hữu quan”, đáo bỉ so sánh địa phương xa khứ đọc sách, lưu học, du học)

l, biểu thị phụ mẫu hoàn khi còn tại thế, không lo ăn mặc.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

一、「飞星」与「飞宫」。

一张完整的命盘。

不完整的命盘

以上,两张命盘的差异在「宫位名称」之有无。

本派之所以叫「飞星派」,是没有「宫位名称」时,尚能运用「十(天干)化曜表」的四化的飞化,了解每一个「地支」宫位,彼此之间的「四化」关系。

因此,没有『宫位名称』,亦不影响飞化的过程。

如:庚寅位「庚太阳禄入」己亥位。

最后的功课,就是「十二宫」依序填上去,届时产生宫位彼此间的对待关系(四化)

如:(父母宫)庚寅位「庚太阳禄入」(夫妻宫)己亥位。

依据上述文字明确说明:运用『十(天干)化曜表』的四化来了解,每一个「地支」宫位,彼此之间的「四化」关系。故本派称之「飞星派」。

『十天干化曜表』如下:

甲干: 廉贞化禄,破军化权,武曲化科,太阳化忌。 口诀:甲廉破武阳

乙干: 天机化禄,天梁化权,紫微化科,太阴化忌。 口诀:乙机梁紫阴

丙干: 天同化禄,天机化权,文昌化科,廉贞化忌。 口诀:丙同机昌廉

丁干: 太阴化禄,天同化权,天机化科,巨门化忌。 口诀:丁阴同机巨

戊干: 贪狼化禄,太阴化权,右弼化科,天机化忌。 口诀:戊贪阴右机

己干: 武曲化禄,贪狼化权,天梁化科,文曲化忌。 口诀:己武贪梁曲

庚干: 太阳化禄,武曲化权,太阴化科,天同化忌。 口诀:庚阳武阴同

辛干: 巨门化禄,太阳化权,文曲化科,文昌化忌。 口诀:辛巨阳曲昌

壬干: 天梁化禄,紫微化权,左辅化科,武曲化忌。 口诀:壬梁紫左武

癸干: 破军化禄,巨门化权,太阴化科,贪狼化忌。 口诀:癸破巨阴贪

二、梁若瑜老师的飞星派紫微斗数,仅有18个星曜+四化。

梁老师的18飞星理论,仅有「18星曜」+四化。

何谓:18颗星曜

北斗:紫微、天机、太阳、武曲、天同、廉贞、

南斗:天府、太阴、贪狼、巨门、天相、天梁、七杀、破军

时系星:左辅、右弼、文昌、文曲。

其他派别之四化,会提到以下的星曜:

空曜:地空,天空,截空,旬空

刑曜:天刑及擎羊

忌曜:化忌及陀罗

六吉星:天魁天钺.

六凶星:铃星火星,地空地劫,擎羊陀罗.

四煞:铃星火星,擎羊陀罗.

文曜:天才,龙池,凤阁,台辅 .

科曜:台辅、封诰、三台、八座,恩光、天贵、三台、八座、天官、天福          

桃花杂曜:红鸾、天喜、咸池、天姚,沐浴,大耗等

三方、四正的解法、庙陷利旺、 神煞、五行及『禄转禄』与『忌转禄』等,本派不使用。

梁老师的飞星理论以「十八飞星」与「天干四化」来论命,及手法只有「禄转忌,忌转忌」,论命手法简单明了。

(学生提问)

学生甲问:

在这十八星曜中,有三颗 天府,天相,七杀 是没有四化的。

可否请老师加以解说呢。什么时候用?怎么用 ?

周星飞说:

本派只讲「四化」,用「十天干化曜表」。

没有化(天府、天相、七杀)的星曜,仅因事「配合使用」。

例如,论职业类别时,遇到「武曲七杀」之类,会推测为职业类别为『重机械,大五金』的一般用法。

三、空宫。

本派只使用「十八飞星」,难免会有「空宫」的时候。

本派之看法,、空宫没有问题。

、亦不用「借对宫」,什么宫都不用借。

(一)、此命盘中,「己未位」跟「辛酉位」没有坐任何星曜,称为空宫。

己未位(空宫)之其飞化情况,如下图所示:

、禄:己武曲禄入甲子位

、权:己贪狼权入甲寅位

、科:己天梁科入丁巳位

、忌:己文曲科入壬戌位。

(二)、甲子位,坐武曲七杀(不是空宫)。除了,其飞化情形如下:

1、甲的飞化

、禄:甲廉贞禄入庚申位。

、权:甲破军权入壬戌位。

、科:甲武曲自化科。

、忌:甲太阳忌入乙丑位。

2、甲子位坐『武曲星』,就会因为「十干化曜表」中,有『己武曲化禄,庚武曲化权、甲武曲化科、壬武曲化忌』,就会与其他宫位,产生四化连结。如图所示:

、己未位,会化「己武曲禄入甲子位」,使「己未位跟甲子位产生关连」。

、庚申位,会化「庚武曲权入甲子位」,使「庚申位跟甲子位产生关连」。

、甲寅位,会化「甲武曲科入甲子位」,使「甲寅位跟甲子位产生关连」。

甲子位,自化「甲武曲自化科」。

、壬戌位,会化「壬武曲忌入甲子位」,使「壬戌位跟甲子位产生关连」。

(三)、按学理,空宫没有因坐星曜的关系,仅少了与其他宫位互动的机会。

四、10天干与12地支的观念-星曜星性加上天干化气,才是完整的飞星派论命法。

依上图所示

十二宫(十二地支),配十天干,因此将有「二个」天干会重覆情形。

子(疾厄)、寅位(子女),其属丙天干。

丑(财帛)、卯位(夫妻),其属丁天干。

每张命盘,子、丑、寅、卯宫位(地支),有下列五种不同组合:

1、甲、乙、甲、乙

2、丙、丁、丙、丁

3、戊、己、戊、己

4、庚、辛、庚、辛

5、壬、癸、壬、癸

举例:以下二个命盘,星曜组合都一样,「生年不一样,天干也会随之不一样,结果就会有不同」。在飞星派的看法,二张命盘,就完全的不一样。

此癸亥女的命盘:

1、甲子(疾厄)、甲寅(子女)宫位化甲廉贞禄,同时

甲子(疾厄)、甲寅(子女)宫位化甲太阳忌。

2、乙丑(财帛)、乙卯(夫妻)宫位化乙天机禄,同时

乙丑(财帛)、乙卯(夫妻)宫位化乙太阴忌。

3、总结:

、甲廉贞禄之优势,相对比其他命盘多一次飞化,另甲太阳忌之劣势,亦相对多一次飞化。

、乙天机禄之优势,相对比其他命盘多一次飞化,另乙太阴忌之劣势,亦相对也多一次飞化。

此甲子女的命盘:

1、丙子(疾厄)、丙寅(子女)宫位化丙天同禄,同时

丙子(疾厄)、丙寅(子女)宫位化丙廉贞忌。

2、丁丑(财帛)、丁卯(夫妻)宫位化丁太阴禄,同时

丁丑(财帛)、丁卯(夫妻)宫位化丁巨门忌。

3、总结:

、丙天同禄之优势,相对比其他命盘多一次飞化,另丙廉贞忌之劣势,

亦相对多一次飞化。

、丁太阴禄,相对比其他命盘多一次飞化,另丁巨门忌之劣势,

亦相对也多一次飞化。

按飞星派论命手法,极重视天干化气、星曜星性之概念,

由上二个命盘,其星曜组合完全相同,惟「生年」不同,天干也随之不一样,而产生不一样的结论,亦产生不同之人生。

五、飞星派看流年-流年天干的用法。

1、飞星命盘的流年,以辛亥男为例:

、2008年戊子年,流年踏事业宫(庚子位)。

此命盘的2008年戊子年流年四化,是『庚阳武阴同』。

、2009年己丑年。流年踏交友宫(辛丑位)。

2009年己丑年流年四化,是「辛巨阳曲昌」。

十二生肖 今年是什么生肖就是什么流年命宫

2、有另一派的是用流年天干,像2008年戊子年。一律就取戊年的四化。

所以,每张的命盘流年四化,都是『戊贪狼禄、戊太阴权、戊右弼科、戊天机忌』。

3、惟各家用法不同,不能一概论之或混合用。

六、「禄随忌走」-飞星手法。

财帛宫癸贪狼忌入命(A),逢田宅戊贪狼禄(1)、父母戊贪狼禄(2)来会!

『禄随忌走』田宅宫的贪狼禄,跟父母宫的贪狼禄,会到「财帛」去。

此人,缺钱时(财帛忌入命)

、会用标会;

、或有自己母亲给的;

、男方家里给的现金;

、变卖东西,换成现金。

财帛而得父母(交友财=贷款)、田宅的现金。此法,谓「禄随忌走」。

财帛忌入命:1、「赚血汗钱」或「利润微薄」的生意。最适合于上班「固定薪资」。

2、格局好,必也「辛苦之得」;格局差,则常「为钱苦急」。

3、或有讨厌为钱伤脑筋而「不善理财」。

4、宜「精打细算」、「开源节流」、不辞劳苦。

5、逢「偏财星」化忌,防「好赌」及「沉迷酒色」而自作其孽。

父母宫:1、「父母」、「长辈缘」。

2、「修养」、「内涵」、「气质」形于色的「形象位」〈相品宫〉。

3、学历、读圣贤书、做人、知识、常识的「学习位」〈光明宫〉。

4、外〈夫〉家的「家庭状况」位。

5、子女的工作。

6、迁移的「共宗六位」─社会的「道德标准」规范位。

7、百善「孝」为先的「积德」位。

8、父母者,庇荫于我,引申为「政府机关」。

9、父母者,交友之财帛宫,引申为「银行」、「互助会」、「私人借贷」等「金

钱往来」位。

田宅宫:1、宗亲、家族、家世。

2、家庭、天伦。

3、「财富」的「收藏宫」─「财帛」的「共宗六位」〈含动产、不动产、有价

证券、珠宝钻石、珍贵艺品、银行存款、现金─一切的有价物〉。简称『财

库』位。

4、居住环境〈含邻居相处〉。

5、客厅。

6、欢乐宫〈天伦乐、男欢女爱〉。

7、父母的「嗜好」、「兴趣」位〈父母的福德〉。

8、小孩的「地位」、「能力」、「形象」表现位。

9、「祖上」、「祖德」位。

七、「禄随忌走」vs「禄入逢自化忌」的情况及解释。

田宅(1)、父母(2)以甲廉贞禄入财帛,逢「文昌自化忌」。

该名词为「禄入逢自化忌」。不能解释为:「禄随忌走」。

「禄入逢自化忌」其义类似「禄随忌走」,惟其内涵象义完全不同。

父母禄入财帛:1、「信用好」,借贷容易。或「互助会」。

2、与银行多往来。

3、父母「赚钱容易」、「手头宽裕」。父母资助我财。

4、利于唸书、考试。

5、外〈夫〉家经济好。

田宅禄入财帛:1、得「家庭福」、「家世好」、「生活条件优渥」。

2、「经济好」、「现金方便」而「多花用」,少有「理财计划」。

3、善理财,可以钱滚钱。

4、适合「不动产出租、营利」,可经营饭店、旅馆、休闲餐饮业。

5、也可以从事〈投资〉不动产行业〈逢偏财星禄、权〉。

6、可「与父母同住」〈财帛为父母的疾厄宫〉。

问题一:田宅、父母以甲廉贞禄入财帛,逢「廉贞自化忌」

与田宅、父母以甲廉贞禄入财帛,逢「文昌自化忌」,

同星曜或不同星曜的自化忌,会有什么不同的情况产生。

乃自化者,即存义于本宫的『自我消散』。

尤以「自化禄出」及「自化忌出」存在危机较重。

自化禄出:有如金钱露白,容易遭劫。

自化忌出:本宫自我的暗耗或消散,终究属虚。

〈注:财帛宫自化忌,代表金钱管理有问题或财源、财务状况上的不易掌控。〉

逢他宫飞禄入,逢生年忌,或自化忌。同星曜禄忌成双,较容易「生仇结怨」。

A一:田宅、父母以甲廉贞禄入财帛,逢「廉贞自化忌」,

是「田宅、父母」化廉贞禄来填补我财帛宫廉贞自化忌的问题。

有其义「田宅、父母」是拿出钱来擦我的屁股–我惹出来(廉贞忌)的问题。然后,我还认为是「理所当然」。(同星曜的禄忌,是有针对「问题」而来解其困)

『廉贞』:五行「丁火」。费仲,纣王的奸臣。化气曰「囚」,次「桃花星」。

1、囚星─表犯罪、奸邪,是非多争。官非、诉讼、罚单。军警、法律。

2、古书云:男浪荡,女贪淫。近酒色、肉欲淫邪,娼妓。音乐、歌舞〈也是「才

华星」〉。酒廊、夜总汇、特种营业、娱乐界。

3、偏财、赌、投机。

4、应于人身:丁火主血液,容易妇女病、意外、血光、手术、刀伤、烫伤、发炎、

中毒、瘤、癌。

5、自化「禄」,容易流血。自化「权」,容易瘀血黑青〈廉贞不化权,同宫星曜

之化〉。自化「忌」,容易内伤。

6、毒品、香烟。水果。

7、电脑、冰箱、洗衣机、冷气机、小家电。

A二:不是「同星曜」自化忌的情况,

仅能讲说:父母、田宅都会给我财帛。终究原因乃是命主自己不会理财,乱花钱,以致金钱自然的流失。

八、「谁的好运长一点」-命盘上好气、坏气的长短如何看?

本命禄入大限命,

本命禄入流年命,

大限命禄入本命,

大限命禄入流年命,

流年命禄入本命,

流年命禄入大限命。

六种情况,那种「气」会最长?如何比较?

本命就像1000cc的容器,大限就像100cc的容器,流年就像10cc的容器。

大的容器入小的容器:(概念上,就是会满出来)

本命禄入大限命好运可能从10年开始起算。(11年、12年…)

本命禄入流年命好运可能从1年开始起算。(2年、3年…)。

大限命禄入流年命好运可能从1年开始起算。(1年1个月、1年2个月…)。

小的容器入大的容器:

大限命禄入本命好运可能从「10年开始减少算起」。(9年、8年…)。

流年命禄入本命好运可能从「1年开始减少算起」。(11个月、10个月…)。

流年命禄入大限命好运可能从「半年开始减少算起」。(5个月、4个月…)。

此辛亥男,踏财帛大限时,以「大限命(财帛)壬天梁禄入本命」

可能于此财帛大限时:

、手上有比较多的现金。

、有到什么程度-禄入命,到令我愉快的地步。(因人的个性而异)

、大限命禄入本命,最多10年左右。(以10年为上限,以格局好坏递减,9年,8年…)

九、「天罗地网」-飞星派的看法

四化基本观念︰本人所定义的天罗地网的看法。

文昌文曲之重要性,于在飞星命盘是决定格局的关键点。

如上图所示:化忌的地方,文昌文曲放在同宫或两对宫(出生时辰为图中所示),

较容易有二个宫位以上会「同忌」或「对冲」的情况产生。

结构再差一点。导致好几个宫位,「对冲」或「同忌」在一起,其格局会打折扣。

因此,四化有「天罗地网」,本人定其义︰是受「文昌、文曲」之影响。

十、福德、迁移之「禄权科」,均可解忌。分别有不同的情况。

迁移宫、福德宫,重要的宫位的禄权科,可以解忌

(一)、以生病为例,其情况分别如下:

1、禄解忌,「禄忌成双」,则会开刀二次以上之现象,才可解决问题。

2、权解忌,会有快刀斩乱麻的处理方式,不够圆融,最初的处理结果,可能不尽理想。

假设发现得癌症。也许,未经过更详细的检查,当下就决定开刀。

其结果,

、癌症一次解决就处理好问题。

、开错了,原来不是癌症。

、处理癌症的过程,假设应该拿胆的,而把其他器官手术拿掉。

3、科解忌,会产生「纠缠式的解决方式」,不够明快。

例如,可能发现得癌症了。不用想「用开刀快速的方式」,以吃药的方式取代开刀。把问题「慢慢的解决」,相对的,也把恢复健康的时间延后了。

此辛亥男。疾厄辛文昌忌入夫妻(A),逢文昌生年忌,

转甲太阳忌入福德(B),逢迁移庚太阳禄来会(1)。

意指此辛亥男,有「太阳」的问题,目前近视600度,现在因工作关系,长期看电脑萤幕。

按学理来看,亦可能还有「心脏、头」的问题,未来将会有开刀的情况。

藉由迁移庚太阳禄来解太阳忌的问题,开刀会好。

十一、何谓「禄忌成双」

某宫有「禄忌成双」,只是个性问题而导致未来会可能有「成双」象义。

并不是指某宫有禄忌,就一定是「双的情况」。

举例来说:

、命丙天同禄入田宅,逢天同生年禄,称之「双禄」;

、命庚天同忌入田宅,逢天同生年禄。是「忌」「禄」成「双禄」的象义!

不是「双禄」。

、命丙天同禄入田宅,逢天同生年忌。是「禄」「忌」成「双禄」的象义!

亦不是「双禄」。

解释如下:一样是「有二间房子」,可是情况不一样。

、双天同禄,是自然而然就有房子,不用努力,自然就有。

、命忌入田宅,逢生年禄的「双禄」,是我节俭勤劳(命忌),我家庭再出钱出力(生

年禄),而买双房(禄忌成双禄)。

、命禄入田宅,逢生年忌的「双禄」。是我的福份或是出钱(命禄),加上家庭节俭

(生年忌),而买双房(禄忌成双禄)。

(不要被外面的「禄忌为双」给迷糊了,要从一个一个的象义分别认识清楚了之后,再组合起来讨论)

举一例:

命乙天机禄入田宅(1),乙太阴忌入田宅(A),转丙廉贞忌入财帛(B)。

、田宅的天机禄,也会转入财帛。(1->B)

、田宅的太阴忌,也会转入财帛。(A->B)

都会再将「命禄」「命忌」再带入财帛。还是要分开看。

此命主的个性上,就会有

、「命禄入田宅」的个性。

、「命忌入田宅」的个性。

、「命禄入财帛,透过田宅」的个性。

、「命忌入财帛,透过田宅」的个性。

命禄、命忌同时入田宅,是「个性的问题」,不是「二间房子的问题」。

以上为例,交友是戊天机忌入田宅(C),逢太阴忌,跟天机禄的时候。(同星曜的禄忌)

、双忌(交友的戊天机忌+命太阴忌),破田宅,田宅会因为交友的关系,变的不安定。

、「禄随忌走」,田宅也会因为交友的关系,财富(田宅的命天机禄)就被交友劫走了。

就是说:「朋友看上了,你家里的「某个东西」,要弄到手」。

假设,交友不是天机忌的话,而是「辛文昌忌的话」(不同星曜的禄,忌)

就只能用第1点的解释。

、双忌(交友的辛文昌忌+命太阴忌),破田宅,田宅会因为交友的关系,变的不安定。

因为,辛文昌忌也会先破田宅。

、没有劫到禄的话,一样是损财,就不会比「天机忌」的多。

是说,「朋友只知道你家可以捞,能捞一点就一点」。

十二、同星曜,禄忌成双,是双禄或双忌(谨举二例,尚有二十二例)

梁老师所写,茶余饭后的仅供参考

(一)、田宅有生年禄,

命宫忌入田宅,成「双禄」─勤俭之余可以不只一产。(命丙廉贞忌入田宅,逢廉贞生年禄,意指,未来有机会有二间房子以上。)

兄弟忌入田宅,、成双禄,俭约储蓄也可以不只一产。

、成双忌,兄弟劫〈分〉我财产

夫妻忌入田宅,、成双禄,配偶勤俭持家有成。

、成双忌,非为双妻之福,外遇则家庭生乱折我福

子女忌入田宅,、成双禄,儿子勤俭顾家、帮儿置产;

、成双忌,庇荫合伙、亲戚

财帛忌入田宅,成「双禄」─至少两种财路

疾厄忌入田宅,成「双禄」─少逢迎,自得其乐

迁移忌入田宅,成「双忌」─无妄之灾劫财、无功驿马、社会资源不济

交友忌入田宅,成「双忌」─但防引狼入室、纠缠不清

事业忌入田宅,成「双禄」─工作安定之余还可以兼差

福德忌入田宅,、成双禄,多了嗜好、收藏之得。

、成双忌,少了慈悲、喜舍之德

父母忌入田宅,、成双禄,父母勤俭持家庆有余、我孝养父母。

、成双忌,容易长期银贷

(二)、交友有生年禄,

命忌入交友,成「双禄」─我有义妹有情,你侬我侬的朋友久交。

相反的飞化,以交友忌入命逢生年禄,

则为我笨得像头猪的一再吃亏,大异其趣矣。

乃命忌于友为我执于义,友忌入命为友存于私,终究害于我。

此谓人不为己,天诛地灭。

兄弟忌入交友,成「双禄」」─我不善蓄,但缺多来多、周转容易。

此即取之于人用之于人。

夫妻忌入交友,成「双禄」─配偶惜情遇善,也是你侬我侬的朋友久交。

如易以交友忌入夫妻逢生年桃花禄,小心第三者介入婚姻。

子女忌入交友,成「双禄」─我儿义于友,也是你侬我侬的朋友久交。

如易以交友忌入子女逢生年禄,小心子女遇人不淑交匪类。

财帛忌入交友,成「双禄」─周转方便,然毕竟不蓄。

疾厄忌入交友,成「双禄」─黏腻纠缠你侬我侬。

如易以交友忌入疾厄逢生年禄,小心狐群狗党鲸吞蚕食。

迁移忌入交友,成「双禄」─不善交游,但每遇难终呈祥。

交游少却贵人很恰到好处的受用。

事业忌入交友,成「双禄」─可以尽忠职守成就于人,则相得益彰。

田宅忌入交友,成「双禄」─寄人篱下遇好房东,可喜可忧。毕竟是无壳蜗牛。

或售屋遇好价,可喜可忧。毕竟是少了房子。

福德忌入交友,成「双禄」─臭气相投的朋友多。

父母忌入交友,成「双禄」─长上惜情遇善,也是你侬我侬的朋友久交。

十三、体与用。及用归体的手法

(一)、什么叫「体」?本命盘叫「体」。

什么叫「用」?用有两种。

、借盘看六亲,

、大限、流年

(二)、用归体的手法。

学生丙:

转引自梁老师书中有一段话–「体」者,本命「命盘十二宫」,「用」者,指论事时必要的「下手宫位」。譬如问兄弟事,当以兄弟宫为用,而本命命盘十二宫则为体矣。设兄弟宫化忌入迁移,则该解释为我兄弟耿直憨厚。此即兄弟宫所飞化的忌之落点宫,此宫仍需归回于命造本体的迁移宫解释象义。这就所谓『回归太极 』的释象法则。

能否举例或者再详细说说

周星飞 说:

借妳的命盘(如上图)来看六亲,

妳父的命,就是「妳的父母宫」

妳父的兄弟,就是「妳的命宫」,以此类推

这个是「静盘」,不动的情况,不动,就没有「吉凶」

像妳的父母宫甲太阳化忌入交友,逢太阳生年忌

以妳来看,是「父母忌入交友」

以妳父亲来看,是妳「父的命忌入交友」,此言你爸,对朋友死忠

以妳母亲来看,父母宫,是母亲的福德宫,变成「福德忌入交友」

换言之,妳的父母宫是「妳父亲的命、妳母亲的福德」这个叫「用」

只要飞化之前,都是「用」,飞化之后,就要「归体」回归原命盘的宫位。

转引自梁老师书中内容:

、父母忌入交友:1、父母「惜情重义」。

2、长辈关心我的人际交往。

3、不利「考试、竞争」。

4、格局佳,「忠言谏友」。

、命忌入交友:1、「惜情」、「重义」、「磊落」、「散财」,个性「重然诺」。

2、平常也必「多支出」,「理财观念差」、「人生多起落」〈冲库,主失、耗,多变动、少固本〉。

3、格局差,「交友无义」、热脸贴人冷屁股,「滥情无智」。

4、不利于「竞争」、考试、升迁。

、福德忌入交友:1、怕「孤独」、「寂寞」。但防非属「理智性」的人际交往。

2、或因「僻嗜以聚」,「垃圾成堆」。

3、「慈悲喜舍」、「无畏布施」〈宗教星〉。

十四、「禄是因,忌是果」-本人的看法。

上面2张命盘,都有「迁移禄入某宫,转忌入夫妻」情况:

『某宫』在飞化的涵意中,即是以「特定的原因」,而达到「迁移禄入夫妻」之结果。

依梁老师的理论:

1、都会达到「迁移禄入夫妻」之结果:

迁移禄入夫妻:1、容易「懈逅」情、「露水鸳鸯」情、「风花雪月」情,得来容易的「多

情种子」〈桃花星〉。

2、形象好,容易得「异性青睐」。

3、特种行业「桃花财」〈桃花星〉。

4、「际遇好」〈禄照事业〉。

5、往来交友「异性」多于同性。

6、逢「偏财星」,中奖、意外财。

第1张,迁移禄入夫妻,是「透过交友」(特定的原因):

迁移禄入交友:1、「广交际」、「善攀缘」、「八面玲珑」、「长袖善舞」。

2、「圆融」、「亲和」,「老少咸宜」、「群众魅力」。

3、「到处都交有朋友」。

4、善「借力使力」,「顺水人情」多。

5、防「虚伪赞叹」、「阿谀谗媚」。

6、适合「政治」〈太阳星〉、「演艺」〈贪狼、廉贞星〉、「公关」生

涯〈广受欢迎〉。

解释:我喜欢打屁哈拉交朋友,但是,更喜欢与异性哈拉交朋友。(见色忘友)

第二张,迁移禄入夫妻,是「透过疾厄」(特定的原因):(直接想:,也有以下的象义)

迁移禄入疾厄:1.多「旅行」、好「冶游」。性「逍遥」、「闲情逸致」。

2.喜欢「新鲜感受」、流涟「美好情境」。

3.容易「放松」,「忘志」、少了「责任」、「意志」。

4.修行人「放下」、「自在」〈宗教星〉。

解释:、我喜欢跟「异性」交朋友,一起去旅行。

、或是我注重保养、身材好(加有廉贞星更好,没有廉贞星也不错。),所以,异性朋友多会跟我多交往。(女为悦己者容)。

按此逻辑作推演:

『禄为因,忌为果』,

「迁移禄入某宫,转忌入夫妻」

『某宫』在飞化的涵意中,即是以「特定的原因」,而达到「迁移禄入夫妻」之结果。

十五、他宫忌入命的看法。

命盘上,如果有「夫妻忌入命」就相当于「夫妻的命中有忌」

=「夫妻宫有忌」等于另一半有命宫中有忌

所以,观念上以此类推:

财帛宫忌入命=财帛的命中有忌=财帛宫有忌

财帛忌入命,也相当于「财帛宫有忌」

迁移宫忌入命=迁移宫的命中有忌=迁移宫有忌

迁移忌入命,也相当于「迁移宫有忌」。

命忌入迁移:〈命宫忌出〉1、「耿直」、「憨厚」、「忘性」、「严肃」、「刻板」、「内向」、「少心机」、不善「察言观色」。

2、「不重形象」、容易「害臊」、紧张,不喜欢繁华虚伪。

3、闲事少理,但「防小人」。「独善其身」〈别妄想兼善天下〉。

4、勿投机、赌,别妄想「不劳而获」。「不发少年」人。

5、「烂驿马」〈少寄望衣锦还乡〉。

6、女命「安静守分」〈无才便是德〉〈多为传统妇女个性〉。

7、修行:「一身清静」,「阿罗汉」果位。

8、 格局差,防意外、业力病〈双忌以上〉。

生年忌入迁移:1、「耿直」、「憨厚」、「内向」、拙朴、无私、不讨好。「忘性」、严肃、「刻板」、少心机,不善「察颜观色」。

2、不善僞饰、「不重外表」。

3、笨拙「驿马」。

4、宜闲事少理,「独善其身」。少能掌控大局。

5、不得赌、投机。人算不如天算。

6、「不发少年人」。宜上班安稳。

7、防「耐性」不够、「意志力」不足。

8、女命「安静守分」〈无才便是德〉〈多为传统妇女的个性〉。

9、格局差,防「意外」、「业力」病。

10、修行:一身清静的「罗汉果位」。

此辛亥男,迁移庚天同忌入命(A),转丙廉贞忌入子女(B)。

此象义为:

、相当于「迁移有忌」之人。直、呆。

、转忌入子女,也会有迁移忌入子女之象;不擅长与人交际的情况。

容易成为「宅男」。

十六、紫微斗数触机用法简介:类似占卜。

以「当下的时辰」论「命盘一张」

假设,2008/7/23午时,朋友来问事。

以此起盘,得命盘一张。

以交友宫立太极,来论「问事的人」

、戊贪狼禄入父母,可能来人问工作,长官、或问学业,或父母等事,

转甲太阳忌入命,逢事业丁太阴禄来会。

有人拱上台面之类的情况。跟工作,再职进修,就比较有关系。

、戊天机忌入福德,逢天机生年忌,冲财帛。可能会有没有钱的问题,或工作赚钱有问题,投资生利或生病,或什么其他的大烦恼之事。

转甲太阳忌入命。

生病的话,就可能跟「天机」「太阴」有关。

以上简单的介绍触机法。

十七、太岁入卦法简单介绍:类似合盘。

来一男士问命

问有一甲年生之女,会跟她情况如何

将此女的甲年生的四化「甲廉贞禄、破军权、武曲科、太阳忌」,带入男的原命盘中。

1、 廉贞禄入疾厄表示,跟我的身体,有很愉快的地方。

2、 破军权入子女表示,性欲上,是强势于我。

3、 武曲科入兄弟表示,对我的财库,是有一点点的帮助。

4、 太阳忌入命表示,此女是固执的,也会我有甩不掉,粘着我的意味。

以上,为太岁入卦法的用法之一。

梁老师的理论中,是不会用这个太岁入卦法。

十八,大限与本命相应的「解释」

学生丁 说:

本命忌、禄入大限,或大限忌、禄入本命

有什么差异,及分别的解释是什么?

周星飞 说:

大限禄,忌入本命或大限忌、禄入本命,都是叫「相应」

解释上有两个:

1、原命盘的解释为主;

2、相应的宫位的宫位函义:

以壬戌男的命盘为例

走福德大限时。

田宅(大限父母)以癸贪狼忌入父母,是「相应父母」

解释上有两个(如上图壬戌男):

、「田宅忌入父母」,

、找「父母宫的函义」

两个都参考看看,答案就在这二个范围之内,了解吗?

学生丁 说:

为什么要、看父母宫的义函?

周星飞 说:

因为,相应父母宫

故,也要看父母宫的意函

我们不可能把所有发生的事都写的很一清二楚。

不过,当你了解命理的理论规则之后,

答案离不开这个范围里面。

学生丁 说:

依据梁老师书上的解释:

一、「田宅忌入父母」的象义

1、多「搬家」、「脱产」。退财、「经济不稳」、「少盈余」、甚或「入不敷出」。

2、与长辈难以久住、少能「长久供养」父母。家庭令长辈操心。

3、防「人生多起伏」。

4「拖欠」银行「贷款」。

5、住所非「户籍地址」。

6、名下「不宜登记」不动产。

7、防被「倒债」、不可帮人房贷「作保」。

8、「门第名声差」、「门前冷落」。

二、「父母宫的意函」

1、「父母」、「长辈缘」。

2、「修养」、「内涵」、「气质」形于色的「形象位」〈相品宫〉。

3、学历、读圣贤书、做人、知识、常识的「学习位」〈光明宫〉。

4、外〈夫〉家的「家庭状况」位。

5、子女的工作。

6、迁移的「共宗六位」─社会的「道德标准」规范位。

7、百善「孝」为先的「积德」位。

8、父母者,庇荫于我,引申为「政府机关」。

意象太多了 现实的事情 不可能算的精确的,那需要很多的社会阅历

周星飞 说:

大概可能的情况,都在里面

学生丁 说:

学生写几个我目前的情况的组合

、经济不稳定,少盈余,所以父母操心

、与父母不能久处,所以父母很挂念,经常因为思念难过

周星飞 说:

象义也对,差不多

田宅不好看,家境不好看,工作离家远

我的家庭(田宅)「忌入父母」,工作离家远

因父母(工作)而离家,冲疾厄。离家外出工作,不能常回家。

(因忌而动,不愉快。如果是田宅禄入父母,禄照疾厄,是愉快的动。)

答案就在里面

学生丁 说:

是的,周老师说的,就是现在的状况。

十九、破军星的观念。

周星飞说:

偏财星、又有破军、廉贞、贪狼

桃花星、才艺星、才能星、偏财星、「欲望之星」、能力之星

破军,是一种「极大力」的表现。

同好甲说:

破军应该不带桃花吧?印象中…破军是破耗之星

周星飞说:

破军只化禄权,怎么会有破耗之意思存在(破军没有忌)。

癸破军化禄产生能力之后,癸贪狼忌使用过度的结果,遭人误解为「破耗」。

同好甲说:

我看了一些星曜解释…破军的解释,的确是这样

连梁老师的书中也有提到「破耗星」

周星飞说:

破军、贪狼、廉贞得禄权,如果跟「钱」有关的话,就变偏财星。

与「事物」,都会有加倍的情况。

四化中禄权,是不好的吗?

同好甲说:

没…可是…怎么看得出破军如何滥用能力?

周星飞说:

癸破军禄、癸贪狼忌。何也?贪狼忌,酒色财气也。

同好甲说:

对…简单说就是酒色财气

周星飞说:

应该去检讨贪狼忌,不能检讨破军禄。

二十、容易遇到「劈腿的命盘」-女友结婚了,新郎不是我。

甲寅男说:女友结婚了,新郎却不是我。

周星飞说:

夫妻辛巨门禄入事业(1),迁移丁巨门忌来会(A)。

、迁移坐太阳忌,个性上就有笨、直;人际关系处理上有问题;或社会学习力(EQ)不佳。

、迁移以丁巨门忌入事业,事业也会得生年忌的力量,也视同有生年忌在事业宫。

事业宫有生年忌,是更需要努力,但也有不顺的情形。

、夫妻辛巨门禄入事业(1),迁移丁巨门忌来会(A);「禄随忌走」是老婆被劫之意味。

、「迁移化丁巨门忌」,真的是很讨厌的问题。存在不可告人的秘密,被设计、被欺骗,或抬面下的作业。

、迁移坐生年太阳忌,意味来者不善;同时亦表示是自己个性有缺点。

、迁移是「广大因缘位」可能女友的新郎是谁,也不确定,也不一定认识。

二十一、智慧vs聪明:父母宫跟迁移宫的解释。

命理,是整体的,十二个宫位,每一个宫位,都是的命主的个性之一

只是每一个宫位,在不同的方面,有不同的重要性

以学习来说

、父母,是先天的智商,聪明;IQ,记忆力。

、迁移,是后天学习而来的智慧或天份根器;EQ,理解力。

此甲子女:

迁移丁太阴禄入田宅(1),转丙廉贞忌入命(A),逢父母甲廉贞禄来会(2)

按此四宫象义为:

、家庭发财跟父母有关。这个家在我出生后,父母就顺利多了。

、可能会因学业而迁移。(去国外留学)(父母,学习之位,跟「迁移=移动有关」,到比较远的地方去读书,留学、游学)

、表示父母还在世的时候,不愁吃穿。

迁移跟父母「交禄」的基本象义为

、聪明之象

、可能会因学业而迁移。(父母,学习之位,迁移,移动有关,到远地去读书留学之意思)

(注:、迁移跟父母「交禄」。

父母「禄入」迁移,或迁移「禄入」父母

父母坐禄,转忌入迁移,或迁移坐禄,转忌入父母。也可能表示会出国的情况。)

(学生提问:如何看移民相关宫位)

学生丙 说:对了…金老师,你抓移民是看迁移+子女的飞化吗?

金老师 说:父母宫+迁移,父母乃移民官

学生丙 说:换个角度,出国唸书与工作,也是看这两个宫位?

金老师 说:对

学生丙 说:这个与梁老师教的观点有点不同…驿马的部分,看的是迁移+子女

周星飞 说:

还有「疾厄」肉体,所以,也要参看疾厄

金老师用父母宫,可能是「绿卡」的关系

父母宫,政府单位的资格审查

跟疾厄有关的话,可能会是较短期的。比较短期的游学。

跟田宅有关的话,会有比较长时间的游学,或正式移民的情况。

金老师 说:

周老师说得对

二十二、聪明与理智、修养与名声–迁移跟父母的问题

此甲子女命盘:父母甲太阳忌入交友(A),逢生年太阳忌。迁移以丁巨门忌入交友(B)

此是标准的「迁移跟父母」交忌的情况。

(一)迁移跟父母共破的情况,如下:

、迁移跟父母交忌,

、或父母、迁移坐命忌、生年忌,

、或多忌入父母、迁移,

、或某宫位破了,迁移、父母再化忌进来。

迁移跟父母共破,会可能有产生的现象:

(1)、就是「不聪明之象」、有少根筋之象。跟智商无关,

智慧,智商、聪明。没有「绝对的关系」,有相对的关系

大学教授,高知识份子,被骗的。也是一大堆。

骗人的,可能是小学毕业的。

(2)、定性、定心不足:

迁移、父母见多忌或交忌的话

容易处理事情、无理智,必须要定心、专心才能过关。

(3)、跟长辈学习的缘份少一点:

笨的定义是什么?智力?智慧?如果,是学不会,是可能的 。

因为,智慧的东西,有些也要靠「长辈」的教导而来。

迁移跟父母交忌,是表示:容易跟「好老师没缘」、或「好书没缘」跟「善知识没缘」。

迁移或父母坐忌的话,是表示:自己应变比较差,学习、理解力出问题,还有「长辈的命有忌」,个性上就固执。

(4)、个性太直,容易急躁:

迁移、父母见多忌的人

直,个性藏不住,脾气也藏不住

(5)、自己没有修养,或外在名声不佳之情况:

迁移与父母都是「修养位」,也含有「社会观感之象」,或行事作为被左右邻居、同事、广大人际关系所评价之象。两者交忌或见多忌,有「自己没有修养,或所作为被社会骂、被父母骂之象」。

(6)、打官司不利:

父母是「文书位」,迁移是福运位。也含有「在文书上,不利之象」如果,打官司,会有怎么打官司,就是赢不了之意。

(7)、健康的问题,扯到「父母、迁移」,就容易「破相」,外人、外表看来有问题。

小儿麻痺、轻则断腿,重则失掉腿。缺了人体器官等。

坐轮椅、老人痴呆等,都在这个范围。

(8)、金钱往来、借贷出问题:

父母与迁移都属名誉与道德的规范宫,此二宫破败者

要提防信用破产。父母者,交友财=金钱往来。

(9)、容易上台表现不佳:

台下准备完整,上台时说话结结巴巴。台下10分,上台剩5分。

不适合当业务人才。

二十三、网路交友、结婚被骗的命盘

丙辰男:丙辰男,知名国立学校毕业。现在在政府单位工作。

此命例去年(2007)在网路上,结识一名女网友,今年(2008)进而结婚,花费几十万。但,结婚不到一个月,老婆突然失踪。不久后接到法院通知,女方控告男方家暴。女方出具医院验伤单,而男方因无力提出证明,今年(2008)再花几十万,赔钱以息事宁人。

命盘解析:

迁移己文曲忌入子女(A),父母甲太阳忌入子女(B)。

、会有「头脑不清楚的时候」。

、打官司,就是赢不了。

二十四、论外貌,看漂亮

(一)、「父母」、「迁移」、「夫妻」三宫为主。

(二)、要加上论身材,就需要观「疾厄」、「福德」与「兄弟」。

因为疾厄是肉体,福德是疾厄的共宗六位,兄弟是疾厄的气数位(体质位)。

身材不好,疾厄见多忌

、命己文曲忌入疾厄(A)。

、兄弟戊天机忌入疾厄(B)。

、迁移乙太阴忌入疾厄(C)。

、财帛坐贪狼忌,以乙太阴忌入疾厄(D)(生年贪狼忌的力量会带到疾厄宫)

「肉体,见多忌,很烂的身体」肉体状况欠佳,身材怎么会好?

换言之,疾厄见多忌,隐含身体中,肉体的状况不佳。在这种情况下,怎么会有好身材呢?

疾厄、肉体中是属「看的到的部份」。这个「形体」臭皮囊。

(二)、徐娘风情:50几岁时,依然保持姣好身材

乙未年女。年过50岁,脸上有些许岁月的痕迹,但是还依旧保持好身材。

迁移甲廉贞禄破军权入疾厄(1),转乙太阴忌入夫妻(A)。逢子女丁太阴禄来会(2)。

→迁移与子女交禄。

象意如下:

、有好的小孩缘

、比较容易有来去的驿马缘(旅游、留学之类的)

、子女,即「疾厄的福德」,也就是「性欲」。「廉贞星」与「太阴星」,主「女性贺尔蒙」。

、按『禄转忌』,迁移禄入夫妻,透过「疾厄」;换言之,因为命主身材、个性上也好而产生异性缘好。

(三)、先天佳:命是癸破军禄,父母是甲廉贞禄、破军权,会比较漂亮,而且学历不错(父母宫)

后天良好:迁移是甲,交友是癸,那也是漂亮,而且,人缘好,工作能力强

命宫癸、父母甲,是属「先天上的好」,先天遗传好。

迁移甲、交友癸,是属「后天上的好」,后天学习力强。

(四)、贪狼星、廉贞星属桃花星:

贪狼属琴棋书画,贪狼属大家闺秀,比较文静

廉贞属跳舞唱歌,廉贞属小家碧玉,比较活泼

如果,廉贞禄、贪狼禄,

迁移、父母、夫妻此三宫,有『扯』到「廉贞禄、贪狼禄」

也通常,容易更好看一点,也会比较「不容易老」。

因为漂亮的,一定会有跟「夫妻」(异性缘有关)的禄(好、赞美),才能显示出外貌的脱俗。才是比较「顶极」

(学生问问题时间)

学生问:

父母禄跟迁移的禄,那一个比较重要呢?

周星飞 说:

父母,是「外形,修养」,属「先天的好,父母给的」

迁移,是广大的社会因缘,属「后天的好,自我学习的」。

如果,迁移禄跟夫妻交禄,又有廉贞、贪狼星的禄。

那就可以想像

社会上不认识你的人

都认为,妳很赞

不认识的人,就是「迁移」广大因缘位。

二十五、人生百态,不可能一个宫位就解释的完。

人生那么多事,不可能单一宫位,只解释一件事

所以,象义在其中,多多「串联」想法

象义,要「广泛思考」,但,不离内函

以此辛亥男的命盘为例:

一样是「财帛以壬天梁禄入命,转丙廉贞忌入子女,逢夫妻甲廉贞禄来会」的象义。

(一)、有不错的女友。

财帛(流年命、大限夫妻)以壬天梁禄入命(大限福德、流年事业),转丙廉贞忌入子女(大限兄弟、流年父母),逢夫妻(流年福德、大限命)甲廉贞禄来会」的象义。

相应:命、福德、夫妻。

因此,在夫妻大限时,踏财帛宫时,得一不错之女友。(属龙的,大7岁的)。

(二)、投资于外。

一样是财帛(大限兄弟、流年事业)以壬天梁禄入命(流年财帛、大限田宅),转丙廉贞忌入子女(大限命、流年交友),逢夫妻(流年迁移、大限父母)甲廉贞禄来会」的象义。

相应:财帛(流年财帛、本命财帛)、命(本命、大限命)

今年,拿一笔钱(台币1万元),跟朋友,合伙炒期货。

结论:同样的飞化路径,在不同的大限跟流年中,会有不一样的「组合象义」。

这个就叫「理气」。

二十六、廉贞忌+巨门忌的组合-非常容易得癌或打官司的四化命盘:

巨门忌+廉贞忌

本来就是「最不好的组合」

病的话,是癌、瘤之类的比较严重的病。

金钱的话,可能金钱往来有纠纷,有大打官司之象。

还可能遇到「被盗偷之情况」。也是要打官司。

(一)、疾厄化丁巨门忌。迁移化丙廉贞忌,容易「隐痛」「癌、瘤」等比较重大的疾病。

就像「胃痛」「偏头痛」也不是很痛,就是「痛」

巨门,原意,是「不知名的」,「台面下的」,被设计的,见不得光的

(二)、疾厄化忌入迁移,父母,逢「生年忌、命忌」,容易外表有问题的疾厄。或见破相。

愈多忌者,病情愈严重。

贪狼者,可能跟「腿」有关

武曲者,可能跟「骨」有关

廉贞者,可能跟「血液」或「发炎」有关。

太阳者,可能跟「头、眼、心脏」有关。

太阴者,可能跟「贺尔蒙、内分沁」有关。

巨门者,可能跟「言语、隐痛」有关。

文曲者。可能跟「肠」有关。

文昌者。可能跟「胃」有关。

天机者。小腿以下、手臂以下。

天同者。内分泌。水道。尿道。

二十七、小心有外贼:迁移丁巨门忌入田宅,以外劫内

因为,迁移丁巨门忌入田宅,本来就变成「外在让家庭口舌是非多了」

巨门,也带有「被设计的情况」。

迁移忌入田宅:1、家族「社会关系」不佳,或「家道中落」。

2、「不守祖业」、「离乡背井」、他乡作故乡。

3、防「无名支出」多、外神通内鬼。

4、「小心门户」,还防贼盗、天灾人祸。

5、勿赌、投机。

6、更防老来「形单影只」〈子息少或子孙各奔东西〉。

7、门前冷落车马稀。

、此甲子男,迁移丁巨门忌入田宅。外面有人觊觎,他们家的财产,有「是非入门」。

容易被劫、偷、盗。

、命癸巨门权入田宅,会有「我想把田宅扩大之象」。逢迁移丁巨门忌来会。

田宅得「权忌」,家里容易有家庭革命、口舌是非。

二十八、命理识人术。人才易得:『适合作业务之人才』

迁移禄入交友三方(交友、父母、子女),都是喜欢套关系之人:

都是会拉关系,套关系的人,会讲些好听的话,拉近人际关系的情况:

此甲子男,迁移丁太阴禄入父母(1)。福德坐廉贞禄,以乙太阴忌入(挟廉贞禄)父母(A)。

令父母宫得「双太阴禄」。

福份双禄,交禄入于父母:在父母宫上,必有「得意之处」。此甲子男表示:

、自己在拉拢人际关系上,连自己都佩服自己。且不着痕迹。

、父亲作生意。发财。

、长相不错。

、记忆力好。

、以后,读书缘长。

但是。交友,指同辈,父母,指长辈,子女,指小辈

大的方向,都是「会拉关系」,仔细区分的时候,仍有些许差异。

二十九、如何看读书缘长-迁移宫禄入父母宫

迁移禄入父母,四十几岁,还考上研究所,读书缘很好。也算很厉害,但,也不见得读书就是很顺的那种。只能说,「读书缘很厚」。

迁移的福禄带到父母宫,容易有好的师长,也跟师长有缘。

此甲辰女,以迁移乙天机禄入父母(1),转庚天同忌入子女(A),逢疾厄丙天同禄来会(2)。

(疾厄跟迁移交禄,身体有福,有懒的情况)

解析:据命主转述:喜欢读书,但不见得都是名校。断断续续也读了很多学校。现在(2008)仍在攻读研究所。

三十、疾厄跟迁移交禄,懒。

辛亥男,

疾厄辛巨门禄入夫妻(1),转甲太阳忌入福德(A),逢迁移庚太阳禄来会(2)。

疾厄宫,是「有形的肉体」;

迁移宫,是福运位,任何宫位,与迁移交禄,「等级就提高了」

疾厄跟迁移交禄,表示:

1、我的「肉体上」有福份,肉体比较不容易坏。健康一点。会比较「长寿一点」。

2、心态上、行为上,容易「懒」。因为,身体有福,所以不想作事。

注:疾厄跟迁移交禄,命主会有懒的象意存在。

三十一、娶某大姐的命盘–容易找到「年纪大于自己的另一半」。

、大凡夫妻宫『坐』天梁禄或天机忌、巨门忌、太阳忌、太阴忌等星曜,配偶年龄总是大于一般的婚姻年岁差距。

、夫妻宫『化』天梁禄,天机忌,巨门忌、太阳忌、太阴忌等星曜亦容易有年纪大的另一半。

、夫妻宫『化』天机忌、巨门忌、太阳忌、太阴忌等星曜。逢生年忌,命忌(同星曜为主),除了年纪大的另一半,其年纪的差距,会更加明显。

以上命盘,

夫妻宫以壬天梁禄入命(1),是感情缘早发。转壬武曲忌入父母宫(A),照疾厄,

正转,父母宫是第二大限的命宫,即见感情的喜悦。

逆转,第二大限走兄弟。本命父母即成第二大限福德,表示第二大限也能见感情喜悦。

学理上说:只要「夫妻禄入命,转忌入父母」,第二大限也都会容易有「感情事」。

三十二、夫妻天梁禄入命-「配偶的年纪,容易大多一点」

周星飞 说:

大限走福德宫。

夫妻宫以壬天梁禄入命(大限夫妻宫),意谓这个大限,可能有个「老的男人」对你好

学生乙:

男朋友,他比我大5岁,到不是很老

周星飞 说:

天梁禄,主「更大一点」,其差距会更拉大一点。

三十三、爱到会惨死的命理。

新闻一则–凑钱供夫深造 妻苦守27年夫不回

、命有生年忌,又忌入夫妻宫的。

就会有爱到死,死了还不休的情况。

反正,就是过度投入感情的情况。

、命宫有生年忌的人,就容易固执,讲不听。

特别容易,成为「社会新闻上,令人可怜的人」。

三十四、爱到惨死的实例命盘:

戊申女。异性缘相当好,不泛追求者,学生时便与老公订婚,婚后为帮老公事业扎根,把娘家事业基础夺给老公,同时自己背上千万之债务,纵使老公事业无起色,经常和公司小妹及外头女人在一起,夫妻俩打头破血流,进出医院多次,办离婚又办结婚,虽受是苦;惟其心终不悔;感慨自己注定要欠感情债一辈子。

命坐天机生年忌。固执,思考容易打结。

转乙太阴忌入夫妻,意指:为爱无怨无悔的付出到死。

三十五、命、福德有忌,转忌入夫妻之差异。

生年忌入命:1、「执着」、「固执」、难沟通。

2、「记恨」、「恼」、「生气」。

3、「贪、嗔、痴」,防入死胡同而不自知。

4、防「是非不分明」。

5、防「猜忌」、疑心生暗鬼。

〈注:忌入命为个性「收敛」于内,不能敞开心胸。遇事情容易自我「多思虑」、自我「扰」;格局差者,甚或「焦躁」、「自闭」。「福德」坐忌同作此论。〉

生年忌入福德:1、重享受、敢花钱〈财帛忌出〉。

2、防「执性过重」而不能顾全大局,或「玩物丧志」,「沉迷所好」而不能自拔。

3、适合专业性的「研发、设计」等兴趣的工作〈会禄权显达〉。

4、也适合仲介、技术、会计、顾问、代书等「服务业」〈冲财帛,不适合「囤货」、「压本」〉。

5、少投机,远睹、毒、酒、色等「不良嗜好」,以免「迷情妄欲」,也防「着于爱恨」、「偏执喜乐」自毁前程。

6、命格差,「业力较重」,容易「杞人忧天」、「忧患太过」。女命尤显。

7、或命运「乖违、颠沛」等困顿。

、命,是整体的,福德,属精神层面。

、命有忌,人生就业力重。会「固执」,但不见得会「偏执」,

福德有忌,属「偏执」少包容之情爱。

、命有忌,转忌入夫妻,更是欠夫妻债到底之象。

福德有忌,转忌入夫妻,格局差一点,失去理智是会砍人,出人命的。

、命有忌,忌入夫妻爱到死

福德有忌,忌入夫妻爱到给你死

社会上常见的情杀案,多属此类之性质(福德有忌,转忌入夫妻),

『爱之欲其生,恨之欲其死』

三十六、寻找Mr. right的方法之一:『我跟那种生肖的配偶,跟我比较有缘?』

飞星派中,怎么看,我的另一半可能的生肖为何?

(一)、从夫妻宫的化「禄」跟「忌」,分别研析。此辛亥男的命盘:

1、看夫妻宫的化禄:

夫妻宫化甲廉贞禄入子女,

会跟「财帛壬天梁禄入命,转丙廉贞忌入子女」的禄,交会。

所以,我会跟「辰位=属龙」的有缘。

2、看夫妻宫的化忌:

夫妻宫化甲太阳忌入福德,逢「迁移」「事业」以庚太阳化禄来会。

事业宫=子位=鼠

迁移宫=寅位=虎

福德宫=戌位=狗

也会跟此三种生肖的异性有缘。

(二)、从夫妻宫的「坐的星曜来看」。

及化的星曜,来判断年纪大小。

(三)、另其他例外的情况 :

如果,有『夫妻跟迁移的交禄』的话,如同梁老师所说的「招手成婚」之象。

异性缘多。于「感情过程中」,任何人都有可能。

但论夫妻的缘份的时候,仍离不开第一点之原则。

三十七、寻找Mr. right,的方法之二:『夫妻与子女交禄-亲友间所认识的』

周星飞说:

子女庚太阳禄入迁移(1),转丁巨门忌入事业(A),逢夫妻辛巨门禄来会(2)。

子女跟夫妻交禄,情况可能,另一半是「亲戚间所认识的」。

学生壬说:

前女友是「亲戚间所认识的」。

梁老师说:

子女宫〈亲戚位〉与夫妻宫〈异性位〉,

、子女禄入夫妻,或夫妻禄入子女

、子女宫禄转忌与夫妻宫以同星曜呈「双禄交媾」者,容易亲戚介缘,甚或表兄妹之间产生情缘。

三十八、无心婚姻的情况之一:夫妻甲廉贞禄入命,逢命丙廉贞自化忌。

学生庚 说:

她总是交比她小的男朋友

周星飞 说:

这个命例应该,什么男人都可以。

夫妻甲廉贞禄入命(1),逢命宫丙廉贞自化忌(A)。

这个大限,夫妻(大限的命)甲廉贞禄入命,逢命宫(大限福德)丙廉贞自化忌。

似乎无心结婚

学生庚说:

刚才您说,她什么男人都可以,但确实喜欢她的男孩子,都是小男孩。

哈哈。她自身对男女之事看得很淡

笔名:周星飞 说:

夫妻甲廉贞禄入命。本来就有年纪不拘,大小通吃之象。

差别在于,福德是戊贪狼禄入夫妻(2),精神上选择是小的(贪狼禄)。此女,无心结婚。

三十九、桃花命盘的组合:

命、福德、疾厄为人的「心、灵、身」!

夫妻(统称异性、大老婆),

子女(疾厄的福德=性=二老婆),

官禄(夫妻之外,午妻位)!

交友(认识的朋友),

迁移(广大的社会关系缘份,不特定),

田宅(屋子内,房间里)

飞化的过程中,禄忌交会时,逢桃花星(廉贞、贪狼)禄忌交会在一起!

就容易会有桃花缘旺的命格!

没有桃花星,而飞化也跟-上面的宫位相同,都会有桃花,只是少一点!

更简单的原则:

命、福德、疾厄化「贪狼禄忌或廉贞禄忌」(如下图所示),桃花就会重一点。

、命甲廉贞禄入夫妻(1),福德丙廉贞忌入夫妻(A)

表示:自身个性上容易喜好桃花,桃花自找的。

、转壬武曲忌入福德(B),逢交友己武曲禄来会(2)。

我自己喜欢桃花,外面熟悉的朋友,又提供相当多的机会。

亦容易有「二个以上的机会」。

上面飞化,有「来者不拒」之象!

情况一:有相同的组合,却没有桃花的情况!

A一:

、时间的问题:是时间未到。

、忌的问题:

父母、迁移见忌。脸上肃严,机会就少了。时间到了,照样有桃花的情况。

、自化忌的问题。

、命、福德、疾厄如果有自化忌,个性上,会存在「想想,就算了」

感情有时必须有冲动!才能成事

、夫妻有自化忌,自然就会把桃花的机会去掉一半。

情况二:命、福德、疾厄的桃花有什么不一样之处:

A二:

、疾厄忌:性别对就可以(不挑)。

、命忌:看的顺眼,一定要追到手。(挑顺眼)

、福德忌:带有「特殊偏好」的意涵。(特定的条件外形,更挑)

命、福德、疾厄三者的忌,细部涵意仍有不同之处,需要再仔细研究。

四十、容易「色胆包天」的人。

(一)、夫妻缘比较厚的人, 就容易「色胆包天」

、生年禄在夫妻:另一半的命宫有禄,容易开明,挣一只眼,闭一只眼。

、夫妻禄入命:有人对我好,约等生年禄在夫妻。

、夫妻的禄与迁移的禄交会:天降横福,异性机会多。

、迁移禄入夫妻:天降艷福多。

、迁移禄入某宫,转忌入夫妻:等同第3点。亦表示艷福多,「还有桃花怎么来的问题」。

转引自梁老师,六七二象书中之内容:

生年禄入夫妻:1.「异性缘佳」、「婚姻得福」。

2.或我「多情」,防「桃花」〈桃花星〉、齐人之福、外遇较少出纰漏。

3.婚后诸多顺遂。

4.工作如意〈禄照事业〉。

5.「少小运」平妥无碍〈第二大限前〉。

6.一生金钱较顺遂〈夫妻─福德的财帛〉。

7.配偶「通情达理」好相处。

8.逢「偏财星」,投机、中奖。

9.小孩聪明。

夫妻禄入命:1.获「婚姻〈异性〉福」。「配偶贤良」。

2.「情〈婚〉缘」早发。

3.婚后「诸事顺遂」。婚后「反而活跃」〈禄照迁移〉。

4.「异性缘」较好〈但防劈腿、外遇〉。

5.外遇多能纸包得住火〈有福〉。

6.格局差,当小白脸也容易混吃喝。格局好,「双妻命」,「得妻财」。

7.做业务,多找「异性对像」为客户。「异性合伙」亦佳。异性上司、下属、

员工亦佳。

8.逢「偏财星」,中奖、意外财。

9.少小运平妥〈第二大限前〉。

迁移禄入夫妻:1.容易「懈逅」情、「露水鸳鸯」情、「风花雪月」情,得来容易的「多

情种子」〈桃花星〉。

2.形象好,容易得「异性青睐」。

3. 特种行业「桃花财」〈桃花星〉。

4.「际遇好」〈禄照事业〉。

5.往来交友「异性」多于同性。

6.逢「偏财星」,中奖、意外财。

(二)、命、福德、疾厄的「化」或「坐」廉贞忌、贪狼忌,逢交友、夫妻「化」廉贞禄、贪狼禄,就容易色胆包天。

忌,是执着之象。加上「夫妻、交友」的廉贞禄、贪狼禄,被我抓到

在情欲的当下,当然不可能放过的

造成「有色来」「有胆(有忌)管他的,先上再说」

忌,才是执着,不顾一切。

命、福德、疾厄的廉贞贪狼忌,又有点不一样

、疾厄忌:性别对就可以(不挑);没有想法,身体感觉对了 就ok, 下半身思考,只要是「异性」,都可以

、命忌:看的顺眼,一定要追到手。(挑顺眼)

、福德忌:带有「特殊偏好」的意涵。(特定的条件外形,更挑)

(三)、两种情况都可能适用:

1、命、福德、疾厄,「坐」廉贞忌、贪狼忌,逢交友、夫妻的廉贞禄或贪狼禄来会。

2、命、福德、疾厄,「化」廉贞忌、贪狼忌,逢交友、夫妻的廉贞禄或贪狼禄来会。

四十一、一定结婚的命盘:田宅与夫妻交禄。我的家庭,跟另一半有缘,一定会有嫁娶的。一定「男大当婚,女大当嫁」。

但是不一定会早婚。结婚跟早晚婚,是「两回事」。

此戊午男的命盘:

夫妻宫甲廉贞禄破军权入父母(1),转乙太阴忌入事业(A),逢田宅丁太阴禄来会(2)。

意指:另一半,跟这个家有缘,有同在一个屋子下,过日子之意。

夫妻与田宅交禄。一定「男大当婚,女大当嫁」。其结婚时间早晚,都有可能存在。

流年34岁,踏父母宫,大限换成田宅

分析如下:

步骤(1):夫妻(大限疾厄、流年子女)以甲廉贞禄入父母(流年命、大限夫妻)

步骤(A):转乙事业(大限父母、流年田宅),

步骤(2):逢田宅(流年福德、大限命)丁太阴禄来会。

相应夫妻(本命、大限)、父母(本命、大限)、田宅(本命、流年)

流年踏父母,34岁必定结婚。

只是,夫妻甲太阳忌入迁移,与命甲太阳忌,交忌在迁移,缘份有阻。

据命主告之,目前有一大他7、8岁之离婚妇,带有一儿,愿意与之交往。

太阳忌,主年长之对象。其双忌(夫妻太阳忌,逢命忌),有不正常之大的现象。

何会晚婚的理由解析:

、命、夫妻以甲太阳忌入迁移,

、田宅以丁巨门忌入迁移。

、迁移得三忌之后,转入事业,冲夫妻。

所以,婚姻宫位,「夫妻、父母、田宅」破其二。当然,要晚婚为宜。

四十二、容易被男人骗财骗色的命盘。

此丙午女的命盘:

夫妻以丙廉贞忌入子女(A),逢生年丙廉贞忌,逢财帛甲廉贞禄来会(1)。

对「夫妻宫来说」,可能有以下的情况。

、夫妻可能有「性欲或性趣上的问题」。

有能力的时候,可能变态;当无能力,就会变成「性无能」。

、子女为田宅之外,可能会容易是「车床族」之类,不见得会「喜欢上旅馆」,也可能会上旅馆。

、财帛为(夫妻的夫妻),男人可能有踏多船。(廉贞得2忌1禄)。

、另一半,子女双廉贞忌冲田宅。可能容易离家,或很会「挥霍」财产。

、另一半,可能会有「吸毒」,或容易得「花柳病」的倾向。(廉贞双忌)。

、子女,也是夫妻的兄弟宫=财库。男人也可能容易财库双忌(银行没存款)。

丙午女来说,是「财帛禄甲廉贞禄入子女(1),逢夫妻的丙廉贞忌(A)」

、禄随忌走,有钱被男的拐走了。

、对她来说。因为,夫妻丙廉贞忌入子女,逢生年丙廉贞忌,得是双忌。所以,容易遇到吃亏,容易哑吧吃黄莲。

四十三、你家是否住在闹区呢?住家是否在热闹之地及住家外形长、宽、高的概念。

有一个概念,看事情的「体积,长、宽、高;环境、外形、外型」的概念。

以住家为例。

、田宅禄入父母,可能会住高的。

(父母表示:外形好的、学习的地方,政府单位)

禄照疾厄(命的共宗六位),也可能「生活机能不错的」。

因此我选择住家的环境,会是生活方便的,机能不错的。或住高一点的地方。

、田宅禄入子女,可能会住「前面宽广的地方」

禄照田宅(财帛的共宗六位),可能作生意的。

或是跟学校有关的。

或是跟学校(子女,小辈、合伙)有关的。

我选择住家的环境容易附近有大广场、大公园、学校之类的地方。

、田宅禄入交友,可能会有「店面长的地方,人多的地方」

禄照兄弟(事业的共宗六位)。可能可以当作工作店面的地方。

我选择住家的环境,容易是人潮多的地方。

或是,门面会长一点的。

所以,有「高,宽、长」的情况,属于对「立体空间的判别」。

如果,遇到「田宅禄、忌」都入交友三方时,就要分别判断。

(学生提问时间)

学生甲蛋黄 说:

他们住得会舒服?

笔名:周星飞 说:

都会的。

田宅禄入交友三方,照「田宅三方」

、容易人多的地方,作生意也很好。

、生活机能都不错,属热闹地区。

、都会有「外面的人,看来很舒适,很好过」的意味。

辛亥男,结婚后搬进岳父家。

岳父家宅在台北市区,附近是着名商圈,住家离捷运站200公尺,交通非常方便。

田宅己武曲禄入父母(1),转丁巨门忌入夫妻(A),逢巨门生年禄。

、意谓:我的家,搬入(禄入=高兴)「父母=夫妻的田宅」中。

、田宅禄入父母,照疾厄,表示岳父住家交通机能相当方便。

四十四、容易住「豪宅」的命盘跟屋子之外有什么情况。

周星飞 说:

子女宫有生年天机忌(甲),其子女宫『合伙、小孩、小朋友』都存在着业力

子女宫是田宅的迁移,家的外面有天机忌,请问妳住家的外面有小林木(天机忌=乙木)?

小的房子?不高?

学生戊 说:

屋子啊,我们是一排屋子

对面都是单层屋子,面对面

周星飞 说:

将来,你可以住好房子

有钱的时候,要快搬。

理由是:

田宅壬天梁禄入子女(1),迁移乙天机禄天梁权来会(2)。

容易搬到外地的好的房子。天梁,高尚。

四十五、月光族–命福德双忌入迁移,转忌入财帛

周星飞说:

命、福德甲太阳双忌入迁移,个性直燥?

转戊天机忌入财帛,性格上不擅理财?

学生辛:恩,性格直爽

恩,月光族

学理解析:此中有二个路线:

、命甲太阳忌入迁移(A),转戊天机忌入财帛(C);意谓:

、个性直率(命忌入迁移),

、赚钱的财路有问题(迁移忌入财帛)

、有爱钱的个性、赚钱也辛苦(命忌入财帛)。

、福德甲太阳忌入迁移(B),转忌入财帛(C);意谓:

个性上乱花钱。缺钱难过。(福德忌出财帛)

、个性浮燥(福德忌入迁移),

、赚钱的财路有问题(迁移忌入财帛)

、个性上容易乱花钱。缺钱难过。(福德忌入财帛)。

四十六、手上有钱,就会打死的命盘。

周星飞说:此己未男,会乱花钱。

命(1)、福德(2)丙天同双禄入财帛,转壬武曲忌入子女(A),逢武曲生年禄。

财帛有禄,转忌入子女(田宅之外)是有「浮支滥(烂)用之情况」,会乱花钱。

钱在手上,就会觉想花出去。

学生乙问答:

应是说,他只要觉得值得,就会舍得花用。

像手机,以前几乎不久换一只。

都是很贵的那种,上万的。

四十七、偏财、正财、偏门、正门的看法:

正门:「正常的行业别」

偏门:「酒色财之类,带有爆涨爆跌的行业」。

正财:「偏于固定薪水」

偏财:「薪水变动很大,跟非努力而来的财富」。

1、『正门正财』:命财官三方,不化偏财禄(贪狼禄、廉贞禄、破军禄)

以辛亥男为例

这种命盘,就会在自己努力工作赚钱上,不容易有大笔的收入。

命财官三方,不会化「偏财星的禄」,亦不会坐「偏财星」在命财官三方。

均偏属「领固水薪水」阶级。

2、『正门偏财』!命财官三方,会「化」偏财星的禄,亦会「坐」偏财星在命财官三方。

其性质类似,基金管理人、保险业务、房仲业务之类的。

3、『偏门正财』。在赌场当小弟泊车,或洗碗的或卖酒、烟的相关从业人员。

于酒色财堆中,领固定薪水的角色。

4、『偏门偏财』:赌、酒、色。

此人嗜好赌博。在田宅大限时,中大奖,买了店面。

是「宅甲廉贞禄破军权入财帛(1),福德癸破军禄入财帛(2),逢生年甲廉贞禄破军权

是财帛得「多偏财禄」,此是「偏财多」。因为,是「田宅来的禄权」所以,中的奖,会比较大。

(学生提问)

学生丁说:请问、酒店相关行业、是正财or偏财,奇摩知识女网友问我的。

周星飞说:

偏财,酒店是台湾的还是国外的。

国外的酒店应该还算正财,台湾的就比较属「偏门」,是「有粉味、烟味的」

如果,只是在里面当小弟之类的,领固定薪水的。是属「偏门、正财」也不算「偏财」

偏财有「横发的味道」

如果,是下海当小姐的话,当然,算偏财

但是,真的去下海,命格中没有偏财,那可能 「会作的很辛苦」

可能遇不到好客人来棒场,所以「发不了」。

四十八、工作上容易独立作业-工作上没有朋友(同事),最好,或只能独立作业,命忌入事业,转忌入交友的象义。跟其他宫位,套用。

如上图所示:

(一)、命癸贪狼忌入事业(A),转丁巨门忌入交友(B),表示:

、你喜欢工作,容易「独力」「独立」「独自」的工作

、或是「工作上,容易没有同事」

(二)、命忌入田宅,转忌入交友:

、节俭自私

、住家容易远离人群。

(三)、命忌入迁移,转忌入交友:

个性直,而不会搞交际

容易独立遗世。

(四)、命忌入兄弟(冲交友),转忌入官禄:

也可能会有「独立作业的味道」

兄弟忌入事业,工作吃重,也有「工作辛苦之象」

兄弟忌入事业:

1、「兄弟」有「敬业者」。

2、最好「上班安定」,或「现金」、「无囤货」的「小本生意」,或从事「技术」、「仲

介」、「顾问」等「服务业」。

3、谨守本分。一步一脚印、谋定而后动。

宫位忌入交友三方(交友、父母、子女),多半有下列情况:

、宫位的主动的特点上,容易「独力」「独立」「独自」之意味。

、宫位的被动的结果上,因容易不与人来往,而变成「远离人群」。

四十九、四化命盘-容易得癌之人-家产会留给另一半。

此种命盘,容易得癌:

迁移以丙廉贞忌入命(A),转庚天同忌入田宅(B)。

疾厄以丁巨门忌入兄弟(C),逢交友「太阳生年忌」。

交友得「疾厄巨门忌之气」后,挟「巨门忌、太阳忌」之力,以太阴忌入子女。(D)

迁移、疾厄破在子田线上,又扯到「巨门、廉贞」

就容易得癌。

另因,迁移丙廉贞忌入命(A),逄生年廉贞禄。「禄忌成双」

会有「可能见二次以上的血光,动二次以上的手术」。

田宅得三禄:

、廉贞生年禄在命,以庚天同忌(挟廉贞禄)入田宅(B),

、财帛以丙天同禄入田宅(1)

、迁移以丙天同禄入田宅(2)

田宅得「三禄」后,似有很多钱。

转癸贪狼忌入夫妻宫(E),似有大笔遗产留给另一半之象。

五十、『如何看性冷感』

廉贞星、贪狼星,是桃花星,如果,见多禄的话,容易「身材好、异性缘好、桃花多」

但,相反的,如果,见多忌的话,也容易「冷感」。

易冷感-廉贞贪狼见多忌

疾厄(身体) 壬武曲忌入父母(A);

子女(疾厄的福德、性欲) 壬武曲忌入父母(B);

父母得双忌后,以丙廉贞忌入子女(C)

夫妻(配偶)以癸贪狼忌入田宅

子女田宅线上,廉贞、贪狼呈三忌(子女、疾厄、夫妻)之破,较容易性冷感。

五十一、赚钱较笨拙-财帛忌入迁移冲命-此人赚钱笨拙。

梁师云:

以命盘是财帛忌入迁移冲命。凡命三方飞忌冲命,此人必见其笨拙

〈与聪不聪明无绝对关联,常出于个性问题〉。

财帛忌入迁移冲命,个性拙于赚钱,

此戊午女,夫妻大限仍收入不稳。本命财帛以壬武曲忌入迁移(大限财帛)

此象主此人最好习得一技之长,人生或可少忧。

财帛忌入迁移:1、个性「拙朴」憨直、不善交际攀缘、少心机算计、赚钱「能力差」。

2、际遇不佳,来财较不顺、财运不持续,吃力不讨好。

3、上班较稳当,少做生意。

4、防少「自主性」的口袋钞票放不热、支出「难预期」。

5、时运不济的时候「阮囊羞涩」、「窘态毕露」。

6、千万勿赌、勿投机。

换个角度来看:迁移忌入财帛,是不擅理财。

1、「不善攀缘」或「不喜逢迎」。「财路狭隘」。

2、「社会资源差」、「际遇不佳」,闲事少理。

3、防意外破财、罚单、「犯小人」、被设计,小人「断财路」。

4、防金钱压力。防「意外」伤害〈冲福德〉。

5、天不从人愿,千万「勿赌」、「勿投机」。

五十二、「坐禄」跟「化禄」的差别-以天梁禄跟迁移的关系为例:

迁移宫不管是「坐天梁禄」或「化天梁禄」,个性、行为上,都可能会有「口才好」之象。

坐禄,是还有「外缘好」,「在外风评佳」的象义。迁移者,广大社会之缘。

化禄的话,可能会对「特定宫位」,会表现的很好。

生年禄入迁移:1、「圆融」、「亲和」、「机伶」、「幽默」,「外缘好」、受欢迎。

2、容易攀缘。机会多、「际遇」佳,事多顺遂。

3、逢凶化吉、「遇难呈祥」。

4、出外缘好、出外机会多,宜「向外求财」。

5、适合「公关」、「业务」工作。

6、「晚运佳」、寿相。

7、宜「分红薪水」。

8、防太过「乡愿讨好」而少是非分明、「见义勇为」的魄力。

9、逢「偏财星」,投机、中奖。

〈注:迁移「多禄」则「逍遥」。〉

坐禄,就是「福厚」一点。容易发达。

飞星的理论,坐禄的话

、迁移宫化禄。本身就是好了。

、迁移宫化忌,也可以将「禄」带到下个宫位。

所以,不管,化禄,或化忌,都很好。

所以,就容易有多角度的契合。

但,化禄的话,比起上面的,就少了「一半」的机会了。

迁移化天梁禄入某宫的话,会对父母宫(特定宫位),会表现的特别很好。图二

此丁巳男,迁移壬天梁禄入父母,是容易「对外善拉关系」。

但是「迁移壬武曲忌入事业,是工作上,容易没有用头脑」。

五十三、容易见钱眼开的人:

此命盘,福德癸破军禄入财帛(1),转丁巨门忌入父母(A)。

福德禄入父母,透过「财帛」,是「见钱、想到钱就笑容在脸上」。

福德禄入财帛:〈福德禄出〉1、「福厚有财」,「福报好」、「四方来财」、「来财容易」〈非必全由自己赚得〉。

2、「衣食无忧」,「不虞匮乏」。

3、乐观「不计较」,「懒得算计」金钱、少有金钱观念。随缘、「不汲营」。

4、格局好,能以兴趣为业,快乐赚钱。

5、适合「才华」、「心灵」、「文化」等工作。也可从事「休闲产业」、

流行时尚。

6、逢「偏财星」,中奖、意外财。

福德禄入父母:1、「和颜悦色」,「喜乐亲和」。

2、「祖上」有「余荫」、「父母」有「祖荫」。

3、「亲近尊长」。喜欢学习,但防「多学少精」。

透过「财帛宫」1、「钱的缘份」位。

2、「行业」、「赚钱的状况」。

3、个人的「金钱观」、价值观。

4、婚姻的「对待关系」〈夫妻的夫妻宫〉。

5、显示父母的「健康状况」、「情绪」位〈父母的疾厄宫〉。

6、「次子」、「二舅子」、「姪儿」位。

7、客房〈交友的田宅宫〉。

五十四、会因另一半而发财的命盘-看发财跟谁有关。

迁移乙机禄天梁权入田宅(1),转壬武曲忌入命(A),逢夫妻己武曲禄来会(2)

按此四宫象义为:

、这个家在第三大限的时候(走福德宫或夫妻宫),就顺利多了。

、表示一定会结婚的。

、买房子,可能会因「夫妻」的协助。

、表示:在有配偶的时候,人生是比较好过的。

此甲子女:

迁移丁太阴禄入田宅(1),转丙廉贞忌入命(A),逢父母甲廉贞禄来会(2)

按此四宫象义为:

、家庭发财跟父母有关。这个家在我出生后,父母就顺利多了。

、可能会因学业而迁移。(去国外留学)(父母,学习之位,跟「迁移=移动有关」,到比较远的地方去读书,留学、游学)

、表示父母还在世的时候,不愁吃穿。

Bình luận